NCN

KONKURSY NCN

NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

AKTUALNE NABORY

15.03 - 17.06

OPUS

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Opus16

15.03 - 17.06

PRELUDIUM

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Preludium16

16.09 - 16.12

SONATA

konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Sonata14

17.06 - 17.09

SONATA BIS

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

 

HARMONIA

konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

 

17.06 - 17.09

MAESTRO

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

 

SYMFONIA

na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

 

14.12 - 15.03.2019

16.12 - 16.03.2020

ETIUDA

konkurs na stypendia doktorskie.

 

 

FUGA

konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 

 

TANGO

konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

tango3

 

POLONEZ

konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

 

  BEETHOVEN zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych.  
17.06 - 17.09.2019 UWERTURA konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych

 

 

01.04.-30.09 MINIATURA

Konkurs na pojedzyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

miniatura2

15.12-15.03.2019

16.12 - 16.03.2020

SONATINA Dla naukowców do 3 lat po doktoracie. Oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.  
15.03 - 01.12.2019 MOZART Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze, oganizowany w współpracy z Austrian Science Found (FWF)  
01.07 - 01.10  ALPHORN Konkurs na polsko - szwajcarskie projekty badawcze, organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation  
16.09 - 16.12. DAINA Konkurs na polsko - litewskie projekty badawcze  

 

Prowadzone projekty