Medal im. prof. Adama Dziewońskiego

 

Laureaci 

 

Pierwsze wręczenie medalu miało miejsce podczas uroczystości z okazji 65-lecia istnienia Instytutu Geofizyki PAN

 

Przyznanie "Medalu im. prof. Adama Dziewońskiego" jest objęte honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

      

Regulamin

Przyznawania przez Instytutu Geofizyki PAN "Medalu im. prof. Adama Dziewońskiego"  

zgodnie z zarządzeniem  nr 2/2017 Dyrektora Igf pan, z dnia 10 lutego 2017.

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt 12a  statutu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) z dnia 24 lutego 2011 r., zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 maja 2011r., zmienionego uchwałą Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 października 2012 r. zatwierdzoną przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 grudnia 2012 r. oraz uchwałą Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 lutego 2014 r. zatwierdzoną przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 września 2014 r., zmienionego uchwałą z dnia 15 czerwca 2016 r. Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zatwierdzoną przez  Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 listopada 2016 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Regulamin przyznawania przez Instytutu Geofizyki PAN "Medalu im. prof. Adama Dziewońskiego", zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady oraz tryb przyznawania "Medalu im. prof. Adama Dziewońskiego", zwanego dalej „Medalem”.

§ 2

1.        Medal przyznawany jest przez Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN, po rekomendacji kandydatów do przyznania Medalu przez  Kapitułę, o której mowa w § 5.

2.        Wzór Medalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 § 3

1.        Medal jest przyznawany osobom, o których mowa w ust. 2, i które szczególnie zasłużyły się dla Instytutu w zakresie pracy naukowej, w zakresie:

1)             badań w dyscyplinie geofizyki,  istotnych z punktu widzenia działalności prowadzonej w IGF PAN, a zwłaszcza za pionierskie badania naukowe o zasięgu międzynarodowym;

2)             organizacji i prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza grup badawczych i rozwoju kadry naukowej;

3)             promocji osiągnieć IGF PAN na arenie międzynarodowej.

2.        Medal może być przyznany:

1)        pracownikom i byłym pracownikom IGF PAN;

2)        innym osobom nie będącym pracownikami lub byłymi pracownikami IGF PAN, szczególnie zasłużonym dla Instytutu w dyscyplinie geofizyki w Polsce.

§ 4

1.             Prawo złożenia wniosku o przyznanie Medalu przysługuje członkom dyrekcji IGF PAN, kierownikom komórek i jednostek organizacyjnych IGF PAN oraz członkom Rady Naukowej IGF PAN. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone aprobatą ze strony Kandydata/Kandydatki.

2.             Wniosek o przyznanie Medalu powinien zawierać:

1)   Curriculum Vitae Kandydata/Kandydatki do przyznania Medalu;

2)   opis zasług Kandydata/Kandydatki, o których mowa w § 3 ust. 1.

3.                  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć w terminie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego przyznanie Medalu, do Sekretariatu Naukowego IGF PAN.

4.                  Kapituła, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami, najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie Medalu, przedstawia Dyrektorowi IGF PAN rekomendacje kandydatów do przyznania Medalu.

5.                  Dyrektor IGF PAN w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wystąpić do Kapituły z wnioskiem o przedstawienie rekomendacji w zakresie przyznania Medalu w innym terminie niż określony w ust. 4.

§ 5

1.                  Kapituła składa się z pięciu osób, wybieranych przez Radę Naukową IGF PAN w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów wskazanych przez Radę Naukową, w tym z trzech członków Rady Naukowej IGF PAN oraz dwóch ekspertów z dyscypliny geofizyki (w dziedzinie nauk o Ziemi albo nauk ścisłych), spoza Rady Naukowej.

2.                  Kapituła wybierana jest  na okres 6 lat stosowną uchwałą Rady Naukowej IGF PAN.

3.                  Każda zmiana składu osobowego Kapituły musi być wprowadzona uchwałą Rady Naukowej.

4.                  Kapituła rozpatruje wnioski o  przyznanie Medalu co 2 lata.

5.                  Kapituła może rekomendować przyznanie większej liczby Medali. O liczbie Medali przyznawanych w danym konkursie decyduje Dyrektor IGF PAN. Członkowie Kapituły Medalu zgłoszeni do odznaczenia Medalem, nie biorą udziału w głosowaniu w zakresie wniosków ich dotyczących.

6.                  Regulamin pracy Kapituły określa Kapituła w trakcie pierwszego posiedzenia.

7.                  Regulamin pracy Kapituły powinien określać w szczególności zasady wyboru przewodniczącego Kapituły i jego zastępcy, tryb pracy Kapituły, w tym tryb zwoływania jej posiedzeń, sposób podejmowania rozstrzygnięć oraz sposób dokumentowania jej pracy.

§ 6

1.                  Decyzję o przyznaniu Medalu podejmuje Dyrektor IGF PAN na podstawie rekomendacji Kapituły.

2.                  Przyznany Medal wręcza Dyrektor IGF PAN w okresie do 30 czerwca roku następnego po zarekomendowaniu Dyrektorowi IGF PAN kandydatów do przyznania Medalu.

3.                  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Medal może być wręczony przez osobę upoważnioną przez Dyrektora IGF PAN w innym terminie.

§ 6

Sekretariat Naukowy IGF PAN prowadzi ewidencję przyznanych Medali.

§ 7

Dopuszcza się składanie wniosków o przyznanie Medalu kandydatom, którzy byli zgłoszeni w poprzednich latach i nie otrzymali Medalu.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

Awers                                                                                           Rewers