Badania

Geoelektromagnetyzm:

Prowadzone przez naszą grupę badania obejmują szeroki zakres problemów związanych z wykorzystaniem naturalnych zmian pola elektromagnetycznego Ziemi. Należą do nich między innymi: rozpoznanie budowy skorupy i płaszcza Ziemi oraz poszukiwanie elektromagnetycznych prekursorów trzęsień Ziemi. Jesteśmy zaangażowani w prace metodologiczne dotyczące rejestrowania i przetwarzania danych, jak również modelowania oraz interpretacji geofizycznej i geologicznej. Równolegle prowadzimy sondowania magnetotelluryczne i geomagnetyczne, których celem jest stworzenie regionalnych modeli rozkładu przewodnictwa. Nasze rezultaty dostarczają wielu cennych informacji o głębokich strukturach geologicznych wnosząc poważny wkład w zrozumienie zachodzących tam procesów tektonicznych. Uczestniczyliśmy w wielu dużych międzynarodowych projektach prowadzonych w Polsce i w wielu rejonach świata. Niektóre z nich były również związane z poszukiwaniem elektromagnetycznych prekursorów trzęsień Ziemi.

Zakład Magnetyzmu nadzoruje pracę trzech obserwatoriów magnetycznych: w Belsku, Helu i Horsundzie. Wszystkie trzy obserwatoria należą do światowego systemu INTERMAGNET.
Dysponujemy piętnastoma kompletami aparatury do terenowych pomiarów magnetotellurycznych i geomagnetycznych w szerokim przedziale częstości, magnetometrem głębinowym oraz dwoma zestawami cewek indukcyjnych do pomiarów krótkookresowych. Większość tych przyrządów była skonstruowana w naszym Instytucie i są one również wykorzystywane przez inne kraje Europejskie.

Paleomagnetyzm i badania środowiskowe:

W ramach naszej grupy prowadzone są prace obejmujące standardowe badania paleomagnetyczne którym towarzyszą zawsze badania własności magnetycznych skał i minerałów. Istniejące nowoczesne wyposażenie oraz pakiety programów pozwalają na prowadzenie szerokiego wachlarza badań i analizę wyników. Jednocześnie prowadzone są badania anizotropii magnetycznej skał w powiązaniu z mikrotektoniką i tektoniką deformacyjną. Oprócz badań skał rożnego wieku i genezie prowadzone są prace związane z magnetyzmem środowiska polegające na badaniach własności magnetycznych gleb czystych oraz zanieczyszczonych antropogenicznie. Aktualnie prowadzone są badania skał różnego wieku i genezie w Karpatach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich, oraz na materiale spoza Polski: Spitsbergen, Słowacja, Ukraina, Rosja, Chorwacja, oraz gleb Polski i Słowacji.

Aparatura badawcza Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych