Geoplanet Doctoral School

 
DECYZJA NR 08/2021
DYREKTORA INSTYTUTU GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Z DNIA 09 SIERPNIA 2021 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA DOKTORANTÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ GEOPLANET
§1.
zgodnie z art. 200 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), Regulaminem Rekrutacji do Szkoły
Doktorskiej GeoPlanet oraz rankingiem kandydatów do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet
przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną do Szkoły GeoPlanet z dnia 9 lipca br., 
postanawiam, że na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w roku 
akademickim 2021/2022 wpisuję następujące osoby:
1. Geetika Chauhan, Indie
2. K.Venkata Gangadhara Rao, Indie
§2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania