RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 i 14 RODO
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dalej „IGF”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa.
W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych?
W celu pozyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z wyznaczonym przez Instytut inspektorem ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@igf.edu.pl
adres pocztowy:
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Inspektor Ochrony Danych
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w IGF?
IGF przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania    zadań    realizowanych    w interesie    publicznym    jakim    jest wspomaganie procesów organizacji badań naukowych, popularyzacja wiedzy o nauce, badaniach naukowych i pracach rozwojowych, opracowywanie analiz opinii i ekspertyz 
w zakresie prowadzonych badań naukowych, pozyskiwania i opracowywania informacji zbiorczej, przekrojowej i syntetycznej dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych, w tym dla celów statystycznych oraz wspierania środowiska naukowego i akademickiego. W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, IGF przetwarza dane osobowe w następującym celu:
 1. prezentowania  i  upubliczniania  informacji  o  działalności  naukowej, badawczej, rozwojowej, eksperckiej,
 2. promowania i prezentowania osiągnięć naukowych,
 3. dostarczania    kompleksowej    informacji    o    działalności    naukowej, badawczej, rozwojowej na zlecenie podmiotów działającym w ramach środowiska naukowego, ale także organów i podmiotów administracji publicznej oraz każdej zainteresowanej osobie,
 4. tworzenia w oparciu o posiadane dane analiz i statystyk na potrzeby nauki polskiej i środowiska naukowego, a także badań naukowych,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności ich integralności prawidłowości, aktualności,
 6. informowania    zainteresowanych    podmiotów    transferem    wiedzy i technologii z sektora nauki do sektora gospodarki,
 7. archiwalnych w interesie publicznym,
 8. badań naukowych lub historycznych,
 9. statystycznych.
IGF przetwarza dane osobowe naukowców i pracowników instytucji naukowych, a także innych osób na podstawie ich zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w następujących celach:
 • informowania  o  organizowanych  targach,  wystawach,  konferencjach oraz innych wydarzeniach o charakterze naukowym organizowanym przez podmioty środowiska naukowego,
 • obsługi zapytań lub zgłoszonych uwag za pośrednictwem odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej
Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych do IGF?
W każdym z przedstawionych powyżej celów nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych, w tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc zawrzeć i wykonać prawidłowo umowę oraz świadczyć wskazane usługi podanie danych jest niezbędne.Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli promować, prezentować i informować o Waszych osiągnięciach naukowych.Tam gdzie wymagana jest Państwa zgoda, w przypadku jej niewyrażenia, nie będziemy mogli informować Państwa o wydarzeniach o charakterze naukowym. W ramach realizacji zadań w interesie publicznym nie będziemy również mogli dostarczać społeczeństwu oraz wszystkim zainteresowanym podmiotom rzetelnej  i  prawdziwej  informacji  o  stanie  nauki  polskiej,  jej  osiągnięciach i rozwoju.
Jakie macie Państwo uprawnienia wobec IGF w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
c) prawo ograniczenia przetwarzania danych, 
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez IGF podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (adres:  ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa).
Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe udostępniamy następującej kategorii odbiorców:
a) osobom fizycznym (najczęściej użytkownikom Internetu),
b) jednostkom naukowym, 
c) przedsiębiorcom,
d) instytucjom publicznym,
e) podmiotom zajmującym się promocją nauki,
zainteresowanym  pozyskaniem  informacji  na  temat  stanu  polskiej  nauki i szkolnictwa wyższego, chcącym prowadzić badania naukowe, szukającym kontaktu do ekspertów z poszczególnych dziedzin lub dyscyplin naukowych, chcącym    prowadzić    prace    rozwojowe    w    swoich    przedsiębiorstwach i zainteresowanych kontaktem z ekspertem z danej dziedziny/ dyscypliny naukowej, wszystkim zainteresowanym działalnością naukową, badawczą, rozwojową w celu nawiązania kontaktu lub prowadzenia badań.
Jak długo przechowujemy dane osobowe w IGF?
Państwa dane przechowujemy:
a) w  przypadku  przetwarzania  danych  w  związku  z  realizacją  zadania w  interesie  publicznym  przez  okres  do  ustania  celu  przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą, chyba że zaistnieją ważne podstawy do dalszego przetwarzania tych danych.
b) w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?
Nie przekazujemy danych osobowych znajdujących się w IGF do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  (w  tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie danych osobowych przez IGF polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobach znajdujących się w IGF, w szczególności do analizy dziedzin lub dyscyplin w których specjalizuje się dana osoba.
Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z IGF za pośrednictwem adresu e-mail:iod@ igf.edu.pl
Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.