dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

Profesor IGF PAN,

Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-862, e-mail: kochanek@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk o Ziemi, dyplom uzyskany w 2012 roku w Instytucie Geofizyki PAN. Tytuł rozprawy doktorskiej (jednotematyczny zbiór artykułów): Modelowanie statystycznego częstości występowania powodzi w danym przekroju wodowskazowym rzeki (analiza lokalna).
 • Doktor nauk technicznych, dyplom uzyskany w 2003 roku na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena przydatności wybranych metod podejmowania decyzji wodno-gospodarczych w rejonach objętych działalnością górnictwa odkrywkowego”, praca napisana pod kierunkiem profesora Marka Nawalanego. Recenzentami pracy byli prof. Andrzej Kraszewski oraz prof. Andrzej Sadurski. Pracę obroniłem z wyróżnieniem.
 • Master of Business Administration, dyplom uzyskany w roku 2000 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Magister inżynier, dyplom uzyskany w 1997 roku na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pracę napisałem pod kierunkiem profesora Marka Nawalanego. Na obronie uzyskałem ocenę celującą.

Doświadczenie zawodowe

 • Od października 2019: Koordynator Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w Instytucie Geofizyki PAN oraz Prodziekan w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej z ramienia Instytutu Geofizyki PAN.
 • Od stycznia 2019: Sekretarz w Prezydium Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN.
 • Od października 2018: Kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Geofizyki PAN.
 • Luty 2015 - wrzesień 2016: Adiunkt na wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku – praca naukowa w dziedzinie hydrologii oraz wykłady i ćwiczenia z hydrologii, gospodarki wodnej, hydrauliki, ochrony środowiska, geofizyki oraz specjalistycznego języka angielskiego.
 • Kwiecień 2010 – październik 2011: Inżynier w L’institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement « Cemagref » (obecnie IRSTEA) w Lyonie we Francji – praca naukowa dotycząca hydrologii statystycznej.
 • Luty – grudzień 2009: Kierownik projektu informatyczno-badawczego: „Rozwinięcie i wdrożenie komputerowego systemu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych” – zarządzanie projektem, badania, projektowanie i programowanie baz danych i algorytmów klasyfikacji jednolitych części wód.
 • Czerwiec 2007 – czerwiec 2008: Post–doc w Centre for Water Resources Research, School of Architecture, Landscape and Civil Engineering, University College Dublin w Irlandii – praca naukowa dotycząca systemów wspomagania decyzji.
 • Od stycznia 2003: w Zakładzie Zasobów Wodnych (obecnie Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki) Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF) najpierw na stanowisku asystenta, później od października tego samego roku na stanowisku adiunkta, a od września 2012 roku profesora PAN. W IGF związałem się z zespołem badawczym prowadzonym przez profesora Witolda G. Strupczewskiego.
 • Październik 1997 – czerwiec 2003: studia doktoranckie w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska. W ramach studiów prowadziłem zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia audytoryjne z przedmiotów: Podstawy użytkowania komputerów w tym nauka programowania i metody numeryczne, Podstawy teorii systemów i Systemy Informacji Geograficznej.
 • Maj 2002 – grudzień 2002: Starszy inspektor w Biurze Gospodarki Wodnej – dział informatyczny, praca biurowa, analizy GIS.
 • Wrzesień 1997 – wrzesień 2001: Doktorant w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska – działalność dydaktyczna - prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotów: podstawy informatyki, systemy informacji przestrzennej, podstawy teorii systemów.

Zainteresowania badawcze

 • Modelowanie statystyczne i deterministyczne hydrologicznych zjawisk ekstremalnych w warunkach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Sezonowe i wielomodelowe podejście do modelowania przepływów ekstremalnych.
 • Wykorzystanie informacji historycznej do modelowania hydrologicznych zjawisk ekstremalnych.
 • Dokładności odwzorowania wartości kwantyli o długim okresie powtarzalności przez procedury łączące modele statystyczne stosowane w hydrologii z różnymi metodami estymacji ich parametrów.
 • Odporności metod estymacji parametrów i kwantyli statystycznych modeli hydrologicznych na niedoskonałości próby pomiarowej.
 • Wybór najlepszego modelu hydrologicznego opisującego daną próbę pomiarową.
 • Modelowanie przepływów wód podziemnych.
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2014: Nagroda stowarzyszenia American Society of Civil Engineers (ASCE) za najlepszą dyskusję opublikowana w The Journal of Hydrologic Engineering.
 • 2010: Nagroda Ministra Środowiska „Za Szczególne Osiągnięcia Naukowo-Badawcze”.
 • 2008: Nagroda Dyrekcji Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe;
 • 2003: Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Politechnika Warszawska;

Udział w projektach naukowych

 • 2013 – 2015: „Nowe modele statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fal wezbraniowych”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr rej. Projektu 2012/05/B/ST10/00482, Umowa Nr UMO-2012/05/B/ST10/00482. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: kierownik projektu.
 • 2009 – 2011: „Zastosowanie nowych metod parametrycznych do projektowania hydrologicznego w warunkach zmieniającego się środowiska”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i Narodowe Centrum Nauki. Nr rej. Projektu N N307 092037, Umowa Nr 0920/B/P01/2009/37. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: kierownik projektu.
 • 2009: „Rozwinięcie i wdrożenie komputerowego systemu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych środowiskowych”. Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Warszawską w ramach programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Charakter udziału: kierownik projektu. Zespół wykonujący projekt otrzymał w 2010 roku nagrodę Ministra Środowiska „Za Szczególne Osiągnięcia Naukowo-Badawcze”.
 • 2005 – 2008: „Doskonalenie metod i technik statystycznego modelowania zjawisk powodziowych” Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr rej. Projektu 2 P 04D 057 29, Umowa Nr 0546/P04/2005/29. Realizowany w Instytucie Geofizyki PAN. Charakter udziału: główny wykonawca.
 • 2003 – 2006: ‘Integrated Water Management of Transboundary Catchment ‘TransCat’’, projekt badawczy finansowany przez Komisję w ramach Piątego Programu Ramowego i wdrażania Key Action ‘Sustainable Management and Quality of Water’. Kontrakt nr EVK1-CT-2002-00124 Wykonywany wspólnie z partnerami z Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji, Norwegii i Rosji, w którym zajmowałem się między innymi zagadnieniami analizy GIS oraz modelowaniem przepływów wód podziemnych; Charakter udziału: wykonawca.
 • 1999 – 2002: „System wspomagania decyzji wodno-gospodarczych dla potrzeb kopalń odkrywkowych”, Międzynarodowy Program INCO Copernicus. Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Charakter udział: główny projektant i programista GIS.
 • 1998: „Kompleksowy model matematyczny Jeziora Zegrzyńskiego”. Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Mój udział polegał na obliczeniu bilansu wodnego jeziora, modelowaniu przepływów wód podziemnych.
 • 1997: „Oddziaływanie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego na wody powierzchniowe i podziemne”. Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Brałem udział w modelowaniu przepływów wód podziemnych.

Ważniejsze publikacje

2020:

 • Kochanek K., Strupczewski W.G., Bogdanowicz E., Markiewicz I., The bias of the maximum likelihood estimates of flood quantiles based solely on the largest historical records, Journal of Hydrology, Vol. 584, 2020, 124740, ISSN 0022-1694, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124740
 • Markiewicz, I.; Bogdanowicz, E.; Kochanek, K., On the Uncertainty and Changeability of the Estimates of Seasonal Maximum Flows. Water 2020, 12(3), 704; https://doi.org/10.3390/w12030704

2019:

 • Ciupak, M., Ozga-Zielinski, B., Adamowski, J., Deo, R. C. and Kochanek, K., Correcting Satellite Precipitation Data and Assimilating Satellite-Derived Soil Moisture Data to Generate Ensemble Hydrological Forecasts within the HBV Rainfall-Runoff Model, Water, MDPI AG, Vol. 11(10), pp. 2138
 • Bloeschl G., Bierkens M.F.P., Chambel A,… Kochanek K., et al. Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) - a community perspective, Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques, Vol. 64, Issue 10, Pages: 1141-1158, https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1620507

2018:

 • Bogdanowicz E., Kochanek K, Strupczewski WG, The weighted function method: A handy tool for flood frequency analysis or just a curiosity? Journal of Hydrology, 559, 209-221, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.02.020
 • Giang NV, Kochanek K., Vu NT, Duan NB, Landfill leachate assessment by hydrological and geophysical data: case study NamSon, Hanoi, Vietnam. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(3), 1648-1662, doi: 10.1007/s10163-018-0732-7
 • Kochanek K., New insight into statistical hydrology, preface to the special issue. Acta Geophysica, 66(4), 739-740, doi: 10.1007/s11600-018-0151-0
 • Manfreda S, Iacobellis V, Gioia A, Fiorentino M, Kochanek K, The Impact of Climate on Hydrological Extremes. Water, 10(6), 802, doi: 10.3390/w10060802

2017:

 • Kochanek K., Feluch W., Zastosowanie metody uogólnionych momentów do estymacji kwantyli przepływów maksymalnych wybranych rozkładów o grubych ogonach. Przegląd Geofizyczny, rocznik LXI, 2016, zeszyt 3-4, str. 171-193
 • Strupczewski W.G, Kochanek K., Bogdanowicz E. Historical floods in flood frequency analysis: Is this game worth the candle?, Journal of Hydrology 554 (2017), Pages 780-791

2016:

 • Strupczewski, W.G., K. Kochanek, E. Bogdanowicz, I. Markiewicz, W. Feluch: Comparison of Two Nonstationary Flood Frequency Analysis Methods within the Context of the Variable Regime in the Representative Polish Rivers, Acta Geophysica. Volume 64, Issue 1, Pages 206–236, ISSN (Online) 1895-7455, DOI: 10.1515/acgeo-2015-0070, February 2016

2015:

 • Markiewicz I, Strupczewski WG, Bogdanowicz E, Kochanek K (2015) Generalized Exponential Distribution in Flood Frequency Analysis for Polish Rivers. PLoS ONE 10(12): e0143965. doi:10.1371/journal.pone.0143965
 • Kochanek, K., E. Karamuz & M. Osuch: Distributed Modelling of Flow in the Middle Reach of the River Vistula. Chapter in GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 16:83-107 · June 2015; DOI: 10.1007/978-3-319-18854-6_6 In book: Stochastic Flood Forecasting System, Chapter: 6, Publisher: Springer International Publishing, Editors: Renata J. Romanowicz, Marzena Osuch, pp.83-107
 • Bogdanowicz, E., W.G. Strupczewski & K. Kochanek: On the run length in annual maximum flow series in the middle Vistula basin in the context of climate change impact: An attempt to determine the indicator for the assessment of changes in the regime of high waters. Chapter in GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 16:83-107 · June 2015; DOI: 10.1007/978-3-319-18854-6_3 In book: Stochastic Flood Forecasting System, Chapter: 3, Publisher: Springer International Publishing, Editors: Renata J. Romanowicz, Marzena Osuch, pp. 33-47

2014:

 • Lang, M., P. Arnaud, J. Carreau, N. Deaux, L. Dezileau, F. Garavaglia, A. Latapie, L. Neppel, E. Paquet, B. Renard, J.-M. Soubeyroux, B. Terrier, J.-M. Veysseire, Y. Aubert, A. Auffray, F. Borchi, P. Bernardara, J.-C. Carre, D. Chambon, T. Cipriani, J.-L. Delgado, H. Doumenc, R. Fantin, S. Jourdain, K. Kochanek, A. Paquier, E. Sauquet et Y. Tramblay: Résultats du projet ExtraFlo (ANR 2009-2013) sur l'estimation des pluies et crues extrêmes. La Houille Blanche, n°2, 2014, p. 5-13, http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2014010
 • Strupczewski, W.G., K. Kochanek, E. Bogdanowicz. On Return Period of the Largest Historical Flood. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 144-152. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23019
 • Bogdanowicz, E., W.G. Strupczewski, K. Kochanek, I. Markiewicz. Flood Risk for Embanked Rivers. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, 135-143. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23018
 • Strupczewski, W. G., K. Kochanek and E. Bogdanowicz Flood frequency analysis supported by the largest historical flood, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 1543-1551, doi:10.5194/nhess-14-1543-2014
 • Kochanek K., B. Renard, P. Arnaud, Y. Aubert, M. Lang, T. Cipriani and E. Sauquet, A data-based comparison of flood frequency analysis methods used in France. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 295-308, 2014 doi:10.5194/nhess-14-295-2014

2013:

 • Renard B., K. Kochanek, M. Lang, F. Garavaglia, E. Paquet, L. Neppel, K. Najib, J. Carreau, P. Arnaud, Y. Aubert, F. Borchi, J.-M. Soubeyroux, S. Jourdain, J.-M. Veysseire, E. Sauquet, T. Cipriani, A. Auffray Data-based comparison of frequency analysis methods: A general framework, Water Resources Research, Volume 49, Issue 2, pages  825–843
 • Strupczewski, W., Bogdanowicz, E., and  Kochanek, K.,  Discussion of “Synthetic Design Hydrographs Based on Distribution Functions with Finite Support” by Francesco Serinaldi and Salvatore Grimaldi. J. Hydrol. Eng., 18(1), 121–126. doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000538

2012:

 • Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E. , Markiewicz, I., Inundation Risk for Embanked Rivers, Proceedings of the 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods For Hydrology And Water Resources Management. October 1-2, 2012 Tunis, Tunisia. www.stahytunis2011.org/Proceedings/INUNDATION%20RISK%20FOR%20EMBANKED%20RIVERS.pdf
 • Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Bogdanowicz, E., Markiewicz, I., On seasonal approach to flood frequency modelling. Part I: Two-component distribution revisited. Hydrological Processes, Volume: 26 Issue: 5 Pages: 705-716, DOI: 10.1002/hyp.8179
 • Kochanek, K., Strupczewski, W.G., Bogdanowicz, E. On seasonal approach to flood frequency modelling. Part II: Flood frequency analysis of Polish rivers. Hydrological Processes, Volume: 26, Issue: 5, Pages: 717-730, DOI: 10.1002/hyp.8178

2011:

 • Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Markiewicz, I., Bogdanowicz, E., Weglarczyk, S., Singh, V.P.  On the tails of distributions of annual peak flow. Hydrology Research Volume 42, Issue 2-3, 2011, pp. 171-192, DOI: 10.2166/nh.2011.062 

2010:

 • Kochanek, K., Tynan, S. The environmental risk assessment for decision support system for water management in the vicinity of open cast mines (DS WMVOC). Technological and Economic Development of Economy, Volume 16, Issue 3, 2010, pp. 414-431, DOI: 10.3846/tede.2010.26  
 • Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K. On accuracy of upper quantiles estimation. Hydrology and Earth System Sciences, Volume 14, Issue 11, 2010, Pages 2167-2175 , DOI: 10.5194/hess-14-2167-2010
 • Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K. On accuracy of upper quantiles estimation. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, Volume 7, Issue 4, 2010, pp 4761-4784, DOI: 10.5194/hessd-7-4761-2010  

2009:

 • Strupczewski W.G., Kochanek K., Feluch W., Bogdanowicz E. & Singh V.P. On seasonal approach to nonstationary flood frequency analysis. Physics and Chemistry of the Earth 34 pp 612–618  

2008:

 • Bogdanowicz E., Strupczewski W.G., Kochanek K. Zastosowanie modelu przepływ-czas trwania- prawdopodobieństwo nieprzewyższenia do opisu charakterystyk szczytowych części fal wezbraniowych (An application of the model flow-time-probability of non exceedance to description of the peak flow characteristics of the flood waves). Przegląd Geofizyczny (Geophysical Research), Rocznik LIII, Zeszyt 3-4, pp 263-287 (in Polish)
 • Kochanek K., Strupczewski W.G., Singh V.P. & Weglarczyk S. The PWM large quantile estimates of heavy tailed distributions from samples deprived of their largest element. Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 53(2), pp. 367–386
 • Strupczewski, W.G., Markiewicz, I., Kochanek, K.,  Singh, V.P. Short Walk into Two-Shape Parameter Flood Frequency Distributions. in Hydrology and Hydraulics, edited by V.P. Singh, Water Resources Publications, Highlands Ranch, Colorado, 2008. Chapter 19 pp 669 – 716.

2007:

 • Strupczewski W. G., K. Kochanek, S. Weglarczyk, V. P. Singh, On robustness of large quantile estimates to largest elements of the observation series. Hydrol. Processes. Vol. 21, issue 10, pp. 1328-1344
 • Strupczewski, W.G., K. Kochanek, V.P. Singh On the informative value of the largest sample element of log-Gumbel distribution. Acta Geophysica, 55, 4, 652-678. DOI : 10.2478/s11600-007-0027-1.

2006:

 • Strupczewski, W.G., Kochanek, K.,  Singh, V.P. On thermal inversion observed in Liberian lagoons during dry season. In a book: Coastal Hydrology and Processes, edited by V.P. Singh and Y.J. Xiu, Water Resources Publications, Highlands Ranch, Colorado, pp.395-402.
 • Strupczewski, WG., Mitosek, H.T., Kochanek, K., Singh, V.P. and Weglarczyk, S. (2006) Probability of correct selection from lognormal and convective diffusion models based on the likelihood ratio. Stoch Environ Res Risk Assess (2006) 20: 152–163, DOI 10.1007/s00477-005-0030-5
 • Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Relationships between three dispersion measures used in flood frequency analysis. Stoch Environ Res Risk Assess 20: 391–405 DOI 10.1007/s00477-006-0033-x
 • Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Discussion on „Non-stationary pooled flood frequency analysis” by J.M. Cunderlik and D.H. Burns [J.Hydrol. 276 (2003) 210-223], J.Hydrol. 330, 382-386.
 • Strupczewski, W.G., Singh, V.P., Weglarczyk, S., Kochanek, K., Mitosek, H.T. Complementary aspects of linear flood routing modelling and flood frequency analysis. Hydrol. Processes, Volume 20, Issue 16, 30 października 2006, pp: 3535-3554
 • Markiewicz, I., Strupczewski, W.G., Kochanek, K., Singh, V.P. Relations of three dispersion measures used in Flood Frequency Analysis – a poster presented at the session: NP-3.04 Geophysical Extremes: scaling aspects and modern statistical approaches. European Geosciences Union (EGU) General Assembly. Wiedeń, Austria, 2-7 kwietnia 2006.

