Stopnie i tytuły naukowe

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka oraz wnioskuje do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o nadanie tytułu naukowego profesora, zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595)

Uprawnienia te nadawane są przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów jednostkom organizacyjnym, uwzględniając poziom działalności naukowej danej jednostki oraz liczbę zatrudnionych w niej osób z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Rada Naukowa IGF PAN, zgodnie ze Statutem Instytutu jest organem, który przeprowadza przewody doktorskie, prowadzi postępowania habilitacyjne  oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora.