dr hab. Mateusz Moskalik

Adiunkt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 881

e-mail: mmosk@igf.edu.pl


Dyplomy, stopnie naukowe / zawodowe

2012 - Doktor Nauk o Ziemi - Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Zróżnicowanie morfologiczne dna i akustyczna identyfikacja osadów dennych młodego środowiska peryglacjalno-morskiego w rejonie Brepollen (Hornsund, Spitsbergen).

2005 - Magister Nauk Fizycznych - Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Propagacja fal sejsmicznych naturalnych trzęsień ziemi w rejonie marginalnej strefy szelfu Morza Barentsa w nawiązaniu do modeli skorupy ziemskiej w tym rejonie.

 

Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych

od 08.2012 - adiunkt, Zakład Badań Polarnych i Morskich Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

02.2011 – 07.2012 - pracownik techniczny – Specjalista Geofizyk, Zakład Badań Polarnych Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

11.2010 – 01.2011 - pracownik techniczny – Specjalista, Zakład Badań Polarnych Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

11.2005 – 10.2010 - doktorant, Zakład Badań Polarnych i Morskich Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

07.2005 – 09.2005 - asystent terenowy, Pracownia Głębokich Struktur Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (projekt HORSTED’05)

06.2003 10.2004 - obserwator – sejsmolog, Polska Stacja Polarna Hornsund, Zakład Badań Polarnych i Morskich Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

06.2000 06.2000 - asystent terenowy, Pracownia Głębokich Struktur Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (projekt CELEBRATION 2000)

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia

2019 – II Nagroda Dyrektora Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk za wyróżniającą się aktywność publikacyjną w roku 2018

2013 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską obronioną w 2012 roku

2013 – Academy of Finland Personal Grant w projekcie QUAL - Quantifying climate variability since Late-glacial in Southern Svalbard

2012 – Nagroda Dyrektora Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk za wyróżnioną przez Radę Naukową rozprawę doktorską

2009 – Stypendium w ramach Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego na rok 2008/2009 ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Udział w projektach naukowych i infrastrukturalnych

NCN OPUS nr: 2013/09/B/ST10/04141 – Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja (2014-2018) – kierownik projektu

MNiSW Grant promotorski nr: N N525 350038 – Opracowanie metody analizy sygnałów akustycznych i profili batymetrycznych w celu uzyskania wskaźnika zróżnicowania budowy dna zbiorników wodnych na przykładzie rejonu Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) (2010-2011) – kierownik projektu

NCN OPUS nr: 2011/03/B/ST10/04275 – Zastosowanie dźwięków podwodnych do pasywnego monitoringu procesów cielenia się czoła Lodowca Hans, Fiord Hornsund, Spitsbergen (2012-2015) – główny wykonawca

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk projekt badawczy wewnętrzny nr: 500-1-30-2 – Measuring the melt rate of glacier ice with underwater noise (2017-2019) – wykonawca

NCN SONATA BIS nr: 2013/10/E/ST10/00166 – Wpływ recesji lodowców po Małej Epoce Lodowej na tempo akumulacji i pogrzebania węgla w fiordach subpolarnych (2014-2018) – wykonawca

Środki projakościowe Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) otrzymane przez Centrum Studiów Polarnych (2014-2018) – wykładowca; opiekun doktoranta; kierownik zespołu roboczego

MNiSW inwestycja – PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych. Etap I: Unikatowe Arktyczne Laboratorium Terenowe Hornsund (2016-2018) – wykonawca inwestycji w części HYDRA – zestaw aparatury do kompleksowych badań i monitoringu akwenów glacjalno-morskich oraz zmian strefy brzegowej w rejonach polarnych

Svalbard Science Forum (SSF) Svalbard Strategic Grant (SSG) nr: 257581 – Sediment flux from source to sink - the coastal link: sharing current knowledge and establishing a consortium for future research (2016-2017) – wykonawca

Academy of Finland – QUAL - Quantifying climate variability since Late-glacial in Southern Svalbard (2012-2016) – wykonawca

