Struktura

Organami Instytutu są Dyrektor oraz Rada Naukowa

 

Rada Naukowa sprawuje bieżacy nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego aktywności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

 

Rada Naukowa w szczególności:                                         

 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
 • przyjmuje program badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
 • zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych,
 • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień,
 • opiniuje kandydatury na stanowisko zastępcy dyrektora ds.naukowych,
 • opiniuje kandydatury na członków Rady Narodowego Centrum Nauki oraz członków Komitetu Ewaluacji Jednostek naukowych,
 • uchwala statut Instytutu i jego zmiany,
 • uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe,
 • powołuje rzecznika dyscyplinarnego,
 • zgłasza kandydatury na krajowych członków Polskiej Akademii Nauk,
 • przyznaje nagrody naukowe Instytutu oraz zgłasza lub opiniuje kandydatury do innych nagród naukowych,
 • sprawuje nadzór na studiami doktoranckimi,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu