Granty NCN

Aktualnie realizowane projekty

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Data zakończenia realizacji projektu Nazwa programu
Struktura Grzbietu Knipowicza na podstawie badań sejsmicznych - KNIPSEIS dr hab. Wojciech Czuba 31.10.2018 29.04.2024 OPUS 13
Pasywne sejsmiczne badania litosfery i astenosfery południowej Polski (obszar karpacki) dr hab. Wojciech Czuba 19.06.2020 18.06.2024 OPUS 18
Ocena wydajności sedymentacji osadów w zlewni i wpływu zamulania na pojemność zbiornika na podstawie zmian pokrycia/użytkowania terenu: studium przypadku zapory Elektrowni Wodnej Fincha, Etiopia dr hab. inż. Michael Nones 01.10.2020 30.09.2024 PRELUDIUM BIS 1
Wspólny biegun - brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi. prof. dr hab. Monika Agnieszka Kusiak 01.09.2020 31.08.2023 GRIEG 1
Ekstrema pogodowe: powodzie
i susze. W jaki sposób wielkoskalowa cyrkulacja atmosferyczna oraz para wodna nad Wschodnim Oceanem Indyjskim ze sobą oddziałują?
dr Beata Latos 01.02.2021 31.01.2024 PRELUDIUM-19
Badania laboratoryjne nad uruchomieniem mikroplastików
w przepływach w kanale otwartym
Arianna Varrani 01.02.2021 31.01.2024 PRELUDIUM-19
Zastosowanie metod teledetekcyjnych i obrazowania geofizycznego do rozpoznania zmian bilansu wodnego zlewni Wysokiej Arktyki prof. dr hab. inż. Marzena Ewa Osuch 15.09.2021 15.09.2025 SONATA BIS-10
Oszacowanie dostawy metali ciężkich ze spływem
słodkiej wody do ekosystemu fiordu arktycznego
(Hornsund, Spitsbergen)
dr hab. Mateusz Moskalik - Partner (IO PAN - lider) 02.07.2021 01.10.2024 OPUS-20
Skutki zmian w łączności ekosystemów na procesy
metaboliczne i emisje gazów cieplarnianych z ocieplających się jezior Arktycznych i Alpejskich
dr Maciej Bartosiewicz 10.09.2021 09.09.2025 OPUS 20
Energia fal docierających do brzegów fiordu
Hornsund, Svalbard 
dr Zuzanna Małgorzata Świrad 01.03.2022 01.03.2025 SONATINA-5
Technika śledzenia ruchu cząstek w badaniu transportu makroplastiku w kanałach z roślinnością - konsultacja naukowa dr inż. Łukasz Bartosz Przyborowski 03.11.2021 02.11.2022 MINIATURA
Badania procesu wyzwalania wstrząsów przez sztuczne zbiorniki wodne przy pomocy identyfikacji
skupisk oraz technik uczenia maszynowego
dr hab. Grzegorz Lizurek 11.01.2022 10.01.2026 OPUS-21
Lokalne i globalne sygnały atmosferycznego obwodu elektrycznego Ziemi w danych elektryczności atmosfery obserwatorium Świder dr hab. Anna Odzimek 21.01.2022 20.01.2025 OPUS-21
SZYBKOŚĆ PRZEMIESZCZANIA SIĘ PŁYT LITOSFERYCZNYCH W NEOPROTEROZOIKU -
WERYFIKACJA HIPOTEZ PRAWDZIWEJ WĘDRÓWKI
BIEGUNA W NEOPROTEROZOIKU (AKRONIM: NEOMAGRATE)
dr hab. Krzysztof Marcin Michalski 20.01.2022 19.01.2025 OPUS-21
Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe dr hab. Aleksander Pietruczuk 11.01.2022 10.01.2025 OPUS-21
Zdjęcia satelitarne jako wsparcie modelowania ryzyka powodziowego w dużych europejskich rzekach dr hab. inż. Michael Nones 01.10.2022 30.09.2026 PRELUDIUM BIS-3
Finansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki  dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce prof. dr hab. Volodymyr Bakhmutov 16.05.2022 16.05.2023  
Rozpoznanie wpływu wulkanizmu typu petit-spot na budowę litosfery na podstawie wieloparametrowego, wysokorozdzielczego obrazowania sejsmicznego danych sejsmicznych z Rowu Japońskiego dr inż. Andrzej Bartłomiej Górszczyk 01.12.2022 30.11.2026 OPUS-22
Powstawanie i recykling skorupy
w archaicznej Antarktydzie
dr Daniel Joseph Dunkley 27.06.2022 26.06.2025 OPUS-22
Opracowanie nowego zastosowania parametrów magnetycznych do oceny stężenia zanieczyszczeń
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we frakcjach granulometrycznych pyłów drogowych
dr Sylwia Klaudia Dytłow 21.07.2022 20.07.2025 SONATA-17
Badania ablacji lodowców przez cielenie oraz typów cieleń poprzez nowatorskie połączenie metod
akustycznych i optycznych
dr hab. Oskar Głowacki 14.06.2022 13.06.2025 SONATA-17
Łukasz Stachnik (UŚ Lider)
Maciej Bartosiewicz
(IGF PAN Partner)
01.12.2022 30.11.2025 SONATA 17
dr hab. Mariusz Majdański  01.03.2023 28.02.2027 OPUS-23
prof. dr hab. Zbigniew Edward Czechowski  09.01.2023 08.01.2026 OPUS-23
Dostrzegając niewidoczne. Sztuka przetrwania Pb w minerałach. prof. dr hab. inż. Monika Agnieszka Kusiak  01.09.2023 01.08.2026 OPUS-23
dr Dariusz Bartłomiej Baranowski  01.02.2023 31.01.2026 OPUS-23
mgr inż. Monika Wiktoria Staszek 15.12.2023 14.12.2026 PRELDIUM-21
dr Piotr Król 27.01.2023 26.01.2026 PRELUDIUM-21
Predykcja numerycznie modelowanych trzęsień ziemi przy pomocy nadzorowanego uczenia maszynowego
dr inż. Piotr Klejment  08.11.2022 08.11.2023 MINIATURA 6
prof. dr Ali Gholami  01.09.2023 31.08.2027 SONATA BIS 12
RAW – Recesja i Więdnięcie" – Jaki jest wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na morską produkcję biologiczną i biogeochemię morza w Arktyce? dr hab. Mateusz Moskalik  10.12.2021 09.04.2024 GRIEG
"Prognozowanie odpowiedzi hydrologicznej, bilansu węgla oraz emisji z naturalnych torfowisk w przekroju od Arktyki do strefy klimatu umiarkowanego w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych"
dr hab. inż. Krzysztof Kochanek 10.12.2021 09.04.2024 GRIEG

