Habilitacje

UWAGA: Aktualnie dokumentacja postępowań habilitacyjnych jest udostępniona w BIP IGF PAN na podstawie artykułu 222 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rok 2020

 Mateusz Moskalik Środowisko abiotyczne fiordów subpolarnych jako wynik współczesnych zmian klimatu - rezultatu prac oraz znaczenie.

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 14.07.2020 r.                                                                               

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rudowski; dr hab. Jan Dzierżek, prof. UW; dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

Rok 2019

 Ewa Bogdanowicz Metody stacjonarnej i niestacjonarnej analizy częstości powodzi i ich zastosowanie w problemach projektowania hydrologicznego

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 03.12.2019 r.                                                                               

Recenzenci: dr hab. inż. Bogdan OzgaZieliński, prof. INGW-PIB, dr hab. Beniamin Więzik, prof. WSA, dr hab. Agnieszka Rutkowska

 Anne Neska - Mechanizmy generacji zakłóceń w danych magnetotellurycznych i geomagnetycznych, sposoby ich eliminacji oraz metody wykorzystania

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 30.09.2019 r.                                                                               

Recenzenci: dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH, dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN, prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek

 Monika Kalinowska - Modelowanie transportu zanieczyszczeń termicznych w rzekach

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 30.09.2019 r.                                                                               

Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Aniszewski, prof. ZUT, dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PGdr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN

Postępowanie habilitacyjne zakończone z wyróżnieniem

 Michael Nones - Modelling hydro-morphodynamics in rivers: from the watershed to the reach scale

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 17.06.2019 r.                                                                               

Recenzenci: dr hab. inż. Leszek Książek, dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz

 Krzysztof Michalski - Identyfikacja rotacji tektonicznych w obrębie zmetamorfizowanego podłoża centralnej części zachodniego Spitsbergenu na podstawie badań paleomagnetycznych, strukturalnych, petrograficznych i izotropowych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 25.04.2019 r.                                                                               

Recenzenci: dr hab. Edyta Jurewicz, dr hab. Jacek Grabowski, prof. dr hab. Jerzy Żaba

 Łukasz Rudziński - Zastosowanie analizy sejsmogramów w różnych zakresach częstotliwości do badania zjawisk sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 25.04.2019 r.                                                                                 

Recenzenci: dr hab. Artur Cichowicz, prof. Andrzej Leśniak, prof. dr Jan Šílený

 Michał Pętlicki - Procesy ablacji lodowców uchodzących do morza w świetle badań lidarowych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 28.02.2019 r.                                                                                  

Recenzenci: dr hab. Ireneusz Sobota, dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, dr hab. Waldemar Walczowski

Rok 2018

 Lech Krysiński - Metody analizy morfologii pola grawitacyjnego Ziemi pod katem jego związku ze strukturą litosfery

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 13.02.2018 r.                                                                                  

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kryński, prof. dr hab. Teresa Grabowska, dr hab. Stanisław Mazur

Rok 2017

 Paweł Wiejacz - Zastosowanie metod sejsmologii obserwacyjnej do danych z polskich stacji sejsmicznych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 26.09.2017 r.                                                                                   

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Idziak, prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek, dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

 Zenon Nieckarz - Metody oceny i analiza elektrycznej aktywności burzowej w różnych skalach przestrzennych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 09.05.2017 r.                                                                                  

Recenzenci: prof. dr hab. Szymon Malinowski, prof. dr hab. Joanna Wibig, prof. dr hab. Janusz Krzyścin

 Wojciech Czuba - Trójwymiarowa struktura sejsmiczna litosfery zachodniego Svalbardu w szczególności w obszarze pasywnej krawędzi kontynentalnej

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 11.04.2017 r.                                                                                  

Recenzenci: dr hab. Piotr Krzywiec, prof. dr hab. Kaja Pietsch, dr hab. Piotr Senatorski, prof. PAN

 Beata Górka- Kostrubiec  - Właściwości magnetyczne związków żelaza zastosowane do oceny zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 23.02.2017 r.                                                                                  

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Magiera, prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dr hab. Rafał Junosza- Szaniawski

 Marzena Osuch  - Modelowanie procesów hydrologicznych w zmieniających się warunkach klimatycznych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 23.02.2017 r.                                                                                  

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig, prof. dr hab. Joanna Pociask- Karteczka, prof. dr hab. Krzysztof Migała

 Grzegorz Lizurek  - Inwersja tensora momentu sejsmicznego oraz mechanizmy ogniskowe jako narzędzie analizy i dyskryminacji zjawisk tektonicznych i antropogenicznych na przykładzie sejsmiczności Polski

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 23.02.2017 r.                                                                                 

Recenzenci: dr hab. Krystyna Stec, prof. dr hab. Wacław Zuberek, dr hab. Wojciech Dębski

Rok 2015

 Robert Bialik - Dyfuzja i początek ruchu cząstek rumowiska rzecznego w formie saltacji

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 04.12.2015 r.                                                                                  

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki, prof. dr hab. inż. Stanisław Massel, dr hab. Krzysztof Mizerski

Rok 2014

 Mariusz Majdański Szacowanie dokładności modeli skorupy ziemskiej uzyskanych z analizy szerokokątnych danych sejsmicznych w celu wyznaczenia regionalnych modeli referencjnych skorupy

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 12.02.2014 r.                                                                                  

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak, prof. dr hab. Adam Idziak, dr hab. Leszek Czechowski

 Adam Piotorwski - Rozwój Algorytmów Ewolucyjnych i ich wykorzystanie do prognozowania zmiennych hydrologicznych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 12.02.2014 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Witold G. Strupczewski, dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW, prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kundzewicz

 Aleksander Pietruczuk - Obszary źródłowe i własności aerozolu w centralnej Polsce

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 12.02.2014 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig, dr hab. Jacek Piskozub, prof. IO PAN, prof. dr hab. Jacek Borkowski

• Grzegorz Kwiatek - Procesy fizyczne w ognisku i relacje skalowalności w sejsmiczności indukowanej i badaniach laboratoryjnych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 09.04.2014 r.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak, prof. dr hab. Stanisław Lasocki, dr hab. Grzegorz Mutke, prof. GIG.