2005:

 • Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Singh, V. P. and Weglarczyk, S., Are Parsimonious Flood Frequency Models More Reliable than the True Ones? I. Accuracy of Quantiles and Moments Estimation (AQME) – Method of Assessment. Acta Geophysica Polonica, Vol. 53, no 4, pp. 419-436
 • Kochanek, K., Strupczewski, W. G., Singh, V. P. and Weglarczyk, S., Are Parsimonious Flood Frequency Models More Reliable than the True Ones? II. Comparative assessment of the performance of simple models versus the parent distribution. Acta Geophysica Polonica, Vol. 53, no 4, pp. 437-457
 • Strupczewski, W. G., Kochanek, K., Weglarczyk, S., and Singh, V. P.,On robustness of large quantile estimates of log-Gumbel and log-logistic distributions to largest element of the observation series: Monte Carlo results vs. first order approximation. Stoch Environ Res Risk Assess, Vol 19, No 4: 280–291, DOI 10.1007/s00477-005-0232-x 
 • Kochanek, K., Groundwater modelling in small river basin; Biala Glucholaska (Bela) River case study. Proceedings of the VIII conference on ‘Evolutionary Algorithms and Global Optimisation’, Korbielow

2004:

 • Kochanek, K., Groundwater model for Biala Glucholaska (Bela) River Basin. Proceedings of the Eco-Geowater Conference: ‘GI for International River Basin Management’, BUT&E, Budapest (Węgry)

2003:

 • W.G. Strupczewski, V.P. Singh, and S. Weglarczyk, K. Kochanek, H.T. Mitosek, Linear Flood Routing Modelling and Flood Frequency Analysis - similarity of techniques. Colloquium 10, Local and regional estimation of extreme hydrological events, – 16th Annual Entretiens du Centre Jacques Cartier Conference Series, Lyon (Francja)
 • W.G. Strupczewski, V.P. Singh, and S. Weglarczyk, K. Kochanek, H.T. Mitosek, Transfer of experience, knowledge and techniques between Linear Flood Routing Modelling and Flood Frequency Analysis. International Conference on Water and Environment WE-2003, Bhopal (Indie)
 • W.G. Strupczewski, V.P. Singh, S. Weglarczyk, K. Kochanek, H.T. Mitosek, Confronting flood frequency model with data. EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice (Francja) Abstract No: EAE03-A-01701
 • M. Nawalany, G. Sinicyn, K. Kochanek, B. Czyzkowski, A decision support system for groundwater: water management issues for opencast mining. In New Paradigms In Subsurface Prediction: Characterization Of The Shallow Subsurface Implications For Urban Infrastructure And Environmental Assessment. Serries: Lecture Notes In Earth Sciences Vol.: 99, pp: 97-102.

2002:

 • S. Tynan, K. Kochanek, ‘Environmental Risk Assessment Methods For The Water Management In The Vicinity Of Open Pit Mines’, Materiały konferencyjne: ‘5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering’, Politechnika Warszawska, Warszawa

2001:

 • M. Nawalany, G. Sinicyn, K. Kochanek, B. Czyżkowski, ‘Water Management Problems and Conflicts in the Mining Stricken Regions’. Materiały konferencyjne: ‘New Paradigm for the Prediction of Subsurface Conditions’, Spa (Belgia), Springer-Verlag.

2000:

 • B. Czyżkowski, K. Kochanek: „Wpływ górnictwa odkrywkowego na wody podziemne i powierzchniowe - projekt Systemu Wspomagania Decyzji” Materiały konferencyjne „Współczesne problemy inżynierii środowiska”, Warszawa 2000

1999:

 • B. Czyżkowski, K. Kochanek, M. Nawalany: „Model matematyczny dopływu zanieczyszczeń z rzeki do studni ujęcia infiltracyjnego”, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1999.
 • K. Kochanek, B. Czyżkowski, M. Nawalany: „Zastosowanie modelu matematycznego dopływu zanieczyszczenia z rzeki do studni ujęcia infiltracyjnego – przypadek ujęcia w gminie Gorzyce”, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1999.

1998:

 • B. Czyżkowski, K. Kochanek, M. Nawalany: „Groundwater versus Surface Water Quality – the Analitical Model of a River Bank Infiltration Intake”. Materiały konferencyjne XXVIII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów, Las Vegas 1998