Programy operacyjne

PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:
- przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
- jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
- instytucji otoczenia biznesu.
Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.
Zobacz listę ogłoszeń o naborach wniosków

Serwis Programu

Harmonogram

TEAM
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
TEAM
TEAM-TECH
Oferuje granty na projekty B+R związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki.
TEAM-TECH
TEAM-TECH Core Facility

oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Jeśli wniosek składa jednostka naukowa, obowiązkowa jest także współpraca z partnerem biznesowym.

TEAM-TECH Core Facility

 

 

 

 

 

 

POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim:

- przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
- jednostki naukowe,
- państwowe organizacje kultury,
-organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.
Zobacz pełną listę ogłoszeń o naborach wniosków.  

Serwis Programu

Harmonogram

 

 

 

 

 

 

 

POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

Projekty realizowane w dwóch podstawowych trybach:

- Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,

- Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej (są to m.in. jednostki badawczo-rozwojowe)

W konkretnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp. Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

 

Serwis Programu

Nabory wniosków

Harmonogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia można korzystać na dwa sposoby:
aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów, bądź też:
pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.
 

Serwis Programu

Nabory wniosków

Harmonogram

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT”– to zapis wizji w realizowanej obecnie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

NFOŚiGW

Środki krajowe

Środki unijne

Środki norweskie i EOG