 Rafał Junosza-Szaniawski - Zastosowanie metod paleomagnetycznych do badań ewolucji łańcuchów górskich

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 03.06.2014 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Żaba, prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz

Rok 2013

 Michał Malinowski - Zaawansowane metody przetwarzania i modelowania sejsmicznego dla obrazowania skomplikowanej budowy geologicznej i aplikacji poszukiwawczych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 21.02.2013 r.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch, prof. dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN

 Mariusz Białecki - Stochastyczne automaty komórkowe i ich zastosowanie do modelowań wybranych aspektów sejsmiczności

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 13.06.2013 r.

Recenzenci: dr hab. Adam Cichy, prof. nadzw. AGH, dr hab. Jan L. Cieśliński, prof UwB, dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

 Janusz Jarosławski - Właściwości optyczne aerozolu atmosferycznego w ultrafioletowym zakresie widma oraz jego wpływ na natężenie ultrafioletowego promieniowania słonecznego przy powierzchni Ziemi

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 13.06.2013 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Borkowski, prof dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Jacek Piskozub prof. PAN

 Krzysztof Mizerski - Niestabilności magnetohydrodynamiczne w płynnym jądrze Ziemi i innych obiektach astrofizycznych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 18.12.2013 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Teisseyre, prof. dr hab. Grzegorz Łukasiewicz, dr hab. Jan Błęcki, prof. PAN.

Postępowanie habilitacyjne zakończone z wyróżnieniem

 Waldemar Jóźwiak - Badania magnetowariacyjne struktury litosfery w strefie brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego - nowa metodyka i rezultaty

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 18.12.2013 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Guterch, prof. dr hab. Jadwiga Jarzyna, dr hab. Stanisław Mazur.

Rok 2012

 Krzysztof Kochanek - Jednotematyczny zbiór publikacji

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 5.07.2012 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Laura Radczuk, dr hab. Tomasz Okruszko, prof. SGGW , prof. dr hab. Małogrzata Gutry-Korycka

 Beata Sikora-Orlecka - Rola transferu naprężeń statycznych w różnoskalowym procesie sejsmogenicznym

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 5.07.2012 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kijko, prof. dr hab. Henryk Marcak, prof. dr hab. Wacław M. Zuberek

Rok 2011

 Tomasz Janik - Różnorodność struktury litosfery kratonu wschodnioeuropejskiego w świetle wyników głębokich badań sejsmicznych

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 24.02.2011 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ślączka, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska, dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, prof. Instytutu Nafty i Gazu

 Piotr Środa - Sejsmiczne modele struktury litosfery w strefie kontaktu orogenu karpackiego, terranów paleozoicznych i kratonu wschodnioeuropejskiego na obszarze Polski południowo-wschodniej

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 11.05.2011 r.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch, prof. dr hab. inż. Andrzej Kostecki, dr hab. Paweł Aleksandrowski, prof. UW r., dr hab. inż. Piotr Krzywiec

Rok 2008

 Piotr Głowacki - Rola procesów fizyczno-chemicznych w kształtowaniu struktury wewnetrznej i obiegu masy lodowców Spitsbergenu

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 18.06.2008 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Stanislaw Staśko, prof. dr hab. Kazimierz Pękala, prof. dr Krzysztof Birkenmajer, prof. dr hab. Józef Pacyna

Rok 2007

 Włodzimierz Bielski - Nonstationary flows of viscous fluids trough porous elastic media. Homogenization method (Niestacjonarne przepływy cieczy lepkich przez sprężyste ośrodki porowate. Mtoda homogenizacji)

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 28.06.2007 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Kzimierz Piechór, prof. dr hab. Roman Teisseyre, prof. dr hab. Marek Cieplak, prof. dr hab. Tomasz Lewiński

 Barbara Kopcewicz - Ecological aspects of Mössbaur study of iron - containing atmospheric aerosol (Ekologiczne aspekty mössbauerowskich badań aerozolu atmosferycznego zawierającego żelazo)

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 27.06.2007 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Borkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Zych, prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, prof. dr hab. Mieczysław Budzyński

Rok 2006

• Piotr Senatorski - Interactive dynamics of a heterogeneous seismic source. A model with the slip-dependent friction (Interaktywna dynamika niejednorodnego źródła sejsmicznego. Model z tarciem zależnym od przesunięć)

Data zatwierdzenia Uchwały Rady Naukowej przez CK: 27.06.2006 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Teisseyre, prof. dr hab. Adam Idziak, dr hab. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska

• Krzysztof Nowożyński - New methods for parametrization and determination of transfer functions and impulse responses (Nowe metody parametryzacji wyznaczania funkcji przejścia i reakcji impulsowych)

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 14.11.2006 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski, prof. dr hab. Adam Idziak, prof. dr hab. Andrzej Leśniak, prof. dr hab. Andrzej Kostecki

• Tomasz Ernst Wykorzystanie pomiarów magnetotellurycznych do poszukiwania i analizy prekursorów trzęsień ziemi

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 15.11.2006 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kowalczuk, prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński, prof. dr hab. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, prof. dr hab. Juliusz Miecznik