Granty NCN

Aktualnie realizowane projekty

Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Data zakończenia realizacji projektu Nazwa programu
Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych elementów pola falowego dr hab. Inż. Mariusz Majdański, prof. PAN 10.08.2016 09.08.2019 OPUS10
Parametryzacja osłabiania promieniowania słonecznego przez chmury w prognozie indeksu UV dla Polski mgr Jakub Guzikowski 21.09.2016 20.09.2018 PRELUDIUM 10
Struktura skorupy ziemskiej sfery brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych dr hab. Inż. Michał Malinowski 05.10.2016 04.10.2019 OPUS10
Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja. dr Mateusz Moskalik 13.05.2014 12.12.2018 OPUS 5
Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej. dr hab. Robert Bialik 10.03.2015 09.03.2019 SONATA 7
Zmienność oporności Ziemi w relacji do sejsmiczności w rejonie Transeuropejskiej Strefy Szwu. dr hab. Vladimir Semenov 10.07.2015 09.07.2018 OPUS 8
Rozwój i adaptacja techniki inwersji czasowej do analizy sejsmicznego pola falowego. dr hab. Wojciech Dębski 02.02.2016 01.02.2018 OPUS  9 
Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej. dr hab.inż. Piotr Krzyywiec; koordynator po stronie IGF - dr hab. inż. M. Malinowski 14.04.2016 13.04.2019 OPUS 9
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej. dr hab. R. Junosza-Szaniawski 02.02.2015 01.02.2018 OPUS 7
Relacje wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowaca Hansa i okolicy.Hrnsund,Spitsbergen. dr hab. prof. PAN Mariusz Majdański 10.02.2017 09.02.2020 OPUS11
Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p gefizycznych szeregów czasowych prof. dr hab. Zbigniew Czechowski 10.02.2017 09.02.2020 OPUS11
Wpływ spodziewanych zmian klimatycznych na reżim termiczny wybranych rzek Polski dr hab. Adam Piotrowski 16.02.2017 15.02.2020 OPUS11
Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South.  dr hab. Tomasz Krzysztof Janik 30.03.2017 29.03.2020 HARMONIA 8
Identyfikacja procesów prowadzących do anomalii zmieności całkowitej zawartości ozonu w srednich szerokościach geograficznych pólnocnej pólkuli dr hab. Jacek W Kamiński 18.07.2017 17.07.2019 OPUS 12
Zróżnicowanie technogenicznych cząstek magnetycznych w środowisku glebowym w zależności od źródeł emisji i ich rola w transporcie potencjalnie toksycznych pierwiastków  dr hab. Beata Górka-Kostrubiec 11.10.2017 10.10.2020 OPUS 12
Wpływ aerozoli absorbujących na warstwe granicznąatmosfery dr Michał Posyniak  17.08.2017 16.08.2020 SONATA12
Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnatrzpłytowych-badanie wgłebnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne dr hab. Waldemar Jóźwiak 9.02.2018 8.02.2021 OPUS 13
Wpływ pionowego profilu własności optycznych aerozolu na promieniowanie UV przy powierzchni Ziemi i smog fotochemiczny dr hab. Aleksander Pietruczuk 21.02.2018 20.02.2021 OPUS 13
Właściwości magnetyczne osadów zastosowane do oceny poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi wody rzeki Wisły na obszarze Warszawy. Iga Szczepaniak Wnuk 08.02.2018 05.04.2020 PRELUDIUM
Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu  dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN 26.04.2018 25.04.2021 SONATA BIS
Fire, and then the ice: calibrating southern Africa’s position within the Neoproterozoic supercontinent Rodinia dr Ashley Gumsley 01.01.2018 31.12.2019 POLONEZ 3

 

 

Zakończone projekty

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni Ziemi dla oceny skuteczności helioterapi antyłuszczycowej w Polsce

prof. dr hab. Janusz Krzyścin

2013-2015

Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich terranów Svalbardu

dr Krzysztof Michalski

2012-2015

Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej

dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN

2011-2015

Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełnego sejsmicznego pola falowego

dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

2011-2015

Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)

prof. dr hab. inż. Renata J. Romanowicz

2011-2015

Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbranej

dr inż. Magdalena M. Mrokowska

2011-2015

Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiej

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

2012-2015

Nowe modle statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fali wezbraniowych

dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

2013-2015

Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich zastosowanie w geofizyce

dr hab.Zbigniew Czechowski, prof. PAN

2013-2015

Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z parametrami glebowymi i strukturą gleb miejskich w modelowych profilach glebowych mgr Sylwia Dytłow 2014-2016
Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN 2013-2016
Własności magnetyczne tlenków żelaza zawartych w kurzu domowym jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego metalami ciężkimi prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska 2014-2017
Charakterystyka mikrosejsmiczności przy użyciu nowoczesnych sieci monitoringu mgr Jacek Trojanowski 2014-2017
Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie mgr Oskar Głowacki 2014-2017
Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej dr Tomasz Wawrzyniak 2014-2017
Teledetekcyjne badania zmienności własności optycznych aerozoli podczas transportu nad obszarem Polski dr hab. Aleksander Pietruczuk 2014-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone projekty

  • chihe