NCN

KONKURSY NCN

NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

AKTUALNE NABORY

15.09 - 17.12

OPUS

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Opus16

15.09 - 17.12

PRELUDIUM

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Preludium16

14.09 - 17.12

SONATA

konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Sonata14

15.06 - 157.09

SONATA BIS

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

14.06 - 17.09

HARMONIA

konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

 

14.06 - 17.09

MAESTRO

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

15.12 - 15.03

SYMFONIA

na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

 

14.12 - 15.03.2019

ETIUDA

konkurs na stypendia doktorskie.

 

15.12 - 15.03

FUGA

konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 

14.06 - 20.12

TANGO

konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

tango3

15.09 - 15.12

POLONEZ

konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

 

15.09 - 17.12 BEETHOVEN zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych.  
14.12 - 15.03.2019 UWERTURA konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych

 

 

04.05.-31.12.2018 MINIATURA

Konkurs na pojedzyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

miniatura2
15.12-15.03 SONATINA Dla naukowców do 3 lat po doktoracie. Oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.  

 

Prowadzone projekty

  • chihe