Projekt specjalny nr: 111/IPY/2007/01 – Zmienność wybranych elementów środowiska polarnego w Atlantyckim sektorze Arktyki określana na podstawie badań prowadzonych w trzech stacjach bazowych oraz na wybranych obszarach Svalbardu w okresie 3 MRG 1957-1958 a 4 MRP 2007-2009 – KINNVIKA (2007-2010) – wykonawca zadania badawczego Sejsmoakustyczne badania osadów w zbiornikach wodnych Murchinsonfjordu; obsługa projektu

KBN Grant badawczy nr: 3 PO4E 005 25 – Wielkoskalowy model zmienności i różnorodności młodego środowiska peryglacjalno-morskiego Zatoki Białego Niedźwiedzia (Spitsbergen Hornsund) (2005-2007) – asystent terenowy

Projekt zamawiany nr: PBZ-KBN-108/PO4/2004 – Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktydzie (2004-2007) – asystent terenowy

Projekt zamawiany nr: 06/21/99 – CELEBRATION 2000 – asystent terenowy

 

Publikacje i prace edytorskie

Błaszczyk M., Ignatiuk D., Uszczyk A., Cielecka-Nowak K., Grabiec M., Jania J.A., Moskalik M., Walczowski W. 2019. Freshwater input to the Arctic fjord Hornsund (Svalbard). Polar Research, 38, 3506

Zagórski P., Mędrek K., Moskalik M., Rodzik J., Herman A., Pawłowski Ł., Jaskólski M. 2019. The short-term development of High Arctic beach system – a case study of wave control on geomorphology and sedimentology of the Calypsostranda (Bellsund, SW Spitsbergen). Polish Polar Research, 40, 2, 79-104p.

Herman A., Wojtysiak K., Moskalik M. 2019. Wind wave variability in Hornsund fjord, west Spitsbergen. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 217, 96-109

Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Wojtysiak K., Giżejewski J., Szczuciński W. 2018. Submarine geomorphology at the front of the retreating Hansbreen tidewater glacier, Hornsund fjord, southwest Spitsbergen. Journal of Maps, 14(2), 123-134

Głowacki O., Deane G.B., Moskalik M. 2018. The intensity, directionality, and statistics of underwater noise from melting icebergs. Geophysical Research Letters, 45(9), 4105-4113

Grabiec M., Ignatiuk D., Jania J.A., Moskalik M., Głowacki P., Błaszczyk M., Budzik T., Walczowski W. 2018. Coast formation in an Arctic area due to glacier surge and retreat: The Hornbreen–Hambergbreen case from Spistbergen. Earth Surface Processes and Landforms, 43, 387-400

Moskalik M., Ćwiąkała J., Szczuciński W., Dominiczak A., Głowacki O., Wojtysiak K., Zagórski P. 2018. Spatiotemporal changes in the concentration and composition of suspended particulate matter in front of Hansbreen, a tidewater glacier in Svalbard. Oceanologia, 60(4), 446-463

Moskalik M., Zagórski P., Łęczyński L., Ćwiąkała J., Demczuk P. 2018. Morphological characterization of Recherchefjorden (Bellsund, Svalbard) using marine geomorphometry. Polish Polar Research, 39(1), 99-125

Wojtysiak K., Herman A., Moskalik M. 2018. Wind wave climate of west Spitsbergen: seasonal variability and extreme events. Oceanologia, 60(3), 331-343

Głowacki O., Moskalik M., Deane G.B. 2016. The impact of glacier meltwater on the underwater noise field in a glacial bay. Journal of Geophysical Research: Oceans, 121(12), 8455-8470

Głowacki O., Deane G.B., Moskalik M., Tęgowski J., Blondel P. 2015. Two-element acoustic array gives insight into ice-ocean interactions in Hornsund Fjord, Spitsbergen. Polish Polar Research, 36(4), 355-367

Głowacki O., Deane G.B., Moskalik M., Blondel P., Tęgowski J., Błaszczyk M. 2015. Underwater acoustic signatures of glacier calving. Geophysical Research Letters, 42(3), 804-812

Staszek M., Moskalik M. 2015. Contemporary sedimentation in the forefield of Hornbreen, Hornsund. Open Geosciences, 7(1), 490-512

Wegner C., Bennet K.E., de Vernal A., Forwick M., Fritz M., Heikkila M., Lacka M., Lantuit H., Laska M., Moskalik M., Pawłowska J., Promińska A., Rachold V., Vonk J.E., Werner K. 2015. Holocene state and fate of terrigenous material delivered to the Arctic Ocean. Polar Research, 34, 24964

Zagórski P., Rodzik J., Moskalik M., Strzelecki M.C., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Styszyńska A., Malczewski A. 2015. High Arctic coastal erosion: multidecadal (1960-2011) shoreline changes in Isbjornhamna (Hornsund, Svalbard). Polish Polar Research, 36(4), 369-390

Bialik R., Majdański M., Moskalik M. (editors) 2014. Achievments, History and Challenges in Geophysics. 60th Anniversary of the Institute of Gepohysics, Polish Academy of Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer, 417p.

Ćwiąkała J., Moskalik M., Rodzik J., Zagórski P. 2014. The glacial history of the Svalbard Archipelago from Late Vistulian to the present time. / Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności. Annales UMCS, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 69(2), 27-52

Deane G.B., Głowacki O., Tęgowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Directionality of the ambient noise field in an Arctic, glacial bay. Journal of the Acoustical Society of America, 136, EL350

Deane G.B., Głowacki O., Tęgowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Measurements of the noise field directionality in an Arctic, glacial fjord. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp 125-130

Głowacki O., Moskalik M. 2014. Application of passive hydroacoustics in the studies of sea-ice, icebergs and glaciers: issues, approaches and future needs. (in.) Bialik R., Majdański M., Moskalik M. (ed.) Achievements, History and Challenges in Geophysics. 60th Anniversary of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, pp 271-295

Moskalik M., Błaszczyk M., Jania J.A. 2014. Statistical analysis of Brepollen bathymetry as a key to determine average depth on a glacier foreland. Geomorphology, 206, 262-270

Moskalik M., Tęgowski J., Grabowiecki P., Żulichowska M. 2014. Principal Component and Cluster Analysis for determining diversification of bottom morpohology based on bathymetric profiles from Brepollen (Hornsund, Spitsbergen). Oceanologia, 56(1), 59-84

Ojala A.E.K., Salonen V-P., Moskalik M., Kubischta F., Oinonen M. 2014. Holocene sedimentary environment of a High-Arctic fjord in Nordaustlandet, Svalbard. Polish Polar Research, 35(1), 73-98

Tęgowski J., Deane G.B., Blondel P., Głowacki O., Moskalik M. 2014. An acoustical study of gas bubbles escaping from melting growlers. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp 137-142

Moskalik M., Grabowiecki P., Tęgowski J., Żulichowska M. 2013. Bathymetry and geographical regionalization of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations. Polish Polar Research, 34(1), 1-22

Moskalik M., Pastusiak T., Tęgowski J. 2012. Multibeam bathymetry and slopes stability of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Nordaustlandet. Marine Geodesy, 35(4), 389-398

Moskalik M., Bialik R.J. 2011. Statistical analysis of topography of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Svalbard. (in) Rowinski P. (ed) 30th International School of Hydraulics 14-17.09.2010, Wiejce Palace, Skwierzyna, Poland. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Experimental Methods in Hydraulic Research. pp 225-233

Tęgowski J., Nowak J., Kruss A., Moskalik M., Gorska N., Szefler K. 2011. Acoustic studies of benthic habitats in South Baltic Sea using parametric signal processing technique for singlebeam and multibeam echosounders and side scan sonard data. ICES CM 2011/G:04

Tęgowski J., Nowak J., Moskalik M., Szefler K. 2011. Seabed classification from multibeam echosounder backscatter data using wavelet transformation and neural network approach. 4th International Conference and Exhibition – Underwater Acoustic Measurements (4th UAM) Technologies & Results, 20-24.06.2011, Kos, Greece. Proceedings Book, pp 1257-1264

Czuba W., Grad M., Guterch A., Majdański M., Malinowski M., Mjelde R., Moskalik M., Środa P., Wilde-Piórko M., Nishimura Y. 2008. Seismic crustal structure along the deep transect Horsted’05, Svalbard. Polish Polar Research, 29(3), 279-290

 

Wyjazdy naukowe do jednostek krajowych i zagranicznych, oraz wyjazdy badawcze

Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki, Finland (29.11-5.12.2009)

Institute of Geography Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (5-15.12.2006)

Uczestnik Całorocznej 26-tej Wyprawy Polarnej PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund (2003-2004) – typ prac: geofizyk, sejsmolog.

Udział w sezonowych pracach badawczych w rejonie Archipelagu Svalbard w latach: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 – typ prac: geofizyka morska, pasywna akustyka morska, sejsmoakustyka, oceanografia fizyczna, sedymentologia, glacjologia, geomorfologia, nurkowanie naukowe.

 

Działalność edukacyjna i popularyzacja nauki

promotor rozpraw doktorskich

dr Ćwiąkała Joanna „Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geofizycznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjørnhamna i Hansbukta, Hornsund, południowy Spitsbergen” - nadanie stopnia doktora 19.12.2018 r. (jeden z recenzentów wnioskował o wyróżnienie rozprawy) – promotor pomocniczy

dr Głowacki Oskar „Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach procesów lodowych występujących w fiordach arktycznych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie” - nadanie stopnia doktora 30.11.2017 r. (doktorat uzyskany z wyróżnieniem na wniosek obu recenzentów) – promotor pomocniczy

promotor / opiekun magistrantów

mgr Żulichowska (Staszek) Monika „Zmienność litologiczna współczesnych osadów morsko-glacjalnych na przykładzie przedpola lodowca Horn (Hornsund, Spitsbergen, Svalbard)”uzyskanie tytułu zawodowego magistra 19.10.2011 r. - opiekun naukowy (2009-2011)

opiekun stażystów / praktykantów

Stażyści w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk: mgr Ciepły Michał – Uniwersytet Śląski (2010), dr Lewińska Paulina – Akademia Górniczo-Hutnicza (2017), mgr Zawieja Agnieszka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2018), Joanna Buch – Uniwersytet Gdański (2019)

Praktykanci w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk: Dojczman Maciej – Uniwersytet Warszawski (2019)

Praktykanci w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund: Pieprzyca Maciej – Akademia Górniczo-Hutnicza (2007), Staszek (Żulichowska) Monika – Uniwersytet Jagieloński (2010)

prowadzone zajęcia dla studentów / doktorantów w formie: wykłady, ćwiczenia, seminaria

Centrum Studiów Polarnych, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk / Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – Wykład i seminarium (Zajęcia fakultatywne): Metody akustyczne w badaniach polarnych (lata: 2017, 2018)

Studia doktoranckie, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk – Wykład: Zagadnienia Geofizyki Współczesnej: Metody akustyczne w badaniach polarnych (lata: 2016, 2018)

Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski – Wykład specjalistyczny: Metody akustyczne w badaniach polarnych (lata: 2016, 2017, 2018)

Zakład Geologii Morza, Instytut Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański – Ćwiczenia: Geofizyka (rok: 2011/2012)

wykłady / seminaria na zaproszenie zagranicznych i krajowych jednostek / towarzystw naukowych

Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki, Finland (1)

Institute of Geography of the Rusian Academy of Sciences, Moscow, Russia (1)

Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (3)

Wydział Geografi i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1)

Instytut Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1)

Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (1)

Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (1)

popularyzacja nauki

2017 – film popularnonaukowy Misja Explorer. Spitsbergen wyprodukowany przez DeLord dla Canal+ Discovery (postać pierwszoplanowa, współtwórca – zdjęcia podwodne)

2007, 2009 – Festiwal Polarny w Izabelinie związany z rozpoczęciem i zakończeniem
4-tego Międzynarodowego Roku Polarnego (organizator)

2007-2018 – dwie wystawy fotograficzne Krajobrazy Svalbardu oraz Ptaki Spitsbergenu przygotowanych w ramach obchodów 4-tego Międzynarodowego Roku Polarnego – łącznie kilkadziesiąt ekspozycji w całej Polsce (organizator, autor zdjęć)

2005-2012 – kilkanaście lekcji w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w ramach cyklu zajęć Geofizyka w Szkole prowadzonych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (prelegent)

2004-2015 – kilkanaście artykułów popularnonaukowych, przyrodniczych w krajowych magazynach tematycznych (podróżniczych, geograficznych, biologicznych, popularnonaukowych) (autor tekstów i zdjęć)

Aktualizacja strony: 06.02.2020