 

Zakończone projekty

Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji
Modelowanie personalnych dawek promieniowania UV i ich zastosowanie w modelu prognozy przebiegu ciąży na podstawie rozbudowanej bazy danych University Collage London Hospital (UK) dr inż. Agnieszka Czerwińska  2022-2023
Czynniki antropogeniczne wpływające na wyzwalanie osuwisk w środowisku zmodyfikowanym w wyniku zmian klimatu - badania geofizyczne dr Artur Józef Marciniak 2021-2023
Trójwymiarowe obrazowanie stref subdukcji
z wykorzystaniem inwersji pełnego pola falowego dwuwymiarowych danych sejsmicznych
dr Andrzej Górszczyk 2020-2023
Eksperymentalne badania wpływu egzopolimerów na dynamikę opadania i interakcji cząstek stałych w środowisku wodnym uwarstwionym gęstościowo dr inż. Magdalena Maria Mrokowska 2020-2023
Wpływ procesów wieloskalowych na powstawanie ekstremalnych opadów w tropikach dr Dariusz Bartłomiej Baranowski 2020-2022
Wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy (transformację suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną) i podatność na suszę prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski 2019-2023
Obrazowanie i monitoring ośrodka geologicznego
z wykorzystaniem aktywnych i pasywnych danych sejsmicznych oraz pełnej formy falowej
dr hab. inż. Michał Malinowski 2019-2023
Mechanistyczne wyjaśnienie generowania (i odstęps od) uniwersalnej krzywej rozkładu prawdopodobieńsktwa czasu powrotu trzesień ziemi poprzez konstrukcje rozwiązalnych stochastycznych automatów komórkowych i ich opis analityczny dr hab. Mariusz Białecki 2018-2023
Badanie zmian hydrologii powierzchniowej lodowca górskiego przy pomocy wysokorozdzielczych
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz uczenia
maszynowego
Julian Eugeniusz Podgórski 2021-2022
Interakcja między niestabilnościami magnetorotacyjną
i barokliniczną w ściśliwym płynie przewodzącym
w obecności dyfuzji
dr Marek Grądzki 2019-2022
Powiązanie płytkich i głębokich procesów geologicznych w strefie przejścia między platformą prekambryjską a platformą paleozoiczną na obszarze południowego Bałtyku na podstawie nowych danych geofizycznych dr hab. inż. Michał Malinowski 2018-2022
Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni Ziemi dla oceny skuteczności helioterapi antyłuszczycowej w Polsce prof. dr hab. Janusz Krzyścin 2013-2015
Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich terranów Svalbardu dr Krzysztof Michalski 2012-2015
Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN 2011-2015
Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełnego sejsmicznego pola falowego dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN 2011-2015
Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy) prof. dr hab. inż. Renata J. Romanowicz 2011-2015
Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbranej dr inż. Magdalena M. Mrokowska 2011-2015
Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiej dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN 2012-2015
Nowe modle statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fali wezbraniowych dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN 2013-2015
Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich zastosowanie w geofizyce dr hab.Zbigniew Czechowski, prof. PAN 2013-2015
Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z parametrami glebowymi i strukturą gleb miejskich w modelowych profilach glebowych mgr Sylwia Dytłow 2014-2016
Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN 2013-2016
Własności magnetyczne tlenków żelaza zawartych w kurzu domowym jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego metalami ciężkimi prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska 2014-2017
Charakterystyka mikrosejsmiczności przy użyciu nowoczesnych sieci monitoringu mgr Jacek Trojanowski 2014-2017
Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie mgr Oskar Głowacki 2014-2017
Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej dr Tomasz Wawrzyniak 2014-2017
