FASCYNUJĄCA ZIEMIA

Projekt Fascynująca Ziemia

 

Projekt Instytutu Geofizyki PAN, „Fascynująca Ziemia”, jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu: NdS/545031/2022/2022, kwota dofinansowania: 274 400 zł, całkowita wartość projektu: 274 400 zł.

Społeczny odbiór geofizyki jako nauki

Geofizyka w odbiorze społecznym wydawać się może dziedziną trudną, czy wręcz niszową. Tymczasem badanie Ziemi metodami fizycznymi pozwala nie tylko lepiej zrozumieć kształtujące ją procesy, ale też przewidywać przyszłe zmiany środowiska, przygotować się do adaptacji do nich, jak też racjonalnie zarządzać ryzykiem, w tym również tym związanym z działalnością człowieka.

Sejsmologia, hydrologia i hydrodynamika, meteorologia, badania atmosfery dotyczą nas wszystkich, tak jak dotyczą nas wszystkich zmiany klimatu, zagrożenia powodziowe, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, ale i bezpieczeństwo energetyczne, poszukiwanie zasobów energetycznych, jakość powietrza czy planowanie w sposób bezpieczny strategicznych inwestycji.

Cele projektu i sposoby ich realizacji

Projekt „Fascynująca Ziemia” ma na celu zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskiej nauki, w szczególności geofizyki oraz zwiększenie poziomu zainteresowania nią społeczeństwa, a także wiedzy na temat jej znaczenia.

Będzie to realizowane poprzez:

  1.  Budowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki i naukowców w społeczeństwie dzięki pokazowi multimedialnemu „Geofizyczny mapping 3D” prezentującemu badania i zjawiska związane z różnymi elementami geosystemu, w tym np. zmiany klimatu i geozagrożenia.
  2. Popularyzację badań geofizycznych w polskim społeczeństwie poprzez organizację wykładów towarzyszących pokazowi mappingu oraz webinariów dla osób spoza Warszawy. Webinaria w sposób popularnonaukowy i rzetelny będą przybliżać badania geofizyczne - różnorodne zagadnienia związane przede wszystkim ze zmianą klimatu, jakością środowiska oraz geozagrożeniami (sejsmicznymi, powodziowymi itp.).
  3. Zwiększenie zainteresowania nauką wśród dzieci i młodzieży: W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie edycje konkursu "Co robi geofizyk?" dla młodzieży, którego celem będzie zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą naukową i wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Nagrodą będzie udział w Obozach Naukowych dla młodych badaczy, które odbędą się w obserwatoriach geofizycznych.

Konkretnymi rezultatami projektu będą:

Geofizyczny mapping 3D

  • 10 wykładów otwartych
  • 40 webinariów i 40 nagrań webinariów dostępnych na YouTube
  • 2 konkursy dla młodzieży i 2 Obozy Naukowe w obserwatoriach geofizycznych.

Odbiorcy i czas trwania projektu

Projekt jest skierowany do ogółu społeczeństwa, a aktywności zaplanowano w taki sposób, aby dotrzeć nie tylko do grup zainteresowanych nauką, ale przede wszystkim do tych, którzy nie poszukują aktywnie informacji naukowych. Geofizyczny mapping 3D, który będzie głównym rezultatem projektu, dotrze do bardzo dużej grupy odbiorców.

Będą to odbiorcy potencjalnie niezainteresowani zagadnieniami geofizycznymi, do których bardzo ciężko byłby dotrzeć wykorzystując bardziej tradycyjne formy przekazu (wykłady, prezentacje, webinaria), które są bardzo przydatne do upowszechniania wiedzy wśród odbiorców poszukujących informacji na dany temat.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.09.2022-30.04.2024.

Ulotka projektowa do pobrania >>>