Aktualności

07.062024

Nowy projekt SONATA BIS w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Z ogromną radością informujemy, że dr hab. Michael Nones z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki IGF PAN zdobył grant w konkursie NCN SONATA BIS. Będzie realizował projekt badawczy pt. „Wpływ globalnego ocieplenia na krętość dużych rzek”.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Projekt ma na celu zbadanie wpływu globalnego ocieplenia na duże rzeki, poprzez analizę zmian ich krętości i rozwoju roślinności w strefie brzegowej wykorzystując najnowsze osiągnięcia w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji satelitarnych za pomocą Google Earth Engine.

Cytując jednego z recenzentów „Główną siłą tego wniosku projektowego jest istotność celu badań - zbadanie i zidentyfikowanie zmian spowodowanych klimatem w przebiegu koryta w dolinach rzek na całym świecie. Ten cel jest dobrze sformułowany, a badania właściwie zaplanowane”.

Boczna migracja koryt rzecznych umożliwia połączenie głównej rzeki z jej terenami zalewowymi, ostatecznie kontrolując odkładanie się osadów i zasobów węgla poza głównym nurtem. Zmniejszenie krętości rzeki może mieć negatywny wpływ na bilans gazów cieplarnianych Ziemi poprzez konkurencyjne efekty wietrzenia krzemianów i degradacji materii organicznej w ocieplającym się klimacie.

Istniejące badania korelujące zmiany krętości rzeki z klimatem ograniczają się do zimnych regionów, ponieważ regiony te są bardziej wrażliwe na zmiany klimatu i doświadczają szybszego tempa ocieplenia. Jednak globalnego zbioru danych dotyczących zmian krętości rzek nadal brakuje, a niniejszy projekt zajmie się tą luką, analizując duże cieki wodne płynące na wszystkich szerokościach geograficznych.

Michael Nones zapytany o motywację do aplikowania o projekt odpowiada: Nowością jest to, że coś podobnego na skalę globalną nie istnieje, a byłoby to pierwsze działanie mające na celu lepsze zrozumienie, w jaki sposób zmiany klimatu mogą wpływać na dynamikę koryt rzecznych, czyli sposób, w jaki przemieszczają się one przez dolinę na różnych szerokościach geograficznych. Częściowo projekt ten współgra z moim obecnym grantem PreludiumBis 3, a średnio- i długoterminowym pomysłem jest stworzenie większej grupy pracującej nad teledetekcją systemów słodkowodnych.

Projekt daje możliwość stworzenia kilkuosobowego zespołu pracującego nad tą tematyką w IGF PAN (w planach jest rekrutacja doktoranta i naukowca na stanowiska post-doca).

Projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetami w Bolonii (Włochy) i Liverpoolu (Wielka Brytania), więc pomysł polega na dalszej współpracy z nimi, a także na opracowywaniu wspólnych projektów dotyczących teledetekcji i rzek. Budżet projektu wynosi 1 565 260 PLN.

Zachęcamy do przeczytania streszczenia projektu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w jego realizacji!

 

  • Michael Nones w biurze

    Michael Nones w biurze