dr Adam Nawrot

Adiunkt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 843

e-mail: anawrot@igf.edu.pl


Zainteresowania naukowe:

 • geomorfologia
 • bilans wodny zlewnii polarnych i górskich
 • hydrochemia
 • przestrzenna zmienność pokrywy śnieżnej

Wykształcenie:

 • 2011 - doktor nauk o Ziemi, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca pt.: „Operation of the small glaciated catchment geosystem (Arie, Spitsbergen)”). 

 • 2005 – magister, specjalizacja: geomorfologia, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca pt.: „Denudacja chemiczna i mechaniczna Górnej Parsęty i Młyńskiego Potoku w roku hydrologicznym 2003”).

Publikacje:

 • Nawrot, A.P., Migała, K., Luks, B., Pakszys, P., Głowacki, P., 2016. Chemistry of snow cover and acidic snowfall during a season with a high level of air pollution on the Hans Glacier, Spitsbergen, Polar Science, 10, 249-261, doi:10.1016/j.polar.2016.06.003
 • Stachnik, Ł., Majchrowska, E., Yde, J. C., Nawrot, A., Cichała-Kamrowska, K., Ignatiuk, D., & Piechota, A., 2016. Chemical denudation and the role of sulfide oxidation at Werenskioldbreen, Svalbard. Journal of Hydrology, 538, 177–193, http://doi:10.1016/j.jhydrol.2016.03.059
 • Zawierucha, K., Ostrowska, M., Vonnahme, T. R., Devetter, M., Nawrot, A. P., Lehmann, S., & Kolicka, M., 2016. Diversity and distribution of Tardigrada in Arctic cryoconite holes. Journal of Limnology, 75(3), 545–559. http://doi:10.4081/jlimnol.2016.1453
 • Stachnik Ł., Toscheva Z., Nawrot A., Ignatiuk D., 2014. Comparison between sulphide oxidation and carbonation in glaciated basin by geochemical modelling in PHREEQC (Werenskioldbreen, SW Svalbard). [W:] Drzymała J. (red.) Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie I geologii, tom V

 • Owczarek P., Nawrot A., Migała K.,Malik I.,Korabiewski B., 2014. Floodplain responses to contemporary climate change in small High-Arctic basins (Svalbard,Norway). Boreas, Volume 43, Issue 2, pages 384– 402

 • Lapazaran J., Petlicki M., Navarro F., Machío F., Puczko D., Głowacki P., Nawrot A., 2013. Ice volume changes (1936-1990-2007) and ground-penetrating radar studies of Ariebreen, Hornsund, Spitsbergen. Polar Research, 32, 11068, 

 • Stankiewicz, P., Goździk, A., Juńczyk, T., Lotkowski, L., Mikulska, A., Nawrot, A., Ostrowska, A., Piotrowski, W., 2014. Szkoła bliżej świata nauki. Innowacyjne rozwiązania w projekcie EDUSCIENCE, Warszawa.

 • Giżejewski J., Nawrot A., Birkenmajer K., Głowacki P., Karczewski A., Luks B., Migała K., Pirożnikow E., Puczko M., Skiba S., Stempniewicz L., Wawrzyniak T., 2013. Środowisko geograficzne otoczenia Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie [Geographical environment surrounding the Polish Polar Station, Hornsund]. [W] Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M. (red.) Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu [Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. pp. 456, ISBN 978-83-63400-54-5

 • Kies A., Nawrot A., Tosheva Z. and Jania J., 2011. Natural radioactive isotopes in glacier meltwater studies. Geochemical Journal, Vol. 45 (No. 6), pp. 423-429

 • Kies A., Hengesch O., Tosheva Z., Jania J., Nawrot A. 2010. Natural Radioactive Isotopes in Glacier Studies. [W] 10th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Czech Geological Survey. Prague: 162-172, ISBN 978-80-7075-754-3;

 • Owczarek P., Nawrot A., Pętlicki M., 2008: „Współczesny rozwój doliny Arie w świetle badań dendrochronologicznych. Spitsbergen – Hornsund”. [W] Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (Eds), Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, t.V. Seria Geografia nr 88. 367-382, ISBN 978-83-232-2097-8

 • F. Navarro, M. Grabiec, D. Puczko, U. Jonsell, A. Nawrot, 2008:“Internal structure of Ariebreen, Spitsbergen, from radio-echo sounding data.” [W] Oerlemans, J., Tijm-Reijmer C.H (Eds.), The Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers Extended abstracts. Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers / GLACIODYN (IPY) meeting. Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht Utrecht University, The Netherlands: 78-81

 • A.Kies, A. Nawrot, H. Surbeck, Z. Tosheva, J. Jania, 2008. “Radon, Natural Radionuclide in Glacier Meltwater, as Useful Tracer.” [W] Oerlemans, J., Tijm-Reijmer C.H (Eds.), The Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers Extended abstracts. Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers / GLACIODYN (IPY) meeting. Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht Utrecht University, The Netherlands: 65-68

