prof. dr. hab. Janusz Krzyścin

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915410, e-mail: jkrzys@igf.edu.pl


WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

 • 1974-1979 Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (MSc studies)
 • 1979 Obrona pracy magisterskiej pt. „Geostroficzny wielopoziomowy model prognozy geopotencjału uwzględniający dopływ ciepła od oceanu” i uzyskanie stopnia magistra na Wydziale Fizyki w specjalności fizyka atmosfery (MSc thesis)
 • 1989 Obrona pracy doktorskiej pt. „Modelowanie warstwy przywodnej ze stratyfikacją temperatury” (promotor prof. dr hab. Krzysztof Haman) i uzyskanie stopnia doktorskiego nauk przyrodniczych w Instytucie Geofizyki PAN, Warszawa, w zakresie oceanologii, fizyki atmosfery (PhD thesis)
 • 1997 Habilitacja w Instytucie Geofizyki PAN na podstawie rozprawy pt. „Statystyczne modele długookresowych zmian całkowitej zawartości ozonu w atmosferze i dopływu promieniowania UV-B do powierzchni Ziemi” i uzyskanie stopnia dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, fizyki atmosfery (1998)
 • 2007 Uzyskanie tytułu profesora nauk o Ziemi (październik 2007) (Professorship)

PRACA ZAWODOWA / RESEARCH CAREER

 • 1978-1979 Zatrudnienie w Instytucie Geofizyki PAN w charakterze stażysty w Zakładzie Fizyki Atmosfery
 • 1979-1989 Stanowisko inżynieryjno-techniczne w IGF PAN w Zakładzie Fizyki Atmosfery
 • 1989-1991 Adiunkt w Zakładzie Fizyki Atmosfery IGF PAN
 • 1991-1993 Stypendium naukowe STA (Science and Technology Agency of Japan) realizowane w Instytucie Meteorologii, Tsukuba, Japonia
 • 1993-1998 Adiunkt w Zakładzie Fizyki Atmosfery IGF PAN
 • 1996- Kierownik Pracowni Ozonu Atmosferycznego w Zakładzie Fizyki Atmosfery
 • 1998- Docent w IGF PAN
 • 2008- Profesor w IGF PAN i Kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery (od 1 listopada 2008 r.)

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA / MEMBERSHIPS AND RESEARCH PROJECTS

Członkostwo w organizacjach naukowych / Membership

1998 – do chwili obecnej Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN

1999 – do chwili obecnej Komitet Geofizyki

2000 – 2008 International Ozone Commission of the International Association of Meteorology and Atmospheric Physics

Kierownictwo Tematów Badawczych

Kierownictwo tematów statutowych w IGF PAN od 1996 roku. Tytuły tematów:

 • 1996-1998- Badanie zmian długookresowych ozonu, nadfioletowego promieniowania słonecznego oraz aerozolu atmosferycznego.
 • 1999- 2001 Rejestracja i analiza zmienności całkowitej zawartości ozonu oraz natężenia promieniowania ultrafioletowego
 • 2002 –2003 Prowadzenie pomiarów całkowitej zawartości ozonu oraz analiza danych obserwacyjnych dotyczących ozonu i promieniowania ultrafioletowego
 • 2004 -2006 Analiza serii czasowych ozonu i promieniowania UV na podstawie obserwacji prowadzonych w Belsku
 • 2007-2008 Długookresowa zmienność zawartości ozonu, natężenia promieniowania UV i aerozolu atmosferycznego

Projekty Badawcze (konkursy) / Research Grants

Zagraniczne

 • 1996-1999 IV Ramowy Program Unii Europejskiej. UV Radiation in the Arctic: Past, Present and Future - UVRAPPF. (uczestnik)
 • 2002-2003 V Ramowy Program Unii Europejskiej. European Data Base for UV Climatology and Evaluation - EDUCE. (główny wykonawca)
 • 2002-2005 V Ramowy Program Unii Europejskiej. Centre on Geophysical Methods and Observations for Sustainable Development – GEODEV. (główny wykonawca)
 • 2004-2008 COST (an intergovernmental framework for European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) 726 action - Long term changes and climatology of UVR over Europe (główny wykonawca)

Krajowe

 • 1994 - 1997 GRANT KBN 6 P201 038 07 Badanie aerozolu atmosferycznego zawierającego żelazo. (uczestnik)
 • 1998–1999 SPUB do grantu UVRAAPF. NR35/E-41/SPUB-ENVIRONMENT&CLIMATE. Badanie biologicznie czynnego promieniowania ultrafioletowego dochodzącego do powierzchni ziemi. (uczestnik)
 • 1999 - 2001 GRANT KBN 6 P04D 057 17. Badanie zmienności promieniowania ultrafioletowego dochodzącego do powierzchni ziemi w zależności od stanu atmosfery i w różnych skalach czasowych. (kierownik projektu)
 • 2002 - 2003 SPB do projektu EDUCE. Europejska baza danych i jej wykorzystanie do ocen klimatycznych. (kierownik projektu)
 • 2005 - 2008 SPB do projektu COST-726 . NR35/E-41/SPB/COST/KN/DWM 48/. Zmiany długookresowe i klimatologia promieniowania UV nad Europą. (kierownik projektu)
 • 2005 - 2007 GRANT KBN 2 P04 D 067 28. Rekonstrukcja pola całkowitej zawartości ozonu nad Europą: klimatologia i długoterminowe zmiany pola ozonu nad Europą. (kierownik projektu)
 • 2011 - 2014 NCN 2011/01/B/ST10/06892, Wpływ ustaleń Protokołu Montrealskiego (1978) na ozon atmosferyczny (kierownik)
 • 2013 - 2015 NCN2012/05/B/ST10/00495, Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni Ziemi dla oceny skuteczności helioterapii antyłuszczycowej w Polsce.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA / TEACHING

Promotor rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Białek (uczestnik studiów doktorskich organizowanych w IGF PAN, Warszawa) pt. Długookresowe zmiany w całkowitej zawartości ozonu w średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej” obronionej w lutym 2005 r. Rada Naukowa IGF PAN przyznała pani mgr Małgorzacie Białek stopień doktora nauk o Ziemi w dniu 28 lutego 2005 r.

Promotor otwartego w IGF PAN (październik 2004) przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Sobolewskiego z IGF PAN pt. Zmienność biologicznie czynnego promieniowania UV Słońca w różnych skalach czasowych. Złożenie grantu promotorskiewgo pod tym samym tytułem do KBN w styczniu 2005 r.

Opiekun prac magisterskich studentów Wydziału Fizyki, UW, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery:

2001 – Agnieszka Mroziewicz nt. Porównanie wyników obserwacji całkowitej zawartości ozonu w atmosferze spektrofotometrami Dobsona i Brewera”.

2002 – Izabela Inglot nt. „Badanie występowania mini-dziur ozonowych na podstawie obserwacji całkowitej zawartości ozonu w Belsku w latach 1963-2000”.

Recenzje rozprawy habilitacyjnej dr Wojciecha Grabowskiego pt. „Dynamics of cumulus entrainment” i rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Markowicza „Experimental determination of solar and infrared radiative forcing:”

Prezentacja własnych prac na Środowiskowym Seminarium Fizyki Atmosfery w IGF UW. Liczne konsultacje dla studentów (Akademia Rolnicza- SGGW, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Siedlcach) i pracowników (IMGW –Zakład Aerologii, WAT) dotyczące zmian w ozonie i promieniowaniu UV-B.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA / SCIENTIFIC COLLABORATION

W ramach międzynarodowych programów COST-726 (2004-2009), EDUCE (2002-2003) i UVRAPPF (1996-1999) realizowano szereg zadań we współpracy z uczestnikami programów z następujących państw: Austria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania.

Organizacja spotkania roboczego w ramach zadania projektu GEODEV.(5 ramowy program Unii Europejskiej) “Ozone and UV Radiation over Central Europe” Jachranka, 20-22 pażdziernika, 2003.

Przeprowadzenie kampanii porównawczo-kalibracyjnej (Warszawa, maj 2004 r.) szerokopasmowych przyrządów do pomiarów globalnego promieniowania UV, w trakcie której wzorcowano referencyjne instrumenty dla krajowych sieci pomiarów UV na Słowacji, w Estonii i Polsce.

Współpraca z instytutami hydrometeorologicznymi w Hradcu Kralove (Czechy), Popradzie (Słowacja) i Tartu (Estonia) dotycząca zapewnienia jakości pomiarów UV i badania czynników wpływających na zmienność promieniowania UV.

Organizacja przekazywania danych o widmie promieniowania UV (w zakresie 290-325 nm) uzyskanych spektrofotometrem Brewera, chwilowych dawek promieniowania całkowitego słońca (pyranometr CM-11 firmy Kipp@Zonen) i promieniowania UV (SL biometr model 501), do Europejskiego Centrum Danych UV w Helsinkach prowadzonego przez Fiński Instytut Meteorologii (Finnish Meteorological Institute).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA / AWARDS

1986 (indywidualna) Sekretarza Naukowego PAN

1990 (indywidualna) Sekretarza Naukowego PAN

1995 (indywidualna) Nagroda Naukowa im. Maurycego Piusa Rudzkiego – za prace dotyczące zmian zawartości ozonu

1996 (zespołowa) Nagroda II stopnia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za prace nt. „Badanie warstwy ozonowej w atmosferze”

Najważniejsze osiągnięcia w pracy naukowej:

- Konstrukcja statystycznych modeli wyjaśniających zmienność całkowitej zawartości ozonu, jego pionowego profilu i dopływu promieniowania UV do powierzchni Ziemi w różnych skalach czasowych (od dni do dziesięcioleci).

- Zaproponowanie modelu do detekcji pierwszych sygnałów “naprawy” warstwy ozonowej i stwierdzenie pierwszych oznak regeneracji warstwy ozonowej nad Europą,

- Stwierdzenie istotnego wpływu “naturalnych” fluktuacji w ozonie atmosferycznym związanych ze zmianami w dynamice atmosfery na wielkość trendów w średnich szerokościach geograficznych na półkuli północnej.

- Znalezienie związku między zimowymi i letnimi wartościami całkowitej zawartości ozonu dla Europy i Ameryki Północnej. Stworzyło to możliwość wczesnej prognozy dopływu promieniowania UV-B do powierzchni Ziemi w miesiącach, kiedy promieniowanie UV osiąga maksymalne natężenia.

- Wyznaczenie trendów w pojawianiu się “mini-dziur” ozonowych w średnich szerokościach geograficznych i identyfikacja procesów odpowiedzialnych za długookresową zmienność w częstości występowania „mini-dziur” ozonowych.

- Rozwinięcie pomiarów grubości optycznej aerozolu w zakresie UV-B I UV-A w Belsku. Znalezienie specyficznych własności aerozolu w zakresie UV widma słonecznego (spadek grubości optycznej aerozolu ze zmniejszeniem długości fali). Stwierdzenie wagi badań własności optycznych aerozolu w zakresie UV dla prawidłowej oceny czynników wpływających na wielkość dopływu promieniowania UV do powierzchni Ziemi.

- Zdefiniowanie i zbadanie własności cząstkowego (związanego ze zmiennością profilu ozonu), chmurowego i aerozolowego współczynnika wzmocnienia promieniowania UV.

- Zbudowanie jednego z pierwszych modeli indeksu promieniowania UV (maksymalnej dziennej wartości natężenia promieniowania) stosującego informację o grubości optycznej aerozolu.

- Rozszerzenie bazy pomiarowej IGF PAN: organizacja stacji do pomiarów radiacyjnych w Warszawie i wprowadzenie identycznych pomiarów na stacji polarnej Hornsund, Svalbard.


PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

(wybrane artykuły w czasopismach zagranicznych i krajowych od 1990 r.)

 • Krzyścin, J.W., A note on Specific Variability of Long Surface Gravity Waves and Drag Coefficient in Coastal Upwelling Zone, PAGEOPH, 132, No.3. 481-493, 1990.
 • Krzyścin, J.W., Interannual changes in the atmospheric ozone derived from ground-based measurements. Papers in Meteorology and Geophysics, 43, No. 4, 133-136, 1992.
 • Krzyścin, J.W., Total Ozone changes in the northern hemisphere mid-latitudinal belt (30-60 N) derived from Dobson spectrophotometer measurements, Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics. 56, 1051-1056, 1994.
 • Krzyścin, J.W., Changes in Ozone Trends over the Northern Hemisphere Middle Latitudes during the period 1970-1990, Theoretical and Applied Climatology, 49, 1-7, 1994.
 • Krzyścin, J., On the interannual oscillations in the northern temperate total ozone, Journal of Geophysical Research, 99, 14527-14534, 1994.
 • Krzyścin, J., Interannual fluctuations of the stratospheric temperature over the north polar region, Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics., 57, 375-382, 1995.
 • Krzyścin, J.W., Variations of total ozone trend over the northern hemisphere midlatitudes in winter-spring seasons 1963-1964 through 1992-1993, 100, Journal of Geophysical Research, 20927-20935, 1995.
 • Krzyścin, J.W., UV controlling factors and trends derived from the ground-based measurements taken at Belsk, Poland, 1976-1994, Journal of Geophysical Research, 101, 16797-16805, 1996.
 • Krzyścin, J.W., Total Ozone Trends over Belsk, A new method of trend estimation based on wavelet transform and bootstrap resampling, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., D-45(279), 85-98, 1996.
 • Krzyścin J.W., Detection of a trend superposed on a serially correlated time series, Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, 59, 21-30, 1997.
 • Krzyścin, J.W., and J. Jarosławski, Factors affecting solar UV radiation changes: a study of the new Robertson-Berger meter (UV-biometer model 501A) and Brewer records taken at Belsk, Poland, 1993-1994, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 59, 1133-1142, 1997.
 • Krzyścin, J.W., and S. Puchalski, Aerosol impact on the surface UV radiation from ground-based measurements taken at Belsk, Poland, 1980-1996, Journal of Geophysical Research, 103, 16175-16181, 1998.
 • Krzyścin, J.W., M. Degórska, and B. Rajewska-Więch, Seasonal acceleration of the rate of total ozone decreases over Central Europe: impact of tropopause height changes, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physcis, 60, 1755-1762, 1998.
 • Krzyścin, J.W., Total ozone influence on the surface UV-B radiation in the late spring-summer 1963-1997: An analysis of multiple timescales, Journal of Geophysical Research, 105, 4993-5000, 2000.
 • Krzyścin, J.W., Impact of ozone profile on the surface UV radiation: Analyses of the Umkehr and UV measurements at Belsk (52N,21E), Journal of Geophysical Research, 105, 5009-5015, 2000.
 • Krzyścin, J.W, J. Jarosławski and P. Sobolewski, On an improvement of UV index forecast: UV index diagnosis and forecast for Belsk, Poland, in spring/summer 1999, Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, 63, 1593-1600, 2001.
 • Krzyścin, J.W., M. Degórska, B. Rajewska-Więch, The summer-midwinter correlation in total ozone over North America and Europe for the period 1963-1997, Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, 63, 1499-1507, 2001.
 • Krzyścin, J.W., M. Degórska, and B. Rajewska-Więch, Impact of interannual meteorological variability on total ozone in northern middle latitudes: A statistical approach, Journal of Geophysical Research, 106, 17953-17960, 2001.
 • Krzyścin, J.W., P. Sobolewski, The surface UV-B irradiation in the Arctic: Observations at the Polish polar station, Hornsund (770N, 150E), 1996-1997, Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, 63, 321-329, 2001.
 • Krzyścin, J.W., Long-term changes in ozone mini-hole event frequency over the Northern Hemisphere derived from the ground-base measurements: International Journal of Climatology, 22, 1425-1439, 2002.
 • Krzyścin, J.W., J. Jarosławski J., and P. Sobolewski, Effects of clouds on the surface erythemal UV-B irradiances at northern midlatitudes: estimation from the observations taken at Belsk, Poland (1999-2001): Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 65, 457-467, 2003.
 • Krzyścin J.W. Non-linear (MARS) modeling of long-term variations of surface UV-B radiation: As revealed from the analysis of Belsk, Poland, data for the period 1976-2000, Annales Geophysicae, 21, 1887-1896, 2003.
 • Jarosławski, J, J.W. Krzyścin, S. Puchalski, and P. Sobolewski, On the optical thickness in the UV range: Analysis of the ground-based data taken at Belsk, Poland, Journal of Geophysical Research, 108, no.D23, 4722, doi:10.1029/2003JD003571, 2003.
 • Krzyścin, J.W., Eerme KJ., and Janouch M., Long-term variations of the UV-B radiation over Central Europe as derived from the reconstructed data, Annales Geophysicae, 22, 1473-1485, 2004.
 • Krzyścin, J.W., J. Jarosławski and B. Rajewska-Więch Beginning of the ozone recovery over Europe? – Analysis of the total ozone data from the ground-based observations, 1964-2004, Annales Geophysicae, 23, 1-11, 2005.
 • Jarosławski, J.P., and J.W. Krzyścin, J.W., Importance of aerosol variations for surface UV-B level, Analysis of ground-based data taken at Belsk, Poland, 1992-2004: Journal of Geophysical Research, vol. 110, D16201, doi. 10.1029/2005JD005951, 2005.
 • Krzyścin, J.W., P. Krizan, J. Jarosławski, Long-term changes in the tropospheric column ozone from the ozone soundings over Europe, Atmospheric Environment, 41, 2007, 606-616.
 • Krzyścin, J.W. Change in ozone depletion rates beginning in the mid 1990s: trend analyses of the TOMS/SBUV merged total ozone data, 1978-2003, Annales Geophysicae, 24, 493-502, 2006.
 • P. Sobolewski, J.W. Krzyścin, Reconstruction of the UV-time series weighted for the plant action spectrum based on the UV data collected at Belsk, in the period 1992-2003, Cell Biology and Instrumentation: UV Radiation, Nitic Oxide and Cell Death in Plants, vol. 371 NATO Science Series: Life and Behavioural Sciences, ed. Y. Blume, D.J. Durzan and P. Smertenko, 67-73, 2006.
 • Krzyścin , J.W. i B. Rajewska-Więch, Preliminary comparison of the ozone vertical profiles from Umkehr and ozonesonde measurements over Poland with EOS-MLS Aura spacecraft overpasses, 2004-2005, International Journal of Remote Sensing, vol.28, 6, pp. 1089-1100, 2007.
 • Chipperfield, M. P. and Fioletov, V. E. (Lead Authors), Bregman, B., Burrows, J., Connor, B. J., Haigh, J. D., Harris, N. R. P., Hauchecorne, A., Hood, L. L., Kawa, S. R., Krzyścin, J. W., Logan, J. A., Muthama, N. J., Polvani, L., Randel, W. J., Sasaki, T., Stahelin, J., Stolarski, R. S., Thomason, L. W., Zawodny, J. M., Chapter 3 in Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006. WMO Global Ozone Research and Monitoring Project Report, No. 50, Geneva, 2007.
 • Krzyścin, J.W., Statistical reconstruction of daily total ozone over Europe 1950 to 2004, Journal of Geophysical Research , vol.113, D07112, 2008.
 • Krzyścin, J.W., and J. Borkowski, Variability of the total ozone trend over Europe for the period 1950-2004 derived from reconstructed data, Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 2847-2857, 2008.
 • Krzyścin, J.W., J. Jarosławski, B. Rajewska-Więch, P. Sobolewski, L.Froidevaux, Comparison of ozone profiles by the Umkher measurements taken at Belsk (52N, 21E) with the Aura Microwave Limb Sounder overpasses: 2004-2006, Journal of Geophysical Research , vol.113, D15S09, 2008.
 • Sobolewski, P., J. W., Krzyścin, J. Jarosławski and K. Stebel, Measurements of UV radiation on vertical rotating plane at the ALOMAR observatory (69N, 16E), Norway, June 2007, Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 3033-3043, 2008.
 • Rieder, H.E., F. Holawe, S.Simic, M. Blumthaler, J.W. Krzyścin, J.E. Wagner, A.W. Schmalwieser, and P. Weihs, Reconstruction of erythemal UV-doses for two stations in Austria: a comparison between alpine and urban regions, Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 6309-6323, 2008.
 • Krzyścin, J.W., B. Rajewska-Więch, Ozone recovery as seen in perspective of the Dobson spectrophotometer measurements at Belsk (52N, 21E) in the period 1963-2008, Atmospheric Environment, 43, 6369-6375, 2009.
 • Krzyścin, J.W., B. Rajewska-Więch, Trends in the ozone vertical distribution from the Umkehr observations at Belsk, 1963-2007, International Journal of Remote Sensing, 30, 3917-3926, 2009.
 • Pietruczuk, A., J.W. Krzyścin, J. Jarosławski, J. Podgórski, P. Sobolewski, J.Wink, Eyjafjallajokull volcano ash observed over Belsk (52N, 21E), Poland, in April 2010, International Journal of Remote Sensing, 31(15), 3981-3986, doi:10.1080/01431161.2010.498030, 2010.
 • Krzyścin, J.W., Jaroslawski, J., Sobolewski, P.S., A mathematical model for seasonal variability of vitamin D due to solar radiation, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 105(1), 106-112, doi:10.1016/j.jphotobiol.2011.07.008, 2011.
 • Krzyścin, J.W., Sobolewski, P., Jarosławski, J., Podgórski, J., Rajewska-Więch, B., 2011: Erythemal UV observations at Belsk, Poland: Data homogenisation, climatology, and trends, Acta Geophysica, 59(1), 155-182, doi:10.2478/s11600-010-0036-3, 2011.
 • Lesiak, A., Narbutt, J., Pawlaczyk, M., Sysa-Jedrzejowska, A., Krzyścin, J., Vitamin D serum level changes in psoriatic patients treated with narrowband ultraviolet B phototherapy are related to the season of the irradiation, Photodermatology Photoimmunology and Photomedicine, 27(6), 304-310, doi:10.1111/j.1600-0781.2011.00617.x, 2011.
 • Rieder, H.E., et al., inc. J.W. Krzyścin, Extreme events in total ozone over the Northern mid-latitudes: An analysis based on long-term data sets from five European ground-based stations, Tellus Series B: Chemical and Physical Meteorology, 63(5), 860-874, doi:10.1111/j.1600-0889.2011.00575.x, 2011.
 • Krzyścin, J.W., Extreme ozone loss over the Northern Hemisphere high latitudes in the early 2011, Tellus Series B: Chemical and Physical Meteorology, 64, 17347, doi:10.3402/tellusb.v64i0.17347, 2012.
 • Krzyścin, J.W., Onset of the total ozone increase based on statistical analyses of global ground-based data for the period 1964-2008, International Journal of Climatology, 32(2), 240-246, doi:10.1002/joc.2264, 2012.
 • Krzyścin, J.W., Jarosławski, J., Rajewska-Więch, B., Sobolewski, P.S., Narbutt, J., Lesiak, A., Pawlaczyk, M., 2012: Effectiveness of heliotherapy for psoriasis clearance in low and mid-latitudinal regions: A theoretical approach, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 115, 35-41, doi:10.1016/j.jphotobiol.2012.06.008, 2012.
 • Krzyścin, J.W., Jarosławski, J., Rajewska-Więch, B., Sobolewski, P.S., Narbutt, J., Lesiak, A., Pawlaczyk, M., M. Janouch, Space-based estimation of the solar UV-B doses for psoriasis heliotherapy in Poland using OMI data for the period 2005-2011, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 117, 240-246, doi: 10.1016/j.jphotobiol.2012.10.007, 2012.
 • Junk, J., U. Feister, A. Helbig, K. Görgen, E. Rozanov, J.W. Krzyścin, L. Hoffmann, The benefit of modeled ozone data for the reconstruction of a 99-year UV radiation time series, Journal of Geophysical Research, 117, D16102, doi:10.1029/2012JD017659, 2012.
 • Krzyścin, J.W., B. Rajewska-Więch, J. Jarosławski, The long-term variability of atmospheric ozone from the 50-yr observations carried out at Belsk (51.84°N, 20.78°E), Poland, Tellus Series B, Chemical and Physical Meteorology, 65, 21779, doi:10.3402/tellusb.v65i0.21779, 2013.
 • Junk, J., U. Feister, E. Rozanov, J.W. Krzyścin, Reconstruction of daily erythemal UV radiation values for the last century - The benefit of modelled ozone, AIP Conference Proceedings, 1531, 872-875, doi:10.1063/1.4804909, 2013.
 • Krzyścin, J.W., J. Borkowski, A. Głowacka, J. Jarosławski, J. Podgórski, A. Pietruczuk, B. Rajewska-Więch, A. Sawicka, P. Sobolewski, J. Wink, W. Zawisza, Half century of the ozone observation at the Central geophysical Laboratory, IGF, PAS, Belsk, Poland, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, the Anniversary of 60 years of the Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences, 2014.
 • Krzyścin, J.W., The ozone recovery in the NH extratropics: The trend analyses of the SBUV/SBUV-2 merged ozone data in the 1979-2012 period, Atmospheric Environment, 98, 17-24, 2014.
 • Krzyścin, J.W., Guzikowski, J., Czerwińska, A., Lesiak, A. Narbutt, J., Jarosławski, J., Sobolewski, P.S., Rajewska-Więch, B., Wink, J., 24 hour forecast of the surface UV for the antipsoriatic heliotherapy in Poland, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 148, 136-144,  2015.
 • Krzyścin, J.W., Rajewska-Więch, B., Pawlak, I., Long-term ozone changes over the Northern Hemisphere mid-latitudes for the 1979-2012 period, Atmosphere - Ocean, 53 (1), 153-160, 2015.
 • Krzyścin, J.W., Guzikowski, J., Rajewska-Więch, B., Optimal vitamin D3 daily intake of 2000 IU inferred from modeled solar exposure of ancestral humans in Northern Tanzania, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 159, 101-105, 2016.
 • Krzyścin, J.W., Rajewska-Więch, B., Specific variability of total ozone over Central Europe during spring and summer in the period 1979–2014, International Journal of Climatology, 36(10), 3539-3549, 2016.
 • Krzyścin, J.W. , El Niño-Southern Oscillation and Indian Ocean Dipole contribution to the zonal mean total ozone in the Northern Hemisphere, International Journal of Climatology, in print, 2016.