Tematyka Badawcza

Tematyka badawcza podejmowana jest w 4 głównych obszarach:

 1. Anthropogenic and natural geohazard
 2. Geosystem processes
 3. Earth structure & georesources
 4. Climate change & polar regions

Sejsmologia 

 •     analiza trzęsień ziemi i wstrząsów indukowanych działalnością górniczą
 •     sejsmiczność obszaru Polski
 •     ocena zagrożenia sejmicznego - hazard sejsmiczny
 •      fizyka źródła sejsmicznego
 •      sejsmologia statystyczna i inżynierska

sejsmiczne badania litosfery

 •       struktura i geodynamika skorupy oraz górnego płaszcza Ziemi
 •       sejsmika inżynierska

Geomagnetyzm

 •     rozwijanie metod badań magnetotellurycznych
 •     modelowanie numeryczne procesów indukcji elektromagnetycznej we wnętrzu Ziemi
 •     regionalne badania struktury skorupy Ziemi
 •     badania paleomagnetyczne i właściwości magnetyczne skał intruzyjnych i osadowych

obrazowanie geofizyczne

 • obrazowanie sejsmiczne
 •  aktywne i pasywne eksperymenty sejsmiczne


Geofizyka teoretyczna

 •     fizyka obszarów aktywnych sejsmicznie
 •     analiza pól naprężeń w skorupie i górnym płaszczu Ziemi
 •     ewolucja wnętrza Ziemi
 •     teoria generacji i propagacji fal sejsmicznych


Fizyka atmosfery

 •     analiza zmienności warstwy ozonowej i promieniowania słonecznego w różnych skalach czasowych
 •     przezroczystość atmosfery
 •     elektryczność atmosfery
 •     struktura chmur burzowych i wyładowań
 •     fizyka warstwy granicznej atmosfery
 •     modele wielkich wirów (LES)
 •     modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze
 •     modelowanie mezoskalowe i modelowanie klimatu


Hydrologia i hydrodynamika

 •     transport i mieszanie zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych
 •     modelowanie transformacji fali powodziowej za pomocą modeli hydraulicznych oraz hydrologicznych
 •     modelowanie ryzyka powodzi poprzez wdrożenie najnowszych osiągnięć statystycznej teorii zjawisk ekstremalnych
 •     zmiany klimatu


Badania polarne i morskie

 •     analiza danych geofizycznych uzyskiwanych w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie
 •     badania zmian abiotycznych cech środowiska przyrodniczego w strefach polarnych, z wykorzystaniem nowych metod   geofizycznych i satelitarnych
 •     badanie młodych osadów pokrywających szelfy w wyselekcjonowanych rejonach
 •     rozpoznanie oraz modelowanie rozkładu oraz dynamik pokrywy śnieżnej w niezlodzonym obszarze północnego wybrzeża Hornsundu