Harmonogram

 • kwiecień 2016

- Endorsement Letter  - złożenie deklaracji poparcia zasad wynikających z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; rozpoczęcie w IGF PAN działań na rzecz pozyskania wyróżnienia Logo HR;

- Powołanie Zespołu ds. wdrożenia zasad i zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w IG PAN;

- Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników i doktorantów IGF PAN; analiza wyników badań ankietowych; konsultacje z naukowcami;

 • kwiecień-maj 2016

Stworzenie Strategii HR IGF PAN, zawierającej Gap Analysis i Initial Action Plan;

 • maj 2016

Przesłanie deklaracji poparcia oraz innych wymaganych dokumentów do Komisji Europejskiej;

 • czerwiec 2016

Przyznanie IGF PAN prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research przez Komisję Europejską;

 • czerwiec 2018

Złożenie dokumentu Internal Review do Komisji Europejskiej;

 • styczeń 2019

Ocena śródokresowa przeprowadzona przez Komisję Europejską – Consensus Report; stworzenie zaktualizowanego planu działań na lata 2019-21;

 • maj-lipiec 2019

Analiza SWOT na poziomie zakładowym i ogólnoorganizacyjnym przeprowadzona przez zewnętrzną firmę;

 • październik 2019

Opracowanie i realizacja Planu Działań na lata 2019-21;

 • czerwiec 2021

Audyt procesu i przebiegu rekrutacji na stanowiska naukowe w IGF PAN przeprowadzony przez Audytora Wewnętrznego;

 • lipiec-sierpień 2021

Kontrola procesu implementacji Logo HR w IGF PAN przeprowadzona przez Audytora Wewnętrznego;

 • wrzesień 2021

Powołanie Komisji do wypracowania Planu Równości Płci dla Instytutu Geofizyki PAN /Gender Equality Plan/;

 • listopad 2021

- O- - Opracowanie i upowszechnienie wśród pracowników IGF PAN OTM-R Policy;

- Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników i doktorantów IGF PAN; analiza wyników badań ankietowych;

 • grudzień 2021

​- Opracowanie Planu Działań na lata 2022-24;

- Aktualizacja Strategii HR dla Pracowników Naukowych IGF PAN (HRS4R);

- Opracowanie Gender Equality Plan;

 • styczeń 2022

Złożenie dokumentu Internal Review do Komisji Europejskiej (poprzez e-tool).