dr hab. inż. Iwona Kuptel-Markiewicz

 

Profesor IGF PAN

Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-863, e-mail: iwonamar@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 2023 - Doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, dzieło habilitacyjne: Rozwój metod statystycznych w analizie częstości powodzi"
 • 2009 - Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka, rozprawa doktorska: „Miary rozproszenia w modelowaniu rozkładów prawdopodobieństwa maksymalnych rocznych przepływów
 • 2003 2008 - Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki, studia doktoranckie
 • 2002 - Magister inżynier Matematyki
 • 1997 – 2002 - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunek: matematyka, specjalizacja: matematyka w finansach i ubezpieczeniach
 • 1993 1997 -  Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu, profil matematyczno-fizyczny

Zatrudnienie

 • 2023 - obecnie - Profesor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2009-2023 - Adiunkt w Instytutcie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2022 - Staż w Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Quebec, Kanada

 • 2007 - Staż w International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria

Zainteresowania badawcze

 • Analiza ekstremalnych zjawisk hydrologicznych
 • Modelowanie statystyczne i stochastyczne powodzi, susz i ektremalnych opadów
 • Oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • Wpływ czynników antropogenicznych na reżim hydrologiczny
 • Prognozy hydrologiczne

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013 - Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze prace badawcze w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka

Projekty naukowe

 • 2021 – 2022: Human and Climate Impacts on Drought Dynamics and Vulerability (HUMDROUGHT). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr umowy: 2018/30/Q/ST10/00654. Członek zespołu badawczego.

 • 2018 – 2023: COST Action CA17109 Understanding and modeling compound climate and weather events (DAMOCLES). Członek Komitetu Zarządzającego oraz członek zespołu badawczego Working Group 4: New statistical approaches for model development and evaluation.

 • 2013 – 2015: Nowoczesne modele statystyczne w analizie częstości powodzi i charakterystyk fal powodziowych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr 2012/05/B/ST10/00482. Główny członek zespołu badawczego.
 • 2011 – 2012: Analiza efektywności metod estymacji w modelowaniu częstotliwości powodzi. Projekt Iuventus Plus finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr IP 2010 024570. Kierownik projektu.
 • 2009 – 2011: Zastosowanie nowych metod parametrycznych do projektowania hydrologicznego w warunkach zmieniającego się środowisk. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i Narodowe Centrum Nauki. Nr N N307 092037. Członek zespołu badawczego.
 • 2007 – 2008: Odchylenie przeciętne w zastosowaniu do modelowania częstotliwości powodzi. Projekt promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr N 525 001 32/0013. Główny członek zespołu badawczego.
 • 2005 – 2008: Doskonalenie metod i technik statystycznego modelowania zjawisk powodziowych. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr 2 P 04D 057 29. Członek zespołu badawczego.

Członkostwo w organizacjach   

 • Członek Międzynarodowej Komisji Hydrologii Statystycznej Zgromadzenia Nauk Hydrologicznych (ICSH-IAHS), poprzednio: Grupa Robocza ds. Statystyki Hydrologii (STAHY-WG), od 2010 r.

 • V-ce delegat reprezentujący Polskę w Radzie Unii oraz w Radach Asocjacji Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki IUGG 2023, od listopada 2022 r.
 • Członek Komitetu Zarządzającego międzynarodowej Akcji COST Action CA17109 „Understanding and modeling compound climate and weather events“, 2018-2023

Publikacje w czasopismach z listy Web of Sciences

 1. Kochanek K, Markiewicz I, 2022: Statistical Approach to Hydrological Analysis, Water, 14, 1094. DOI: 10.3390/w14071094.
 2. Markiewicz I,  2021: Depth-Duration-Frequency Relationship Model of Extreme Precipitation in Flood Risk Assessment in the Upper Vistula Basin. Water, 13, 3439, DOI: 10.3390/w13233439.
 3. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2020: Quantile mixture and probability mixture models in a multi-model approach to flood frequency analysis, Water, 12(10), 2851. DOI 10.3390/w12102851
 4. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2020: On the uncertainty and changeability of the estimates of seasonal maximum flows, Water, 12(3), 704. DOI 10.3390/w12030704
 5. Kochanek K, Strupczewski  WG, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2020: The bias of the maximum likelihood estimates of flood quantiles based solely on the largest historical records, Journal of Hydrology, 584, 124740. DOI 10.1016/j.jhydrol.2020.124740
 6. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2018: Two ways of a multi-model approach to the estimation of seasonal and annual maxima flow distributions [Dwa sposoby wielomodelowego podejścia do estymacji rozkładów maksymalnych przepływów sezonowych i rocznych]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 47-62. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 7. Strupczewski  WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2018: The accuracy of skewness coefficient and flood quantiles estimated by means of weighted function method for Pearson type 3 distribution function [Ocena dokładności współczynnika skośności i kwantyli przepływów maksymalnych estymowanych metodą funkcji wagowej dla rozkładu Pearsona typu III]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 21-35. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 8. Kochanek K, Strupczewski  WG, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2018: The estimation error of flood quantiles estimated with the use of the data series consisting of historical information only [Błąd estymacji kwantyli powodziowych obliczonych przy wykorzystaniu serii zawierających wyłącznie informacje historyczne].  Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 37-55. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 9. Strupczewski  W.G., Bogdanowicz E., Kochanek K, Markiewicz I, 2018: Asymptotic standard error of annual maximum flow quantile estimated by seasonal approach [Asymptotyczny błąd oceny kwantyli maksymalnych przepływów rocznych w ujęciu sezonowym]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 91-102. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 10. Strupczewski WG,  Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, Feluch W, 2016: Comparison of two nonstationary flood frequency analysis method within the context of the variable regime in the representative Polish Rivers, Acta Geophysica, 64(1), pp. 206-236. DOI 10.1515/acgeo-2015-0070
 11. Markiewicz I, Strupczewski WG, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2015: Generalized exponential distribution in flood frequency analysis for Polish Rivers, PLoS ONE, 10(12): e0143965. DOI 10.1371/journal.pone.0143965
 12. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Strupczewski WG, 2014: On the accuracy and stability of the estimates of probable maximum flows [W sprawie dokładności i stabilności oszacowań prawdopodobnych przepływów maksymalnych]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Banasik K, Hejduk L, Kazanowska E, Volume 20(1) , pp. 81-93. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish
 13. Bogdanowicz E, Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, 2014: Three gauge problem in flood frequency analysis [Zagadnienie trzech wodowskazów w analizie częstości powodzi]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Magnuszewski A, Volume 20(2), pp. 219-232. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish
 14. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2013: Inundation risk for embanked rivers, Hydrology and Earth System Sciences, 17, pp. 3111–3125. DOI 10.5194/hess-17-3111-2013
 15. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, 2013: Flood quantile estimates related to model and optimization criteria, Experimental and Computational Solutions of Hydraulics Problems, Ed Rowiński P. Book series: GeoPlanet - Earth and Planetary Sciences, Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 351-364. DOI 10.1007/978-3-642-30209-1_25.
 16. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2012: On seasonal approach to flood frequency modelling. Part I: Two-component distribution revisited, Hydrological Processes, 26(5), pp. 705-716. DOI 10.1002/hyp.8179
 17. Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, Bogdanowicz E, Weglarczyk S, Singh VP, 2011: On the tails of distributions of annual peak flow, Hydrology Research, 42(2-3), pp. 171-192. DOI 10.2166/nh.2011.062
 18. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, 2010: On accuracy of upper quantiles estimation, Hydrology and Earth System Sciences, 14(11), pp. 2167-2175. DOI 10.5194/hess-14-2167-2010
 19. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2010: The power of estimation method in flood frequency modeling [Siła metod estymacji w modelowaniu częstotliwości powodzi]. Book series: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Volume 68(1), pp. 91-100. Polish Acad Sci, Committee Environmental Engineering, Zabrze, Poland.  Proceedings Paper. In Polish. ISBN:978-83-89293-93-0
 20. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2009: Dispersion measures for flood frequency analysis, Physics and Chemistry of the Earth, 34(10-12), pp. 670-678. DOI 10.1016/j.pce.2009.04.003
 21. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, Singh VP, 2006: Discussion on non-stationary pooled flood frequency analysis by J.M. Cunderlik and D.H. Burns [J.Hydrol. 276 (2003) 210-223], Journal of Hydrology, 330(1-2), pp. 382-385. DOI 10.1016/j.jhydrol.2006.02.029
 22. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, Singh VP, 2006: Relations between three dispersion measures used in flood frequency analysis, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20(6), pp. 391-405, DOi 10.1007/s00477-006-0033-x.

Inne publikacje

 1. Karamuz E, Markiewicz I, Senbeta T, Bogdanowicz E, Napiórkowski J, 2022: Discrepancies in the spatial assessment of drought – the Vistula catchment study, Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation, 443 (E-13), 59–63. DOI: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2022-044
 2. Bogdanowicz E, Karamuz E, Markiewicz I, Kochanek K, 2022: The dynamics of low flows characteristics and exposure to hydrological drought along the River Vistula and in its basin, Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation, 443 (E-13), 41–46. DOI: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2022-041.
 3. Markiewicz I., 2021, Okresy bez opadu oraz z opadem bardzo silnym w półroczu letnim w dorzeczu górnej Wisły. [Periods without precipitation and with very heavy precipitation in the summer half-year in the Upper Vistula Basin], Przegląd Geofizyczny, 66(3-4), 187-208, DOI: 10.32045/PG-2021-024.
 4. Gioia A, Kochanek K, Fiorentino M, Markiewicz I, Totaro V, Iacobellis V, 2021: Distribuzione di Probabilità delle Piene Teoricamente Derivate ad Area Contribuente Variabile per Precipitazioni GEV Distribuite [Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa powodzi w oparciu o maksymalne roczne opady podlegające rozkładowi GEV i uwzględniające zmienny obszar]. Technologies forIntegrated River Basin Management, Frega G, Macchione F (eds), Proceedings of the 42nd Italian Conference on Integrated River Basin Management (ICIRBM - UniCa 2021), Vol 42 – 2021, 13-20, Wydawnictwa EdiBios, ISBN: 978-88-97181-83-5, ISSN 2282-5517.
 5. Bogdanowicz E, Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, 2014: Flood risk for embanked rivers, Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, pp. 135-143. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23018
 6. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Feluch W, Markiewicz I, 2013: Dwuetapowa metoda estymacji kwantyli powodziowych w warunkach niestacjonarności. Book: Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych, tom 1,  pp. 109-124. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland.
 7. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2008: Simulation approach used for the second L-moment derivation of the inverse Gaussian distribution, Publications of the Institute of Geophysics, E-10 (406), pp. 109-115
 8. Strupczewski WG, Markiewicz I, Kochanek K, Singh VP, 2008: Short walk into two-shape parameter flood frequency distributions, Hydrology and Hydraulics, Ed Singh VP, Water Resources Publications, Chapter 19, pp. 669-716.
 9. Strupczewski WG, Markiewicz I, 2006: Initial study of two shape parameter flood frequency distributions, Publications of the Institute of Geophysics, E-6 (390), pp. 147 - 154.
 10. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2005: On the dispersion measures used in the flood frequency modelling, Proc. XXV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp.139-146.
 11. Markiewicz I, Czernuszenko W, 2004: Some properties of spreading of the thermal pollution in flowing waters, Proc. XXIV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp. 203-210.