Badania fizyki atmosfery

Pierwsze pomiary w zakresie optyki atmosfery i aktynometrii słonecznej rozpoczęto w Belsku w 1957 roku, jeszcze w trakcie budowy Obserwatorium. Pracownia zainaugurowała swoją działalność w 1963 roku, kiedy to rozpoczęto pomiary ozonu atmosferycznego przy jednoczesnej kontynuacji pomiarów aktynometrycznych.Pomiary ozonu atmosferycznego i promieniowania słonecznego są prowadzone do chwili obecnej i stanowią jedną z dłuższych, ciągłych serii tego typu pomiarów na świecie. Pomiary w dziedzinie optyki atmosfery przekształciły się natomiast w badania optycznych właściwości aerozolu atmosferycznego przy pomocy technik teledetekcji (LIDAR, fotometry słoneczne) oraz technik in situ (spektrometry cząstek aerozolu).

ZAKRES BADAŃ

 1. Pomiary dopływu promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi
 • Promieniowanie całkowite w zakresie od 300 do 3000 nm
 • Promieniowanie ultrafioletowe Słońca w zakresach UV-A i UV- B
 1. Pomiary własności aerozolu atmosferycznego
 • Grubości optyczne aerozolu
 • Profil pionowy współczynnika ekstynkcji oraz rozpraszania wstecznego aerozolu
 • Rozkład wielkości cząstek i współczynnika załamania aerozolu
 1. Pomiary całkowitej zawartości ozonu w atmosferze i jego profili (metodą „Umkehr”)
 2. Badanie wpływu aerozolu, ozonu oraz zachmurzenia na dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi
 3. Pomiary zanieczyszczeń gazowych (CO, CO2 , NOX , SO2 , ozon przyziemny)

 

W badaniach wykorzystujemy najnowocześniejszą aparaturę pomiarową min                    

.

 • LIDAR do pomiarów aerozolu troposferycznego i stratosferycznego
 • Fotometry słoneczne
  • CIMEL
  • POM MK 01L
 • Spektrometry cząstek aerozolu: SMPS + APS
 • Miernik pyłu zawieszonego PM10
 • Spektrofotometry Dobsona oraz Brewera
 • Pyranometry Kipp & Zonen, CM 11, CM 21
 • Albedometr Kipp & Zonen CM14
 • Mierniki promieniowania UV, SL-501A, UV-S-AE-T
 • Miernik usłonecznienia Kipp & Zonen, CSD-3
 • Heliograf Campbella – Stokesa
 • Automatyczna Stacja Meteorologiczna VAISALA typ MILOS 520
 • Spektrofotometr Brewera MARK IV
 • Analizatory zanieczyszczeń gazowych: CO, CO2 , SO2 , NOX , ozon troposferyczny
 • Transmisjometr multispektralny do pomiaru przejrzystości powietrza i widzialności w warstwie przyziemnej atmosfery