Wydarzenia

08.032019

Doktorat w Zakładzie Magnetyzmu

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr Igi Sandry Szczepaniak-Wnuk

Rozprawa doktorska mgr Igi Sandry Szczepaniak-Wnuk pt. ,,Badania zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów rzeki Wisły na wybranych jej odcinkach z zastosowaniem metod magnetycznych” została przygotowana pod kierunkiem:

 • Promotor: Dr hab. Beata Górka-Kostrubiec, prof. PAN, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Promotor pomocniczy: Dr Sylwia Dytłow, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Uniwersytet Warszawski

Celem badań podjętych w ramach pracy doktorskiej była ocena bieżącego poziomu zanieczyszczenia osadów brzegowych współczesnego tarasu zalewowego Wisły metalami ciężkimi w silnie zurbanizowanym obszarze miejskim. Głównym obszarem badań była aglomeracja warszawska, drugim zaś - ostatni odcinek biegu Wisły, tj. miasto Tczew, ujście Wisły do morza Bałtyckiego oraz Zatoka Gdańska. Przedmiotem badań były antropogeniczne cząstki magnetyczne akumulowane
w powierzchniowej warstwie osadów rzeki Wisły, które są stowarzyszone z metalami ciężkimi.

Badania wykazały, że silnie zurbanizowany obszar Warszawy wpływa lokalnie na wzrost poziomu zanieczyszczenia osadów rzecznych metalami ciężkimi, co jest szczególnie widoczne w centrum miasta. Na podstawie analizy zależności pomiędzy parametrami magnetycznymi zależnymi od struktury domenowej cząstek magnetycznych, a koncentracjami poszczególnych metali ciężkich oraz korelacji pomiędzy tymi metalami ciężkimi, rozróżniono dominujące źródła zanieczyszczeń osadów Wisły
w Warszawie. Stwierdzono, że głównym źródłem zanieczyszczenia osadów kadmem, cynkiem i miedzią są poruszające się pojazdy, natomiast nikiel, aluminium, tytan i chrom pochodzą z wysokotemperaturowych procesów spalania. W pracy wykazano również, że źródłem zanieczyszczenia osadów specyficznymi cząstkami sferycznymi jest składowisko odpadów paleniskowych Zawady. Największy poziom zanieczyszczenia osadów określony w oparciu o indeks Pollution Load Index, który wyraża koncentrację metali ciężkich i toksycznych pierwiastków śladowych w próbce, stwierdzono w Zatoce Gdańskiej, na przedpolu ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego.

Według recenzentki prof. dr hab. inż. Jadwigi Jarzyny ...rozprawa doktorska jest bardzo cennym opracowaniem naukowym pokazującym problem zanieczyszczenia osadów rzecznych Wisły w wielu aspektach, a „(…) przedstawione wyniki na pewno przyczynią się do rozwoju tematyki związanej z badaniem zanieczyszczenia Wisły i podejmowania podobnych zagadnień w przyszłych projektach dla kompleksowej oceny stanu środowiska rzeki

Zachęcamy do zapoznania się z pracą doktorską w Bibliotece IGF PAN.

 • dr Iga Szczepaniak-Wnuk, fot. AZ

  dr Iga Szczepaniak-Wnuk, fot. AZ

 • prof. Beata Górka-Kostrubiec, fot. AZ

  prof. Beata Górka-Kostrubiec, fot. AZ

 • fot. AZ

  fot. AZ

 • od lewej prof. Piotr Głowacki, prof. Stanisław Lasocki i prof. Beata Orlecka-Sikora

  od lewej prof. Piotr Głowacki, prof. Stanisław Lasocki i prof. Beata Orlecka-Sikora

Prowadzone projekty

 • chihe