 • Nawrot A., Pętlicki M., 2007. Assumption and realization of Arie catchment measuring system. [In] Kostrzewski A., Zwoliński Z. (Eds.), Landform Analysis, vol. 5, 2007 - Published by the Association of Polish Geomorphologists: 60-62

 • Kies, A., Tosheva, Z., Nawrot. A., 2007:“Natural Radioactive Isotopes in Glacier Studies”. [W] Chuang P-Ch., Hong W-L., Chung L., Yang T. F. (Eds.), 9th International Conference on Gas Geochemistry ICGG 9, Department of Geosciences, National Taiwan University (NTU), Taipei, Taiwan: 230-233

Projekty:

 • 03.2014 – 08.2014 – “Opracowanie koncepcji systemu monitorowania dachów pod kątem zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi”. „Staż Sukcesem Naukowca”, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.1  Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt oraz powyższa publikacja współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 03.2014 – 05.2015 – “SMACS – Snow Monitoring using Automatic Camera Systems at Svalbard key sites”. The Research Council of Norway - wykonawca

 • 05.2013 – 12.2016 - „AWAKE-2 – Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interaction in Svalbard area”. Norway Grands, NCBiR Pol-Nor/198675/17/2013 - główny wykonawca

 • 01.2013  05.2014 – “Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE” (2011-2015) Program Operacyjny Kapitał Ludzki w priorytecie III. Wysoka jakość systemu oświaty - 4/POKL/2009. Kierownik zespołu abiotycznego – w zakresie badań polarnych, nauk o Ziemi i monitoringu przyrodniczego

 • 12.2012 - 09.2014 - „Preferencje siedliskowe, wielkość populacji oraz rozmieszczenie kolonii lęgowych alczyka (Alle alle) na zachodnim Spitsbergenie w kontekście heterogeniczności warunków oceanograficzno-klimatycznych i środowiskowych w Arktyce”. Projekt NCN nr: 2011/03/N/NZ8/02849, Główny wykonawca.

 • 12.2011 – 12.2016 - "Rekonstrukcja procesów geomorfologicznych w środowiskach glacjalnych po zakończeniu "Małej Epoki Lodowej" - sedymentologiczny i morfologiczny zapis reakcji systemów glacjalnych na zmiany środowiska przyrodniczego". Umowa nr: UMO-2011/01/D/ST10/06494. Narodowe Centrum Nauki. 2011 - 2016, Poznań, Svalbard, Wykonawca

 • 05.2011 – 10.2013 - „ChemArctic - Kompleksowy model denudacji chemicznej w zlewni z lodowcem politermalnym na Spitsbergenie". N N306 792040, MNiSW, 2011-2013, Svalbard, Kraków, Poznań, Sosnowiec, - Wykonawca.

 • 07.2010 – 08.2010 - „Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce – związki miedzy fizycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacja morskich ptaków”. ALKEKONGE. Norway Grants PNRF - 234 - AI – 1/-07 - prace terenowe na Spitsbergenie.

 • 06.2008 - 10.2010 - „Funkcjonowanie współczesnych geoekosystemów polarnych w otoczeniu Zatoki Petunia. Stan aktualny, zagrożenia, ochrona (Billefjorden, środkowy Spitsbergen)”. Grant MNiSW N N305 098835; wykonawca

 • 12.2009 – 04.2010 - Mobility Grant “ARGLA – Investigations on Arctic Glaciers through multiparameter investigation of meltwater”. FNR/09/AM2c/08. Finansowane przez Fonds Nationale de la Recherche Luxembourg Laboratoire Physique des Radiations, Faculty of Science, Technology and Communication University of Luxembourg - Główny wykonawca

 • 01.2009 – 09.2009 - Individual Mobility Grant„Projekt badawczy „Bilans energetyczny zlewni małych lodowców Arktyki”, FSS/2008/V/D3/W/0014, w ramach Stypendium Indywidualnego współfinansowanego ze środków pomocy technicznej Mechanizmu Norweskiego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Geosciences University of Oslo - Kierownik projektu

 • 10.2007 – 10.2010 - Grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N306 2845 33 „Funkcjonowanie geoekosystemu zlewni zlodowaconej Arie – Spitsbergen”, Kierownik projektu i główny wykonawca.

 

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

 

 • Od 2010 - Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP) - członek

 • Od 2009 - Stowarzyszenie Naukowców Polarnych U Progu Kariery W Polsce (APECS Polska)

 • Association of Polar Early Career Scientist (APECS) 

 

Nagrody i odznaczenia:

 

 • 2014 - Dyplom im. Stefana Kozarskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geomorfologii w roku 2011 nadany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

 • 2010 - Conference stipend founded by the Research Council of Norway 2010 Udział w konferencji IPY Oslo 210

 • 2007 – 2009 - Stypendium naukowe Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacja: 16.01.2017