Światowy Dzień Wody 2024

Instytut Geofizyki PAN wraz z Komitetem Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN zapraszają w dniu 22.03.2024 r. na konferencję z okazji Światowego Dnia Wody.

Podczas Konferencji zaprezentujemy najnowszy raport UNESCO „Water for prosperity and peace” oraz trzy prezentacje eksperckie, które będą punktem wyjścia do dyskusji panelowej.

MIEJSCE: Pałac Staszica, Sala Lustrzana, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

ZGŁOSZENIA: Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie się przez FORMULARZ ZAPISU. Istnieje mozliwość udziału online. Po wybraniu tej opcji w formularzu zapisu prześlemy uczestnikom link do spotkania.

PROGRAM KONFERENCJI

13.00 – 13.30 REJESTRACJA I POCZĘSTUNEK

13.30 – 13.40 POWITANIE

 • prof. Paweł Rowiński, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN
 • prof. Tomasz Okruszko, Prorektor ds. Nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN 

13.40 – 14.00 PRZEDSTAWIENIE RAPORTU UNESCO na temat wody „water for prosperity and peace”

 • Anna Mitraszewska, Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

14.00 – 15.00 PREZENTACJE EKSPERCKIE

 • dr inż. Anna Dubel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) i prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) Podsumowanie panelu Komitetów PAN "Woda w przemyśle i energetyce"

  Wystąpienie będzie dotyczyć podsumowania dyskusji panelowej na temat identyfikacji najistotniejszych interdyscyplinarnych problemów badawczych, które będą stanowić rekomendacje dla tworzenia programów badań naukowych, a także polityk i strategii  w obszarach energetyki i gospodarki wodnej. W szczególności poruszone zostaną zagadnienia ograniczania szkód w środowisku powodowanych zasoleniem wód oraz kształtowania obopólnie korzystnych relacji pomiędzy przemysłem energetycznym a ochroną środowiska w kontekście sezonowo bardzo ograniczonych zasobów wodnych.

 • dr Hossein Hamidifar (Instytut Geofizyki PAN) "Perspectives on Water, Peace, and Prosperity in the Middle East" (prezentacja w jęz. angielskim)

  This presentation examines the intricate interplay between water resources, geopolitical dynamics, and economic development in the Middle East, highlighting their critical roles in fostering peace and prosperity in the region.
 • dr hab. inż. Robert Banasiak (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) Wybrane zagadnienia gospodarki wodnej w krajach Beneluxu”

  Przedstawiona zostanie problematyka ochrony przeciwpowodziowej w kontekście historycznym oraz wyboru strategii adaptacji Niderlandów do przewidywanego przyśpieszonego wzrostu poziomu mórz w kolejnym stuleciu. Poruszone zostanie również zagadnienie wykorzystania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych Beneluxu. Na przykładzie Belgii przedstawione zostaną niektóre aspekty przywracania i ochrony jakości wód (będących często w złym stanie pod koniec ubiegłego wieku) oraz walorów przyrodniczych cieków wraz z ich renaturyzacją. W prezentacji przewijać się będą gospodarowanie wodami i ochrona środowiska i wynikające z tego konflikty oraz wspólne interesy.

15.00 –  15.15 PRZERWA KAWOWA

15.15 – 16.00 PANEL DYSKUSYJNY

Prowadzący:

 • Prof. Paweł Rowiński
 • Prof. Tomasz Okruszko

Paneliści:

 • Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą
 • dr hab. inż. Robert Banasiak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Anna Dubel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Monika Kalinowska, Instytut Geofizyki PAN
 • Anna Mitraszewska, Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

PRELEGENCI:

 • Mateusz Balcerowicz w styczniu 2024 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.
  Wcześniej pracował jako dyrektor Departamentu Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury oraz w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W 2018 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. usług wodnych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym: jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, zasiadał w Komitecie Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz uczestniczył w pracach warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Sprawował funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Gospodarka Wodna”. 


 • dr hab. inż. Robert Banasiak jest pracownikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od 2010 r. (Zakład Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych). Ukończył studia magisterskie (1994) oraz doktoranckie (1999) na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). W latach 2000-2007 pracował na Uniwersytecie Gandawskim (Belgia). Zagadnienia pracy naukowej obejmują hydraulikę koryt otwartych i zamkniętych, hydrologię, gospodarkę i inżynierię wodną, ochronę przeciwpowodziową, energię odnawialną, modelowanie numeryczne oraz żeglugę śródlądową. W pracy wykorzystuje i łączy techniki GIS, numeryczne modele hydrodynamiczne (1D i 2D) oraz hydrometrię. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych oraz wielu ekspertyz badawczo-technicznych. Ekspert NCBiR i REA (UE). 

 • dr inż. Anna Dubel, doktor nauk ekonomicznych, prowadzi badania z dziedziny ekonomii środowiska na temat ekonomicznych skutków zmiany klimatu i efektywności ekonomicznej działań adaptacyjnych i migracyjnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie, stażystka w Instytucie Ekonomii Aplikacyjnej na Uniwersytecie w Walencji, sekretarz naukowy Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, główny specjalista w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. Autorka ponad 70 publikacji i ekspertyz naukowych. Stypendystka programu UE Marii Skłodowskiej-Curie, liderka zespołów badawczych w pozyskanych grantach naukowych i recenzentka projektów badawczych dla Komisji Europejskiej.

 • dr Hossein Hamidifar jest profesorem na Uniwersytecie Shiraz w Iranie oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w inżynierii wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Jego badania dotyczą różnych wyzwań w zakresie gospodarki wodnej, ochrony i jakości wód.

 • dr hab. inż. Monika Kalinowska pełni funkcję profesora w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jest również kierownikiem studiów doktoranckich w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powierzchniowych wodach płynących oraz metody numeryczne w mechanice płynów. Jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Komitetu Geofizyki PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Środowiska Wodnego IAHR.

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko jest profesorem w Katedrze Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Inżynierii Środowiska w SGGW, prorektorem ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Przewodniczącym Komitetu Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN. Zajmuje się zagadnieniami hydrologicznymi w ochronie lub restytucji mokradeł oraz możliwościami wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym.

 • Prof. dr hab. Paweł Rowiński jest profesorem nauk o Ziemi i dyrektorem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze obejmują hydrodynamikę środowiskową, modelowanie matematyczne oraz badania eksperymentalne procesów hydrologicznych. Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu Kierowniczego Dywizji Europejskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Środowiska Wodnego IAHR. Był również wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk w latach 2015–2022.

 • Prof. dr hab. Tomasz Walczykiewicz, specjalność gospodarka wodna, od  2003 roku pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). Zakres ekspercki: podstawy metodyczne planowania i zarządzania gospodarką wodną, analiza ryzyka w ochronie środowiska, rozwój i zastosowanie narzędzi i metodyk we wdrażaniu zasad zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, analiza ryzyka  dla zagrożeń naturalnych i technologicznych oraz katastrof synergicznych.

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu: NdS/545031/2022/2022, kwota dofinansowania: 274 400 zł, całkowita wartość projektu: 274 400 zł.