Horyzont 2020 oraz Granty na Granty

WYBRANE PROGRAMY HORYZONTU 2020

Marie Skłodowska-Curie

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

05.12.2019 - 28.04.2020

RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

 

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty (1) wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju); (2) wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz (3) kombinację obu powyższych możliwości.

RISE 

08.04.2020 - 29.09.2020

CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

 

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020 opiera się na dofinansowaniu (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na:

(1) Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowców i

(2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców.

 

08.04.2019 - 09.09.2020

 

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich. Umowa grantowa jest podpisywana zawsze pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020, która następnie zatrudnia naukowca na czas trwania grantu.

Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów:

(1) European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z H2020. W ich ramach dostępne są granty na powrót do kariery naukowej po co najmniej 12-miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające naukowcom powrót do Europy. Istnieje także możliwość wyboru panelu, w którym oceniane są tylko projekty z instytucją przyjmującą sektora nieakademickiego. Inna możliwość to wybór panelu, do którego trafiają dobrze ocenione projekty z instytucją znajdującą się w tzw. widening countries, które z powodu braku budżetu nie otrzymały finansowania;

(2) Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce). W ramach  obu typów grantów można zaplanować pobyty w innej dowolnej europejskiej instytucji  na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.


 

 

European Research Council

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

14.05.2020 - 26.08.2020 ADVANCED GRANT Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat. ADVANCED GRANT
23.04.2020 - 17.08.2020 PROOF OF CONCEPT 

O granty ERC Proof of Concept mogą ubiegać się wszyscy Kierownicy zespołów naukowych w ramach projektów badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, które są w toku lub zakończyły się mniej niż 12 miesięcy przed 1 stycznia 2020 r. Kierownik zespołu naukowego musi być w stanie wykazać związek między pomysłem, który należy wprowadzić w celu potwierdzenia koncepcji, a projektem badawczym pionierskim ERBN (początkowy, konsolidator, zaawansowany lub synergiczny).

Badania należy prowadzić w publicznej lub prywatnej organizacji badawczej (znanej jako instytucja goszcząca). Może to być instytucja szkolnictwa wyższego, w której wnioskodawca już pracuje, lub inna instytucja szkolnictwa wyższego zlokalizowana w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych.

PROOF OF CONCEPT

 

Fast Track to Innovation

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

Terminy składania wniosków:

19.02.2020 
09.06.2020
27.10.2020

Fast Track to Innovation

 

Fast Track to Innovation dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE i w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

FAST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societal Challenges

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

 

Societal Challenges

The effect of climate change on Arctic permafrost and its socio-economic impact, with a focus on coastal areas

 

 

Societal Challenges

Novel in-situ observation systems

 

 

Societal Challenges

Measuring, monitoring and controlling the potential risks of subsurface operations related to CCS and unconventional hydrocarbons

 

 

Societal Challenges

Geological storage pilots

Geological storage pilots

 

Societal Challenges

CCS in industry, including Bio-CCS

 

 

Societal Challenges

EGS in different geological conditions

 

 

Societal Challenges

Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings

 

 

PROGRAM „GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ”

TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Granty na granty  - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

 

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na:

a) refundację poniesionych kosztów (do 30 000)

b) pokrycie planowanych kosztów  (do33 000)

 

Wysokość dofinansowania: do 33 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

PREMIA NA HORYZONCIE

TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

Nabór wniosków ma charakter ciągły

Premia na Horyzoncie, MNiSW Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu przed dniem złożenia wniosku.

Premia na Horyzoncie