Zakład Fizyki Atmosfery

Tematyka badawcza

  1. Warstwa ozonowa, w tym pomiary całkowitej zawartości ozonu za pomocą spektrofotometrów Dobsona i Brewera, pomiary rozkładu pionowego ozonu metodą Umkehr oraz analizę zmienności warstwy ozonowej.
  2. Promieniowanie słoneczne, ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania w ultrafioletowym zakresie widma słonecznego.
  3. Monitoring zanieczyszczeń atmosferycznych: dwutlenku siarki, ozonu przyziemnego, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz zawartości w powietrzu pyłu o średnicy do 10 µm.
  4. Badania aerozolu atmosferycznego zawierającego żelazo przy pomocy spektrometrii Mössbauerowskiej.
  5. Elektryczność burzowa, ze szczególnym uwzględnieniem wyładowań doziemnych i dojonosferycznych (TLE).
  6. Elektryczność pięknej pogody, w tym pomiary pola i gęstości prądu geoelektrycznego oraz przewodnictwa elektrycznego powietrza.
  7. Atmosferyczny elektryczny obwód globalny.
  8. Planetarna warstwa graniczna.
  9. Dynamika atmosfery

OBSERWATORIA