EPOS-PL

 

EPOS SYSTEM OBSERWACJI 

 PŁYTY EUROPEJSKIEJ
 

Celem projektu EPOS - PL jest zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowę i integrację infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym oraz jej ścisłą integrację z międzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (Europen Plate Observing System), a także wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi.

Wymienione wyżej cele projektu realizowane są poprzez:
1. Budowę niezbędnej krajowej infrastruktury badawczej na potrzeby badań z dziedziny Nauk o Ziemi;
2. 
Budowę Centrów Infrastruktury Badawczej. W ramach projektu planowane jest wytworzenie bądź istotna rozbudowa istniejących CIB dla:

 • sejsmiczności indukowanej
 • obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych
 • laboratoriów analitycznych
 • sejsmicznych badań litosfery
 • danych GNSS
 • obserwacji grawimetrycznych

3. Kompleksowe wsparcie IT budowanej infrastruktury poprzez:

 • integrację Centrów Infrastruktury Badawczej
 • integrację krajowych sieci pomiarowych (m.in. GGOS-PL) z budowaną infrastrukturą,
 • budowę zintegrowanej platformy informatycznej na potrzeby prowadzenia badań naukowych w tym dostarczenie środowiska oraz serwisów dostępu, analizy i wizualizacji danych gromadzonych w CIB,
 • zapewnienie interoperacyjności platformy i CIB z infrastrukturą EPOS.

Za realizację niniejszego projektu odpowiadają:

 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) - Koordynator,
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet (ACK Cyfronet AGH),
 • Główny Instytut Górnictwa (GIG),
 • Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK),
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr),
 • Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego (WAT),
 • Polska Grupa Górnicza.

WYDARZENIA

ROK 2018

maj:

Wkład polskiego projektu EPOS PL w infrastrukturę EPOS

kwiecień:

Warsztaty wprowadzające do SWIP 5 

 • W dniu 12-13 Kwietnia w Zakładzie Sejsmologii w Krakowie dobyły się warsztaty prowadzone przez dr Jana Wiszniowskiego. Celem warsztatów była prezentacja nowego programu SWIP 5, przeszkolenie z użytkowania oraz dyskusja nad planami rozwojowymi programu.

Spotkanie zespołów realizujących  w dwóch grupach roboczych.

 • Tematem wiodącym pierwszego spotkania, które odbyło się w dniu 17.04.2018 w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, była koncepcja docelowa budowy Górnośląskiego Systemu Obserwacji Geofizycznych (GSOG GIG) do badania geodynamiki GZW. W ramach zaplanowanych na rok 2018 zadań dla poligonów badawczych MUSE 1 i MUSE 2 ustalono koncepcje wspólnie prowadzonych okresowych obserwacji naziemnych i lotniczych oraz terminy i miejsca montażu aparatury do pomiarów ciągłych. Przedstawiono również numeryczny modelu geologiczny zbudowany dla MUSE 2.
 • W dniu 24 kwietnia 2018 w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie spotkali się koordynatorzy zadań, których celem jest budowa e-platformy dla wizualizacji i przechowywania danych. 

marzec:

Warsztaty z przygotowania danych dla Centrum Bazy Danych MUSE i TCS, 1-2.03.2018r,  sala konferencyjna ZS, Kraków

 • Dr Jan Wiszniowski w dniach 01-02/03/2018 w Krakowie poprowadził Warsztaty z przygotowywania danych dla Centrum Bazy Danych MUSE i TCS. Warsztaty dotyczyły w szczególności najpopularniejszych formatów danych sejsmicznych oraz SeisComp'a.

styczeń:

VI spotkanie projektu EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej w Warszawie.

 • Spotkanie to obejmowało omówienie stanu realizacji projektu w roku 2017. Na wstępie, kierownik projektu EPOS-PL dr inż. Dorota Olszewska podsumowała rezultaty podjętych dotychczas działań oraz przedstawiła plany na rok 2018. Następnie szczegółowe raporty z realizacji poszczególnych zadań oraz zakresy planowanych prac przedstawili ich koordynatorzy.Równolegle ze spotkaniem w siedzibie IGiK odbyło się II posiedzenie Rady Projektu EPOS-PL, które poprowadziła Pani Dyrektor IGF PAN, dr hab. inż. Beata Orlecka - Sikora, prof. PAN. W ramach spotkania omówiono stan realizacji projektu oraz plany na rok 2018. Podjęto m.in. dyskusję i ustalenia związane z planowaną na rok 2018 konferencją projektu EPOS-PL.

 

ROK 2017

listopad:

Spotkanie robocze projektu EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej.

 • Wiodącym tematem spotkania była integracja infrastruktury baz danych magnetotellurycznych (zadanie 3), paleomagnetycznych (zadanie 4) i głębokich badań sejsmicznych (zadanie 7) z modułem CIBIS.Na pierwszej sesji omawiano między innymi proces przetwarzania danych pomiarowych, ich transfer i przechowywanie w repozytorium cyfrowym. Swoje prezentacje przestawili dr hab. prof. PAN Walemar Jóźwiak - koordynator zadania 3, dr Tomasz Werner - koodynator zadania 4 oraz dr hab. Wojciech Czuba - koordynator zadania 7.Podczas drugiej sesji kierownik projektu dr inż. Dorota Olszewska przeprowadziła szkolenie z zakresu organizacji i zarządzania danymi w opracowanym w ramach IS-EPOS module CIBIS.

Październik:

 

Spotkanie dotyczące integracji w ramach budowy specialistycznych poligonów pomiarowych -MUSE.

 • W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w realizacje zadania 9, którego celem jest budowa specjalistycznych poligonów pomiarowych zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych na terenach górniczych i pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW),  tzw. MUSE (Multidisciplinary Upper Silesian Episode). Wiodącym tematem spotkania była integracja infrastruktury badawczej budowanej w ramach realizacji zadania 9. Na dwóch sesjach prowadzonych przez dr hab. inż. Witolda Rohma oraz kierownika projektu dr inż. Dorotę Olszewską, omawiano między innymi proces przetwarzania danych pomiarowych, ich transfer i przechowywanie w repozytorium cyfrowym.

Konferencja Inaugurująca konkurs nr 2 w ramach działania 4.2 POIR.

 • We wtorek, 10 października 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Konkurs nr 2 w ramach Działania 4.2 POIR.Uroczystej inauguracji dokonał dr Olaf Gajl - dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. Opowiadał on o doświadczeniach Instytutu jako instytucji wdrażającej fundusze z poprzednich perspektyw finansowania z Unii Europejskiej, ze środków szwajcarskich i norweskich. Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Pani dr inż. Doroty Olszewskiej z Instytutu Geofizyki PAN. Pani Olszewska była odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Konkursie nr 1 w działaniu 4.2 POIR. Projekt pn. EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej.