prof. dr hab. inż. Marzena Osuch

Kierownik Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-856, e-mail: marz@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 1990-1995 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Specjalizacja Hydrologia i Gospodarka Wodna
 • 1995 - tytuł: magister inżynierii środowiska, specjalność: hydrologia i gospodarka wodna, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • 2008 - tytuł: doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2017- tytuł: doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2023 - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

Zatrudnienie

 •  Od 1994 IGF PAN – Zakład Zasobów Wodnych obecnie Hydrologii i Hydrodynamiki

 

Zainteresowania badawcze

 • Ocena wpływu zmian klimatu na warunki hydrologiczne na terenie Polski
 • Hydrologia polarna
 • Modelowanie hydrologiczne między innymi opad-odpływ, transformacja fali wezbraniowej, transport zanieczyszczeń w rzekach
 • Zastosowanie nowoczesnych techniki analizy wrażliwości oraz szacowania niepewności w modelowaniu hydrologicznym
 • Wykorzystanie teorii systemów do modelowania hydrologicznego
 • Modelowanie hydrologiczne w warunkach niestacjonarności

 

Projekty naukowe

 • „Zastosowanie metod teledetekcyjnych i obrazowania geofizycznego do rozpoznania zmian bilansu wodnego zlewni Wysokiej Arktyki”, NCN SONATA BIS, kierownik.
 • „Variability of arctic river thermal regimes in a changing climate”, NCBiR w ramach EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Small Grant Scheme, wykonawca
 • „Skutki zmian w łączności ekosystemów na procesy metaboliczne i emisje gazów cieplarnianych z ocieplających się jezior Arktycznych i Alpejskich”, NCN OPUS LAP, wykonawca.
 • "Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatyczneych południowego Spitsbergenu" NCN, kierownik.
 • "Wpływ spodziewanych zmian klimatycznych na reżim termiczny wybranych rzek Polski", NCN, wykonawca.
 • "Relacje wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowaca Hansa i okolicy.Hrnsund,Spitsbergen" NCN wykonawca.
 • “Climate change impact on hydrological extremes”o akronimie CHIHE, Norway Grants, wykonawca
 • „Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)” NCN 2011/01/B/ST10/06866, wykonawca
 • Projekt KLIMADA "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu" realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska- PIB na zamówienie Ministra Środowiska i finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kierownik zespołu realizacyjnego w zakresie sektora „Zasoby i gospodarka wodna”
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”. Charakter udziału: wykonawca
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”,. Short Term Scientific Mission EDF, DTG, Grenoble France, 2011.
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”, Short Term Scientific Mission, Cemagref, Lyon, France, 2011
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”, Grant na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji 6th International Conference on Water Resources and Environment Research in Koblenz, Germany: Osuch M., Romanowicz R.J., Statistical analysis of low flow indices under varying climatic conditions”
 • „Opracowania operatu szczegółowego zasobów wodnych w ramach planów ochrony: Narwiańskiego Parku Narodowego (w skrócie NPN) i obszaru Natura 2000 „Narwiańskie Bagna” (PLH200002) oraz planu ochrony obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB (PLB200001)”, wykonawca
 • „Zarządzanie zbiornikiem retencyjnym wpływającym na chronione środowisko przyrodnicze na przykładzie systemu rzecznego górnej Narwi” KBN 2 P04D 009 29 (0531/P04/2005/29), wykonawca.
 • “Recognition of Hydrological Processes in the Upper Narew Multichannel River System and their Influence on Sustainable Development of the Region” w ramach Technology Transfer Project, 2003-2004, wykonawca.

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

 1. Majerska M., Osuch M., Wawrzyniak T. (2024) Long-term patterns and changes of unglaciated High Arctic stream thermal regime. Science of Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171298
 2. Migała K., Łupikasza E., Osuch M., Opala-Owczarek M., Owczarek P. (2024) Linking drought indices to atmospheric circulation in Svalbard, in the Atlantic sector of the High Arctic. Scientific Reports 14(1), 2160, DOI:10.1038/s41598-024-51869-z
 3. Rutkowska A., Osuch M., Żelazny M., Banasik K., Klimek M. (2023) Climatic and anthropogenic drivers of zero-flow events in intermittent rivers in Poland. Journal of Water and Land Development 57(Iv-Vi), 52-61, DOI: 10.24425/jwld.2023.145335
 4. Alphonse A.B., Wawrzyniak T., Osuch M., Hanselmann N. (2023) Applying UAV-Based Remote Sensing Observation Products in High Arctic Catchments in SW Spitsbergen. Remote Sensing 15(4), DOI10.3390/rs15040934
 5. Migała K., Łepkowska E., Osuch M., Stachnik Ł., Wawrzyniak T., Ignatiuk D., Owczarek P., (2023) Climate indices of environmental change in the High Arctic: Study from Hornsund, SW Spitsbergen, 1979–2019. Polish Polar Research vol. 44 no. 2, pp. 91–126, doi: 10.24425/ppr.2022.143316
 6. Bertola M., Blöschl G., Bohac M., Borga M., Castellarin A., Chirico G.B., Claps P., Dallan E., Danilovich I., Ganora D., Gorbachova L., Ledvinka O., Mavrova-Guirguinova M., Montanari A., Ovcharuk V., Viglione A., Volpi E., Arheimer B., Aronica G.T., Bonacci O., Čanjevac I., Csik A., Frolova N., Gnandt B., Gribovszki Z., Gül A., Günther K., Guse B., Hannaford J., Harrigan S., Kireeva M., Kohnová S., Komma J., Kriauciuniene J., Kronvang B., Lawrence D., Lüdtke S., Mediero L., Merz B., Molnar P., Murphy C., Oskoruš D., Osuch M., Parajka J., Pfister L., Radevski I., Sauquet E., Schröter K., Šraj M., Szolgay J., Turner S., Valent P., Veijalainen N., Ward P.J., Willems P., Zivkovic N., Megafloods in Europe can be anticipated from observations in hydrologically similar catchments. Nat. Geosci. 16, 982–988 (2023). https://doi.org/10.1038/s41561-023-01300-5
 7.  Osuch M., Wawrzyniak T., Łepkowska E. (2022) Changes in the flow regime of High Arctic catchments with different stages of glaciation, SW Spitsbergen, Science of The Total Environment, Volume 817, 152924, ISSN 0048-9697, doi:10.1016/j.scitotenv.2022.152924.
 8. Osuch M., Wawrzyniak T., Majerska M. (2022) Changes in hydrological regime in High Arctic non-glaciated catchment in 1979-2020 using a multimodel approach, Advances in Climate Change Research, 13(4), 517-530, doi: 10.1016/j.accre.2022.05.001.
 9. Blauhut V., Stoelzle M., Ahopelto L., Brunner M.I., Teutschbein C., Wendt D.E., Akstinas V., Bakke S.J., Barker L.J., Bartosova L., Briede A., Cammalleri C., Kalin K.C., De Stefano L., Fendekova M., Finger D.C., Huysmans M., Ivanov M., Jaagus J., Jakubinsky J., Krakovska S., Laaha G., Lakatos M., Manevski K., Andersen M.N., Nikolova N., Osuch M., van Oel P., Radeva K., Romanowicz R.J., Toth E., Trnka M., Urosev M., Reguera J.U., Sauquet E., Stevkov A., Tallaksen L.M., Trofimova I., Van Loon A.F., van Vliet M.T.H., Vidal J.P., Wanders N., Werner M., Willems P., Zivkovic N. (2022) Lessons from the 2018-2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management. Natural Hazards and Earth System Sciences, 22(6), 2201-2217, doi: 10.5194/nhess-22-2201-2022. 
 10. Majdanski M., Dobinski W., Marciniak A., Owoc B., Glazer M., Osuch M., Wawrzyniak T. (2022) Variations of permafrost under freezing and thawing conditions in the coastal catchment Fuglebekken (Hornsund, Spitsbergen, Svalbard). Permafrost and Periglacial Processes, 33(3), 264-276, doi: 10.1002/ppp.2147.
 11. Marciniak M., Osuch M., Wawrzyniak T., Owoc M., Dobiński W., Glazer M., Majdanski M. (2022) Multi-method geophysical mapping of ground properties and periglacial geomorphology in Hans Glacier forefield, SW Spitsbergen. Polish Polar Research 43(2), 101-123, doi: 10.24425/ppr.2022.140363. 
 12. Piotrowski A.P., Osuch M., Napiorkowski J.J. (2021) Influence of the choice of stream temperature model on the projections of water temperature in rivers. Journal of Hydrology, 601, 126629, doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126629.
 13.  Wawrzyniak T., Majerska M., Osuch M., (2020) Hydrometeorological dataset (2014–2019) from the high Arctic unglaciated catchment Fuglebekken (Svalbard), Hydrological Processes, 35(1), e13974, doi: 10.1002/hyp.13974
 14. Tramblay Y., Rutkowska A., Sauquet E., Sefton C., Laaha G., Osuch M., Albuquerque T., Alves M.H., Banasik K. Beaufort A.,Brocca L.,Camici S., Csabai Z., Dakhlaoui H., DeGirolamo A.M., Dörflinger G., Gallart F., Gauster T., Hanich L., Kohnová S., Mediero L., Plamen N., Parry S., Quintana-Seguí P., Tzoraki O., Datry T. (2020) Trends in flow intermittence for European rivers, Hydrological Sciences Journal, 66(1), pp. 37–49, doi: 10.1080/02626667.2020.1849708.
 15. Wawrzyniak T., Osuch M. (2020) A 40-year High Arctic climatological dataset of the Polish Polar Station Hornsund (SW Spitsbergen, Svalbard), Earth System Science Data, 2020, 12(2), pp. 805–815, doi: 10.5194/essd-12-805-2020
 16. Piotrowski, A.P., Osuch, M., Napiorkowski, J.J. (2020) Joint Optimization of Conceptual Rainfall-Runoff Model Parameters and Weights Attributed to Meteorological Stations, Water Resources Management, DOI: 10.1007/s11269-019-02368-8
 17. Blöschl, G., Hall, J., Viglione, A., Perdigão, R. A. P., Parajka, J., Merz, B., Lun, D., Arheimer, B., Aronica, G. T., Bilibashi, A., Boháč, M., Bonacci, O., Borga, M., Čanjevac, I., Castellarin, A., Chirico, G. B., Claps, P., Frolova, N., Ganora, D., Gorbachova, L., Gül, A., Hannaford, J., Harrigan, S., Kireeva, M., Kiss, A., Kjeldsen, T. R., Kohnová, S., Koskela, J. J., Ledvinka, O., Macdonald, N., Mavrova-Guirguinova, M., Mediero, L., Merz, R., Molnar, P., Montanari, A., Murphy, C., Osuch, M., Ovcharuk, V., Radevski, I., Salinas, J. L., Sauquet, E., Šraj, M., Szolgay, J., Volpi, E., Wilson, D., Zaimi, K. and Živković, N. (2019) Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature, Vol. 573(7772), pp. 108-111, doi:10.1038/s41586-019-1495-6.
 18. Osuch, M., Wawrzyniak, T., Nawrot, A. (2019) Diagnosis of the hydrology of a small Arctic permafrost catchment using HBV conceptual rainfall-runoff model. Hydrology Research 50(2), 459-478, DOI: 10.2166/nh.2019.031
 19. Piotrowski, A.P., Napiorkowski, J.J., Osuch, M. (2019), Relationship Between Calibration Time and Final Performance of Conceptual Rainfall-Runoff Models, Water Resources Management 33(1), 19-37, DOI: 10.1007/s11269-018-2085-3
 20. Osuch, M., Romanowicz, R., Wong, W.K. (2018) Analysis of low flow indices under varying climatic conditions in Poland, Hydrology Research 49(2), 373-389, DOI: 10.2166/nh.2017.021
 21. Helmert, J., Lange, M., Dong, J., de Rosnay, P., Gustafsson, D., Churulin, E. Kurzeneva, E., Müller, R., Trentmann, J., Souverijns, N., Koch, R., Böhm, U., Bartik, M., Osuch, M., Rozinkina, I., Bettems, J.-M., Samuelsson, P., Marcucci, F., Milelli, M. (2018) 1st Snow Data Assimilation Workshop in the framework of COST HarmoSnow ESSEM 1404, Meteorologische Zeitschrift 27(4), DOI: 10.1127/metz/2018/0906
 22. Osuch, M., Lawrence, D., Meresa, H.K., Napiorkowski, J.J., Romanowicz, R.J. (2018) Projected changes in flood indices in selected catchments in Poland in the 21st century, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 31(9), 2435-2457, DOI: 10.1007/s00477-016-1296-5
 23. Blöschl G., Hall, J., Parajka, J., Perdigão, R. A. P., Merz, B., Arheimer, B., Aronica, G.T., Bilibashi, A., Bonacci, O., Borga, M., Čanjevac, I., Castellarin A., Chirico, G.B., Claps, P., Fiala, K., Frolova, N., Gorbachova, L., Gül, A., Hannaford, J., Harrigan, S., Kireeva, M., Kiss, A., Kjeldsen, T. R., Kohnová, S., Koskela, J.J., Ledvinka, O., Macdonald, N., Mavrova-Guirguinova, M., Mediero, L., Merz, R., Molnar, P., Montanari A., Murphy, C., Osuch, M., Ovcharuk, V., Radevski, I., Rogger, M., Salinas, J.L., Sauquet, E., Šraj, M., Szolgay, J., Viglione, A., Volpi, E., Wilson, D., Zaimi, K., Živković N. (2017) Changing climate shifts timing of European floods Science 357, 588–590, DOI: 10.1126/science.aan2506.
 24. Piniewski, M., Meresa, HK., Romanowicz, R., Osuch, M., Szczesniak, M., Kardel, I., Okruszko, T., Mezghani, A., Kundzewicz, Z.W. (2017) What can we learn from the projections of changes of flow patterns? Results from Polish case studies Acya Geophysica 65(4), 809-827, DOI: 10.1007/s11600-017-0061-6
 25. Osuch M., Wawrzyniak T. (2017) Variations and changes in snow depth at meteorological stations Barentsburg and Hornsund (Spitsbergen), Annals of Glaciology 58(75), 11-20, DOI: 10.1017/aog.2017.20
 26. Wawrzyniak T., Osuch M., Nawrot A., Napiórkowski JJ. (2017) Run-off modelling in an Arctic unglaciated catchment (Fuglebekken, Spitsbergen). Annals of Glaciology Volume: 58 Issue: 75 Pages: 36-46 Part: 1, DOI: 10.1017/aog.2017.8
 27. Laaha, G., Gauster, T., Tallaksen, L. M., Vidal, J.-P., Stahl, K., Prudhomme, C., Heudorfer, B., Vlnas, R., Ionita, M., Van Lanen, H. A. J., Adler, M.-J., Caillouet, L., Delus, C., Fendekova, M., Gailliez, S., Hannaford, J., Kingston, D., Van Loon, A. F., Mediero, L., Osuch, M., Romanowicz, R., Sauquet, E., Stagge, J. H., and Wong, W. K. (2017) The European 2015 drought from a hydrological perspective, Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 3001–3024, https://doi.org/10.5194/hess-21-3001-2017.
 28. Osuch M, Wawrzyniak T (2016) Climate projections in the Hornsund area, Southern Spitsbergen. Polish Polar Research vol. 37, no. 3, pp. 379–402, doi: 10.1515/popore-2016-0020.
 29. Osuch M, Wawrzyniak T (2016) Inter- and intra-annual changes of air temperature and precipitation in western Spitsbergen, International Journal of Climatology. 37(7), 3082-3097.
 30. Wawrzyniak T, Osuch M, Napiórkowski JJ, Westermann S (2016) Modelling of the thermal regime of permafrost during 1990–2014 in Hornsund, Svalbard. Polish Polar Research 37(37 2). DOI:10.1515/popore-2016-0013.
 31. Hundecha Y, Sunyer MA, Lawrence D, Madsen H, Willems P, Bürger G, Kriaučiūnienė J, Loukas A, Martinkova M, Osuch M, Vasiliades L, von Christierson B, Vormoor K, Yücel I (2016) Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme flow indices across Europe. Journal of Hydrology, DOI:10.1016/j.jhydrol.2016.08.033
 32. Osuch M, Lawrence D, Meresa HK, Napiorkowski JJ, Romanowicz RJ (2016) Projected changes in flood indices in selected catchments in Poland in the 21st century. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment; DOI:10.1007/s00477-016-1296-5.
 33. Osuch M, Romanowicz RJ, Lawrence D, Wong WK (2016) Trends in projections of Standardized Precipitation Indices in a future climate in Poland. Hydrology and Earth System Sciences, 20, 1947–1969, doi:10.5194/hess-20-1947-2016.
 34. Meresa HK, Osuch M, Romanowicz R (2016) Hydro-meteorological drought projections into the 21-st century for selected Polish catchments. Water, 8, 206; doi:10.3390/w8050206.
 35. Van Lanen H, Laaha G, Kingston DG, Gauster T, Ionita M, Vidal J-P, Vlnas R, Tallaksen LM, Stahl K, Hannaford J, Delus C, Fendekova M, Mediero L, Prudhomme C, Rets E, Romanowicz RJ, Gailliez S, Wong WK, Adler M-J, Blauhut V, Caillouet L, Chelcea S, Frolova N, Gudmundsson L, Hanel M, Haslinger K, Kireeva M, Osuch M, Sauquet E, Stagge JH, Van Loon AF (2016) Hydrology needed to manage droughts: the 2015 European case. Hydrological Processes. DOI: 10.1002/hyp.10838.
 36. Romanowicz RJ, Bogdanowicz E, Debele SE, Doroszkiewicz J, Hisdal H, Lawrence D, Meresa HK, Napiórkowski JJ, Osuch M, Strupczewski WG, Wilson D, Wong WK (2016) Climate Change Impact on Hydrological Extremes: Preliminary Results from the Polish-Norwegian Project. Acta Geophys. 64 (2): 477-509. doi: 10.1515/acgeo-2016-0009.
 37. Piotrowski A, Napiórkowski MJ, Kalinowska M, Napiórkowski JJ, Osuch M (2016) Are Evolutionary Algorithms Effective in Calibrating Different Artificial Neural Network Types for Streamwater Temperature Prediction? Water Resources Management 30(3): 1217-1237, doi: 10.1007/s11269-015-1222-5.
 38. Sunyer MA, Hundecha Y, Lawrence D, Madsen H, Willems P, Martinkova M, Vormoor K, Burger G, Hanel M, Kriauciuniene J, Loukas A, Osuch M, Yucel I (2015) Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe. Hydrology and Earth System Sciences 19(4): 1827-1847. DOI: 10.5194/hess-19-1827-2015.
 39. Osuch M, Romanowicz RJ, Booij MJ (2015) The influence of parametric uncertainty on the relationships between HBV model parameters and climatic characteristics. Hydrological Sciences Journal, 60(7-8): 1299-1316.
 40. Piotrowski AP, Napiorkowski MJ, Napiorkowski JJ, Osuch M (2015) Comparing various artificial neural network types for water temperature prediction in rivers. Journal of Hydrology, 529 (part 1): 302-315.
 41. Hall J, Arheimer B, Aronica GT, Bilibashi A, Bohac M, Borga M, Burlando P, Castellarin A, Chirico GB, Claps P, Fiala K, Gaal L, Gorbachova L, Gül A, Hannaford J, Kiss A, Kjeldsen T, Kohnova S, Koskela JJ, Macdonald N, Mavrova-Guirguinova M, Ledvinka O, Mediero L, Merz B, Merz R, Molnar P, Montanari A, Osuch M, Parajka J, Perdigao RAP, Radevski I, Renard B, Rogger M, Salinas JL, Sauquet E, Sraj M, Szolgay J, Viglione A, Volpi E, Wilson D, Zaimi K, Blöschl G (2015) A European Flood Database: facilitating comprehensive flood research beyond administrative boundaries. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS), 370: 89-95.
 42. Piotrowski AP, Osuch M, Napiórkowski MJ, Rowiński PM, Napiórkowski JJ (2014) Comparing large number of metaheuristics for artificial neural networks training to predict water temperature in a natural river, Computer & Geosciences, 64: 136-151.
 43. Kiczko A, Romanowicz RJ, Osuch M, Karamuz E (2013) Maximizing the usefulness of flood risk assessment for the River Vistula in Warsaw, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13(12): 3443–3455.
 44. Romanowicz RJ, Osuch M, Grabowiecka M (2013) On the choice of calibration periods and objective functions: a practical guide to model parameter identification. Acta Geophysica 61(6): 1477-1503, DOI: 10.2478/s11600-013-0157-6.
 45. Romanowicz RJ, Osuch M, Wallis S (2013) Modelling of solute transport in rivers under different flow rates: a case study without transient storage. Acta Geophysica 61(1): 98-125, doi: 10.2478/s11600-012-0050-8.
 46. Kiczko A, Romanowicz RJ, Osuch M (2011) Impact of water management policy on flow conditions in wetland areas. J. Phys. Chem. Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.07.004.
 47. Mrokowska M, Osuch M (2011) Assessing validity of the dead zone model to characterize transport of contaminants in Wkra River. Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Experimental Methods in Hydraulic Research, 235-245.
 48. Luks B, Osuch M, Romanowicz RJ (2011) The relationship between snowpack dynamics and NAO/AO indices in SW Spitsbergen. Physics and Chemistry of the Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.06.004.
 49. Romanowicz RJ, Osuch M (2011) Assessment of land use and water management induced changes in flow regime of the Upper Narew. Physics and Chemistry of the Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.04.012.

 

Inne publikacje

 

 • Christiansen H.H., Gilbert G.L., Demidov N., Guglielmin M., Isaksen K., Osuch M., Boike J. (2020) Permafrost temperatures and active layer thickness in Svalbard during 2017/2018 (PermaSval), In: Van den Heuvel et al. (eds): SESS report 2019, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp. 236 – 249.
 • Christiansen H.H., Gilbert G.L., Demidov N., Guglielmin M., Isaksen K., Osuch M., Boike J. (2019) Permafrost thermal snapshot and active-layer thickness in Svalbard 2016–2017, SESS report 2018, In: Orr et al. (eds): SESS report 2018, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp. 26 – 47.
 • Retelle M., Christiansen H., Hodson A., Nikulina A., Osuch M., Poleshuk K., Romashova K., Roof S., Rouyet L., Strand S.M., Vasilevich I., Wawrzyniak T. (2020) Environmental Monitoring in the Kapp Linné-Grønnfjorden Region (KLEO), SESS report 2019, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, In: Van den Heuvel et al. (eds): SESS report 2019, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp. 84 – 107,
 • Nowak A., Hodgkins R., Nikulina A., Osuch M., Wawrzyniak T., Kavan J., Łepkowska E., Majerska M., Romashova K., Vasilevich I., Sobota I., Rachlewicz G. (2021) From land to fjords: The review of Svalbard hydrology from 1970 to 2019. In: Moreno-Ibáñez et al (eds) SESS report 2020, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp 176-201. https://doi.org/10.5281/zenodo.4294063
 • Christiansen H.H., Gilbert G.L., Neumann U., Demidov N., Guglielmin M., Isaksen K., Osuch M., Boike J. (2021) Ground ice content, drilling methods and equipment and permafrost dynamics in Svalbard 2016-2019. In: Moreno-Ibáñez et al (eds) SESS report 2020, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp 258-275. https://doi.org/10.5281/zenodo.4294095
 • Araźny A., Kejna M., Wawrzyniak T., Osuch M., Plenzler J., Budzik T., (2021) Zmiany klimatu w ekosystemach Arktyki i Antarktyki. Kosmos Problemy nauk biologicznych, 70(4), 579-595.
 • Karamuz E., Osuch M., Romanowicz R.J. (2016) The influence of rating curve uncertainty on flow conditions in the River Vistula in Warsaw. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Hydrodynamic and Mass Transport at Freshwater Aquatic Interfaces, 34th International School of Hydraulics, 153-166.
 • Hall J., Arheimer B., Aronica G.T., Bilibashi A., Bohac M., Borga M., Burlando P., Castellarin A., Chirico G.B., Claps P., Fiala K., Gaal L., Gorbachova L., Gül A., Hannaford J., Kiss A, Kjeldsen T, Kohnova S, Koskela JJ, Macdonald N, Mavrova-Guirguinova M, Ledvinka O, Mediero L., Merz B., Merz R., Molnar P., Montanari A., Osuch M., Parajka J., Perdigao R.A.P., Radevski I., Renard B., Rogger M., Salinas J.L., Sauquet E., Sraj M., Szolgay J., Viglione A., Volpi E., Wilson D., Zaimi K., Blöschl G. (2015) A European Flood Database: facilitating comprehensive flood research beyond administrative boundaries. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS), 370: 89-95.
 • Kochanek K., Karamuz E., Osuch M. (2015) Distributed Modelling of Flow in the Middle Reach of the River Vistula. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, In: Stochastic Flood Forecasting System, 83-107.
 • Romanowicz R., Osuch M. (2015) Stochastic Semi-distributed Flood Forecasting System for the Middle Vistula Reach. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, In: Stochastic Flood Forecasting System, 143-157.
 • Romanowicz R., Osuch M. (2015) Stochastic Transfer Function Based Emulator for the On-line Flood Forecasting. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, In: Stochastic Flood Forecasting System, 159-170.
 • Kiczko A., Romanowicz R.J., Osuch M., Pappenberger F. (2015) Adaptation of the Integrated Catchment System to on-line Assimilation of ECMWF Forecasts. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, In: Stochastic Flood Forecasting System, 173-186.
 • Osuch M., Romanowicz R.J., 2014, Ocena wpływu zmian klimatu na zasoby wodne –wyniki z projektu Klimada, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. XX,  II Kongres Hydrologiczny, Hydrologia w inżynierii wodnej, Tom 1, 201-213.
