Dział Informacji i Wydawnictw Naukowych (NIN)

Główne zadania

  • nadzór nad wydawnictwami Instytutu,
  • redakcja czasopisma „Acta Geophysica”,
  • współpraca z Wydawnictwem Springer Verlag w zakresie publikacji serii wydawniczej Geoplanet: Earth and Planetary Sciences Series,
  • redakcja elektronicznej wersji „Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences”,
  • administrowanie elektronicznym dostępem do czasopism naukowych.

Repozytorium Publikacji Instytutu Geofizyki PAN

DSpace to usługa cyfrowa, która gromadzi, przechowuje i dystrybuuje materiały cyfrowe. Repozytoria są ważnymi narzędziami do zachowania dziedzictwa organizacji; ułatwiają ochronę zasobów cyfrowych i komunikację naukową.

 

Wydawnictwa Instytutu

Zadania Przygotowanie internetowej wersji artykułów publikowanych w Publications of the Institute of Geophysics PAS i zapewnienie oryginalnaości artykułów publikowanych w Publications of the Institute of Geophysics Data Bases finansowane w ramach umowy 646/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

Acta Geophysica

Głównym czasopismem jest dwumiesięcznik Acta Geophysica, który w latach 1952-2005 ukazywał się jako kwartalnik Acta Geophysica Polonica i wydawany był przez Instytut Geofizyki PAN i Komitet Geofizyki PAN.  Instytut jest właścicielem czasopisma i odpowiada za wszelkie prace edytorskie. Od roku 2007 czasopismo jest indeksowane przez Science Citation Index-Expanded (Thomson Scientific, Philadelphia).W Acta Geophysica publikowane są prace z różnych dziedzin geofizyki teoretycznej i stosowanej. W pracach Komitetu Redakcyjnego uczestniczą uczeni z wielu krajów. Niektóre numery (Special or Topical Issues) poświęcone są w całości wybranym aktualnym zagadnieniom z dziedziny nauk o Ziemi.

Streszczenia artykułów zamieszczamy na stronie internetowej redakcji  Acta Geophysica.

Artykuły są również dostępne przez SPRINGER

 

Składa się z następujących serii tematycznych

A - Physics of the Earth's Interior
B - Seismology
C - Geomagnetism
D - Physics of the Atmosphere
E - Hydrology (formerly Water Resources)
M - Miscellanea

Od 2011 roku czasopismo ukazuje się w ograniczonym zakresie, głównie w wersji elektronicznej, a tomy monograficzne (Monographic Volumes) stały się zaczątkiem serii GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences.

 

Seria jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowej serii tomów monograficznych (Monographic Volumes) czasopisma Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. Celem serii Geoplanet: Earth and Planetary Sciences jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i najnowszych osiągnięć w dziedzine badań Ziemi i innych planet. Seria ta jest wydawana przez Centrum Badań Ziemi i Planet – GeoPlanet.


 

BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW

Baza bibliograficzna obejmuje publikacje pracowników Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk od 1994 do 2008 roku. Uwzględnione zostały artykuły, w których co najmniej jeden z autorów podaje Instytut Geofizyki jako swoją afiliację. Index natomiast zawiera nazwiska pierwszych autorów i wszystkich współautorów, niezależnie od ich afiliacji. Oprócz prac w renomowanych czasopismach naukowych, baza uwzględnia materiały konferencyjne, abstrakty i artykuły popularno-naukowe.

BIBLIOTEKA

 

dr inż. zbigniew wiśniewski-kierownik

tel.: +48 22 6915-695
e-mail: zwisniewski@igf.edu.pl

roksana Chmielowska

tel.: +48 22 6915-694
e-mail: rchmielowska@igf.edu.pl

marzena czarnecka

tel.: +48 22 6915-694
e-mail: mczar@igf.edu.pl