Teledetekcyjne badania zmienności własności optycznych aerozoli podczas transportu nad obszarem Polski dr hab. Aleksander Pietruczuk 2014-2017
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej. dr hab. R. Junosza-Szaniawski 2015-2018
Zmienność oporności Ziemi w relacji do sejsmiczności w rejonie Transeuropejskiej Strefy Szwu dr hab. Vladimir Semenov 2015-2018
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej dr hab. Rafał Junosza-Szaniawski 2015-2018
Rozwój i adaptacja techniki inwersji czasowej do analizy sejsmicznego pola falowego mgr Jakub Guzikowski 2016-2018
Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja. dr Mateusz Moskalik 2014-2018
Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych elementów pola falowego dr hab. inż. Mariusz Majdański, prof. PAN 2016-2019
Struktura skorupy ziemskiej sfery brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych dr hab. inż. Michał Malinowski 2016-2020
Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej. dr hab. Robert Bialik 2015-2019
Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej. dr hab. inż. Piotr Krzywiec; koordynator po stronie IGF - dr hab. inż. M. Malinowski 2016-2019
Relacje wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowaca Hansa i okolicy. Hornsund, Spitsbergen. dr hab. prof. PAN Mariusz Majdański 2017-2020
Wpływ spodziewanych zmian klimatycznych na reżim termiczny wybranych rzek Polski. dr hab. Adam Piotrowski 2017-2020
Identyfikacja procesów prowadzących do anomalii zmienności całkowitej zawartości ozonu w średnich szerokościach geograficznych północnej półkuli. dr hab. Jacek W Kamiński 2017-2020
Wpływ aerozoli absorbujących na warstwę graniczną atmosfery. dr Michał Posyniak 2017-2020
Właściwości magnetyczne osadów zastosowane do oceny poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi wody rzeki Wisły na obszarze Warszawy. mgr Iga Szczepaniak Wnuk 2018-2020
Fire, and then the ice: calibrating southern Africa’s position within the Neoproterozoic supercontinent Rodinia. dr Ashley Gumsley 2018-2019
Analiza źródeł sejsmicznych rejestrowanych po aktywnej profilaktyce tąpaniowej. mgr Alicja Caputa 2018-2020
Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p gefizycznych szeregów czasowych prof. dr hab. Zbigniew Czechowski 2017-2020
Zróżnicowanie technogenicznych cząstek magnetycznych w środowisku glebowym w zależności od źródeł emisji i ich rola w transporcie potencjalnie toksycznych pierwiastków  dr hab. Beata Górka-Kostrubiec 2017-2020
Dopełnienie profili pionowych aerozoli atmosferycznych przy użyciu pomiarów in-situ na powierzchni ziemi. dr Artur Ryszard Szkop 2019-2021
Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South.  dr hab. Tomasz Krzysztof Janik 2017-2022
Określenie anizotropii sejsmicznej litosfery na obszarze Dolnego Śląska dr hab. Piotr Środa 2017-2022
Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnatrzpłytowych-badanie wgłebnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne dr hab. Waldemar Jóźwiak 2018-2022
Wpływ pionowego profilu własności optycznych aerozolu na promieniowanie UV przy powierzchni Ziemi i smog fotochemiczny dr hab. Aleksander Pietruczuk 2018-2021
Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu  dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN 2018-2022
Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatyczneych południowego Spitsbergenu dr hab. Marzena Osuch 2018-2021
Diagramy forc jako narzędzie do kompleksowej charakterystyki faz ferromagnetycznych – staż naukowy. dr Katarzyna Dudzisz 2019-2021
Własności magnetyczne łupków gazonośnych dolnego Paleozoiku z obszaru północnej Polski mgr Dominika Krystyna Niezabitowska 2019-2020
Rozwój i przebieg antropogenicznych procesów sejsmicznych wywołanych przez sztuczne powierzchniowe zbiorniki wodne  dr hab. Grzegorz Lizurek 2018-2022
Rozpoznanie wpływu pionowej struktury aerozoli na natężenie pola elektrycznego
Ziemi – badania pilotażowe
dr Daniel Dawid Kępski 2020-2021