 • Romanowicz R.J., Osuch M., Karamuz E., 2014, Stochastyczny system transformacji fali wezbraniowej na odcinku Wisły pomiędzy Zawichostem a Warszawą, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, , z. XX, II Kongres Hydrologiczny, Hydrologia w inżynierii wodnej, Tom 1, 115-126.
 • Liszewska M., Osuch M., Romanowicz R., 2012, "ZASTOSOWANIE REGIONALNEGO MODELU KLIMATU DO BADANIA WPŁYWU ZMIAN UŻYTKOWANIA TERENU" W: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.) Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • Romanowicz R.J., Osuch M, Napiórkowski J.J., 2012, Wpływ zmian użytkowania terenu oraz zbiornika retencyjnego na przepływy w zlewni Górnej Narwi, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN ‘Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych’
 • Osuch M., Romanowicz R.J., Paquet E., Garavaglia F., 2012, Zastosowania metody SCHADEX do estymacji przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewni Nysy Kłodzkiej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN ‘Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych’
 • Mrokowska M., Osuch M., 2011, „Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref” Przegląd naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20(51), 3-14.
 • Romanowicz R., Osuch M., Wallis. S., 2010, “Modelling Of Pollutant Transport In Rivers Under Unsteady Flow” Proceedings IAHR European Division Conference, Wielka Brytania 2010
 • Romanowicz R., Osuch M., 2010, “Assessment of the land use and water management induced changes in baseflow series” EGU General Assembly 2010, Wiedeń
 • Luks B., Osuch M., 2010, "Parameter variability in transfer function modelling of snow depth dynamics" EGU General Assembly 2010, Wiedeń
 • Liszewska M., Osuch M., Romanowicz R., 2010, "Simulating land use changes in the Upper Narew catchment using the RegCM model" EGU General Assembly 2010, Wiedeń
 • Osuch M., Luks B., Romanowicz R., 2010, “Stochastic transfer function modelling of snow depth at Polish Polar Station in Hornsund”, Spitsbergen EGU General Assembly 2010, Wiedeń
 • Kiczko A., Napiórkowski J., Osuch M., 2010, „Impact of water management policy on flow conditions in wetland areas” EGU General Assembly 2010, Wiedeń
 • Romanowicz R., Kiczko A., Osuch M., 2010, „Wyznaczanie map zagrożenia powodziowego: teoria i praktyka.” Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej, 68, 337-346.
 • Romanowicz R., Osuch M., Wallis S., 2010 „Modelowanie transportu zanieczyszczeń rozpuszczonych w warunkach zmieniającego się przepływu”, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej, nr 68, 417-428.
 • Romanowicz R.J., Osuch M., Kiczko A., and J.J. Napiórkowski, 2009, An Integrated Lowland Catchment Model for the Upper Narew, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9177-2, EGU General Assembly 2009.
 • Osuch M., Romanowicz R., and J.J. Napiórkowski, 2009, Assessing uncertainties in solute transport models: Upper Narew case study, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9164-1, EGU General Assembly 2009
 • Romanowicz R.J., Osuch M., Wallis S., Napiórkowski J.J., 2009, Uncertainty in the relationship between flow and parameters in models of pollutant transport, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9146-2, EGU General Assembly 2009
 • Romanowicz R.J., Osuch M., 2008, An Integrated Data Based Mechanistic Lowland Catchment Model for the Upper Narew, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES, E-9 (405), pp 57-74.
 • Osuch M., Romanowicz R.J., Napiórkowski J.J., 2008, “Solute Transport Processes in Wetlands - Application of Data Based Mechanistic and Transient Storage Models”, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES, E-9 (405), pp. 89-106.
 • Osuch M., Romanowicz R.J., Wallis S., 2008, “Uncertainty in the Relationship Between Flow and Parameters in Models of Pollutant Transport”, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, E-10 (406), pp. 127-138.
 • Osuch M., Kiczko A., Napiórkowski J.J., Romanowicz R.J., 2007, “Sensitivity analysis of transient storage model predictions – Narew National Park case study”, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. E-7(401), 197-205.
 • Osuch M., Romanowicz R., Napiórkowski J.J., 2007, “Study of the dispersion processes in a wetland system - application of data based mechanistic and transient storage models”, Proceedings 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection, September 12-14, 2007, Warsaw, Poland, Shaker Verlag, 167-174.
 • Kiczko A., Osuch M., Romanowicz R.J., 2006, “Estimation of flood risk in Warsaw”, PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., E-6 (390).
 • Rowiński P.M., Napiórkowski J.J., Osuch M., 2005, „Recognition of hydrological processes in the Upper Narew multichannel river system and their influence on region sustainable development”, in “Computational Modeling for the Development of Sustainable Water-Resources Systems in Poland”, Monographic Volume, Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Ser. E-5 (387), US-Poland Technology Transfer Program, pp.27-55,
 • Ostrowski M., Ostaficzuk S., Osuch M., 2003, “The basic approach to understanding the interaction between the protection of environment and the infrastructure (the flood case)”, ECO FLOOD Towards natural flood reduction strategies, Warszawa, 6-13 wrzesień 2003.
 • Osuch M., 2003, “Rainfall-Runoff Modeling of the Nysa Kłodzka Catchment using Geographic Information System (GIS)” Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, E-3 (365) Modelling and control of floods.
 • Osuch M., 2003, “Regionalization parameters of conceptual rainfall-runoff model” EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nicea, P0785; EAE03-A-13696; HS3-1FR3P-0785
 • Strupczewski W.G., Osuch M., 2001, „O dynamice lagun liberyjskich w czasie pory suchej”. Przegląd Geofizyczny, zeszyt 4, 339-349.
 • Liszewska M., Osuch M., 2002, “Climate changes in Central Europe projected by General Circulation Models”, GeoJournal, 2002 (Vol. 57) (No. 3) 139-147
 • Belokurow A., R. Fealy, T. Hickler, M. Osuch, S. Vidyakina, 2001, “Design and Implementation of an Integrated Assessment for the Impact of Climate Change on Forestry-dependent Communities in Northern Sweden”, 289-295. Proceedings of an Advanced Study Course at Abisko Reasearch Station, Sweden, on July 4-16, 1999. Institute for Geophysics, University of Muenster, Germany 2001
 • Belokurow, R. Fealy, T. Hickler, M. Osuch, S. Vidyakina, 2001, “Uncertainties related to Marine Ecosystem Processes”, 319 – 326. Proceedings of an Advanced Study Course at Abisko Reasearch Station, Sweden, on July 4-16, 1999. Institute for Geophysics, University of Muenster, Germany 2001
 • Belokurow, R. Fealy, T. Hickler, M. Osuch, S. Vidyakina, 2001, “Forest Carbon Sequestration – The Impacts of Climate Change on the Forestry Sector in Northern Sweden, 353- 360. Proceedings of an Advanced Study Course at Abisko Reasearch Station, Sweden, on July 4-16, 1999. Institute for Geophysics, University of Muenster, Germany 2001
 • Osuch M., 2000, “Comparison of mean sea level pressure from GCMs against re-analysis for Central Europe”, Prace Geograficzne Instytut Geografii UJ, zeszyt 107, 415-422.
 • Liszewska M., Osuch M., 2000, “Analysis of results of global climate models for Central Europe and Poland”, Geographia Polonica 73, 2, 49-63.
 • Liszewska M., Osuch M., 1999, „Analiza wyników globalnych modeli klimatu dla Europy Środkowej i Polski”, Zmiany i zmienność klimatu Polski, Konf. Łódz, 4-6.11.1999, 129-141.
 • Liszewska M., Osuch M., 1998, “Regional Climate Scenarios and their Applications”, Geographia Polonica 71, 39-56.
 • Osuch M., Liszewska M., 1997, “Climate change impact on water resources in three Polish catchments: Narew, Warta and Upper Vistula”, Book of abstracts, European Water Resources and Climate change Processes, University College Cork, Irlandia.
 • Liszewska M., Osuch M., 1997, “Assessment of the Impact of Global Climate Change Simulated by the ECHAM1/LSG General Circulation Model onto Hydrological Regime of Three Polish Catchments”, Acta Geophysica Polonica XLV, 4,363-386.
 • Kaczmarek Z., Liszewska M., Osuch M., 1997, “Water Management in South Asia in the 21st Century”, Geographia Polonica 70, 7-24.
 • Kaczmarek Z., Niestępski M., Osuch M., 1995, “Climatic Change Impact on Water Availability and Use”, WP-95-48, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, 18 pp.