dr hab. Piotr Głowacki, Prof. PAN

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 890, e-mail: glowacki@igf.edu.pl


education:

 • 1973 - M. Sc., Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca pt.: „Fizyczne podstawy pomiaru niskich ciśnień”).

 • 1984 - doktor nauk chemicznych, Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (praca pt.: „Gamma radioliza Co(II), Ni(II) i Cu(II) z tetracykliną”).

 • 2008 - doktor habilitowany z zakresu Nauk o Ziemi, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (praca habilitacyjna nt.:  „Rola procesów fizyczno-chemicznych w kształtowaniu struktury wewnętrznej i obiegu masy lodowców Spitsbergenu”.

 

pełnione funkcje:

 • 1988-1989 – Kierownik XI Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergen

 • 1997-2002 – Kierownik Pracowni Badań Polarnych

 • od 2002 – Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich

 

członkowstwo w organizacjach naukowych:

 • w latach osiemdziesiątych członek Komitetu Analizy Wody PAN;

 • od 1990 - członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN (od 2007 Sekretarz Naukowy, od 2012 Vice Przewodniczący);

 • 1990 -1991 - członek Komisji Ekspertów Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

 • od 1997 - członek Zarządu Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

 • 1994-1997 - Sekretarz Oddziału Polskiego Międzynarodowego Towarzystwa Glacjologicznego;

 • od 2000 roku decyzją Ministra Środowiska powołany na członka Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego;

 • 2004 -2007 członek Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem IGBP – Global Change „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” przy prezydium PAN;

 • 2004 – 2009 reprezentant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w EUROPOLAR ERA-NET;

 • 2005- 2010 członek Polskiego Komitetu ds. 4 Międzynarodowego Roku Polarnego;

 • 2006-2011 Przewodniczący Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Forum Operatorów Badań Arktycznych;

 • od 2006 roku powołany przez The Norwegian Research Council (jako reprezentant Polski) do Rady Naukowej Svalbard Science Forum;

 • od 2008 roku członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk;

 • od 2010 członek Steering Board przy Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS)

 • od 2010 zastepca Korespondenta Narodowego w World Glacier Minitoring Service

 • od 2011 roku członek Terrestrial Working Group International Arctic Science Committee (IASC)

 • od 2012 członek Excom Forum of Arctic Research Operators (FARO)

 • od 2012 roku członek Komitetu Geofizyki PAN

 

wybrane projekty badawcze:

 • Koordynator tematu pt. „Studies of the glaciers and snow covers dynamics in Arctic and in Russian mountain region” - umowy i porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy Polską i Rosyjską Akademią Nauk na lata 1999-2014.

 • Koordynator tematu pt. „Geophysical investigations of the glacier and snow structure in Spitsbergen at the Hornsund area” - umowy i porozumienia o współpracy pomiędzy Polską i Fińską Akademią Nauk w latach 2002-2007.

 • W latach 2004-2007 - Koordynator tematu nr. 2 (Reakcje abiotycznego środowiska polarnego na globalne zmiany klimatu) w Projekcie Zamawianym PBZ-KBN-108/P04/2004 p.t. „Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce”.

 • W latach 2005-2009 - Główny Polski realizator projektu 6 Programu Ramowego - European Polar Consortium: Strategic Coordination and Networking of European Polar RTD Programmes. EUROPOLAR Contract 517842.

 • Kierownik Projektu Specjalnego Nr 111/IPY/2007/01 nt. „Zmienność wybranych elementów środowiska polarnego w Atlantyckim sektorze Arktyki określona na podstawie badań prowadzonych w trzech stacjach bazowych oraz na wybranych obszarach Svalbardu w okresie pomiędzy 3 MRG 1957-1958 a 4 MRP 2007-2009”

 • Koordynator Sieci Naukowej „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych” powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2007.

 • Główny wykonawca projektu Unii Europejskiej (7PR) „Ice2sea – estimating the future contribution of continental ice to sea-level rise”; kontrakt 226375 (2009-2013)

 • Główny wykonawca projektu Europejskiej Fundacji Nauki „

 • Koordynator Krajowy projektu Unii Europejskiej (7 PR) „SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System”; kontrakt 261747 (2010-2014)

 

nagrody i odznaczenia:,

 • 1973-1989 nagrody zespołowe i indywidualne Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskiego

 • 1979 – Indywidualna nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki III Stopnia

 • 1995 – Brązowy Krzyż Zasługi RP

 • 2003 – odznaczony przez Króla Norwegii Krzyżem Komandorskim Królestwa Norwegii

 • 2006 – Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji

 • 2008 - "Hanys" 2008 roku

 

publikacje:

 • Jeżowska-Trzebiatowska, B., Dzięgielewski, J. & Głowacki, P., 1979: The co-ordinate bonding in Ni(II) and Co(II) complexes of tetracycline. Bull. Acad. Polon. Sci, ser. sci. chim., 27 (3): 619-638.

 • Dzięgielewski, J.O., Gil, R. & Głowacki, P., 1982: Gamma-radiolysis of methanol solutions of Mo(CO)6 at room temperature. Radiochem. Radioanal. Letters, 50(4): 251-262.

 • Dzięgielewski, J.O. & Głowacki, P., 1982: Reactivates of tetracycline and oxytetracycline with OH radicals. Radiochem. Radioanal. Letters, 51(6): 347-354.

 • Dzięgielewski, J.O., Gil, R., & Głowacki, P., 1983: Gamma-radiolysis of Mo(CO)6 at room temperature. In: 5th Symp. on Radiation Chemistry 1982. Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences: 651-660.

 • Dzięgielewski, J.O., Głowacki, P., Gorący, J., Orłowska-Dudek, D. & Słoma E., 1984: Effect of Cl substituent in the aromatic tetracycline ring on its reactivity with solvated electronsJ. Radioanal. Nucl. Chem. Letters, 87(3): 179-188.

 • Głowacki, P., 1984: Recording some of the physicochemical variations that occurred in the Werenskiold Glaciers waters. In: Field Investigations Performed During The Glacial Spitsbergen Expedition in 1983 - Interim Report, Silesian University: 19-25.

 • Fagundo, R., Pulina, M., d la Cruz, A., Rodrigez, J., Garcia, A., Kozik, A., Leszkiewicz, J., Głowacki, P., J.Pajon, J. & Valdes, J., 1984: The dynamic of the contemporary karstic processes in the tropical area of Cuba. In: Preliminary report of the field investigations performed by the Expedition Guajaibon 84 in the winter season 1984, Katowice: 80 pp.

 • Chojnacki, Z., Głowacki, P., Jędrzejowski, K., Kwitek, A., Łężak, B., Madejski, T., Marek, J., Riss, J. & Wicherski, J., 1985: Vademecum wędkarza. In: Wydawnictwo Prasowe RWS „Prasa-Książka-Ruch”, Katowice 1985: 120 pp.

 • Włodek, J.M., Głowacki, P. & Skóra, S., 1986: Ecology of some waters in the forest-agricultural basin of the River Brynica near Upper Silesian Industrial Region.Part.11. Ichthyofauna of the reservoir at Kozłowa Góra and Lake Chechło-Nakło. Acta Hydrobiol.,27(4): 561-575.

 • Głowacki, P., 1989: Rozszerzenie stałych obserwacji w Hornsundzie o nowe elementy geofizyczne. In: A. Olszewski (Ed.XVI Sympozjum Polarne, Toruń 19-20.09.1989Dorobek i Perspektywy Polskich Badań Polarnych. Rozprawy UMK, Toruń: 78-79.

 • Głowacki, P., Pulina, M. & Wach, J., 1990: Some Geomorphological and hydrochemical Processes in the active zone of permafrost in the Hornsund Fjord (Spitsbergen) in the hydrological year 1985-1986. In: Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen, Sesja Polarna 1990, Lublin: 203-214.

 • Krawczyk, W.E., Głowacki, P. & Pulina, M., 1990: Hydrochemical diurnal cycle on the turn of summer and autumn in the glacial river of Werenskiold, SW Spitsbergen. In: Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen, Sesja Polarna 1990, Lublin: 189-202.

 • Głowacki, P. & Pulina, M., 1992: Physico-chemical properties of the Spitsbergen snow cover in 1991. In: Glaciological Research in Svalbard Current Problems. Field Workshop at the Polish Polar Station, Hornsund, Spitsbergen, 26-30.04.1992, Uniwersytet Śląski: IV/12-12a.

 • Głowacki, P. & Leszkiewicz, J., 1994: Physico-chemical properties of precipitation and snow cover in Spitsbergen in the winter season 1992/1993.in: S.M. Zalewski (Ed.) XXI Polar Symposium. 60 Years of Polish Research of Spitsbergen, Warszawa, September 23-24, 1994. Instytut Geofizyki PAN, Warszawa 1994: 199-205.

 • Kolondra, L., Głowacki, P., Jania. J. & Pulina. M., 1994: Elevation changes of the Amundsenisen surface (large icefield in South Spitsbergen) and elements of its mass balance. In: Workshop on Mass Balance of Arctic Glaciers, Wisła, 18 22.09.1994. International Arctic Science Committee, University of Silesia: 18-22.

 • Burzyk, J. & Głowacki, P., 1995: Metale ciężkie w wodach powierzchniowych teras nadmorskich SW Spitsbergenu. In: J.Pereyma & J.Piasecki (Eds.) XXII Sympozjum Polarne. Zamek Książ, 27-28 X 1995: 11-12.

 • Jania, J. & Głowacki, P., 1996: Is the Hansbreen in South Spitsbergen (Svalbard) a surge-type glacier ? In: W.E. Krawczyk (Ed.) 23rd Polar Symposium, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 1996: 27-43.

 • Gurgul, H., Mielnik, J., Staroń, W., Stochmal, W., Gąsowski, R. & Głowacki, P., 1966: Wstępne porównanie rozkładów dyspersyjnych i koncentracji domieszek Lodowca Ekologii (King George Island) z Lodowcem Hansa (Spitsbergen). In: W.E. Krawczyk (Ed.) XXIII Sympozjum Polarne. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 1996: 167-171.

 • Stochmal, W., Staroń, W., Mielnik, J., Gąsowski, R. & Głowacki, P., 1966: Wstępne porównanie wpływu domieszek na osłabienie światła w wodzie z lodu z Lodowca Ekologii (King George Island) i z Lodowca Hansa (Spitsbergen). In: W.E. Krawczyk (Ed.) XXIII Sympozjum Polarne. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 1996: 178-182.

 • Jania, J., Głowacki, P. & Schroeder, J., 1996: Meltwater as driving factor for response of Svalbard glaciers to climate change. In: Conference on Changing Glaciers, June 24-27, 1996.The Norwegian Glacier Museum, Fjaerland, Sognefjord, Norway: 27.

 • Głowacki, P., Pulina, M. & Rehak, J., 1996: Zmiany składu chemicznego w wodach powierzchniowych i opadach atmosferycznych. In: Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym. Polska Agencja Ekologiczna S.A. Wydawnictwa PAE: 169-187.

 • Głowacki, P., Pulina, M. & Rehak, J., 1996: Mapa Hydrochemiczna Masywu Śnieżnika. In: Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym. Mapy. Polska Agencja Ekologiczna S.A. Wydawnictwa PAE: 7.

 • Głowacki, P.,1996: 23rd Polar Symposium, Sosnowiec 1996. Polish Polar Research. 17 (1-2): 117-118.

 • Głowacki, P. & Pulina, M.,1997: Response of karst environment to acid rains (example: The Massif of Snieznik - the Sudety Mountains Polish and Czech sides). In: Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, 1997, Switzerland - Volume 1, Symposium 8:Karst Geomorphology: 366.

 • Głowacki, P.,1997: The mass balance of Hans glacier in the light of cryochemical investigation. In: P.Głowacki (Ed.) POLISH POLAR STUDIES 24th Polar SymposiumWarszawa, 1997. Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, Warszawa: 75-79.

 • Głowacki, P. & Niedźwiedź, T.,1997: Climatological conditions in Hornsund (Spitsbergen) during succeeding Polish Polar Expeditions. In: P.Głowacki (Ed.) POLISH POLAR STUDIES 24th Polar SymposiumWarszawa, 1997. Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, Warszawa: 81-94.

 • Głowacki, P., 1997: Bilans masy lodowców spitsbergeńskich w świetle badań kriochemicznych. In: Materiały Konferencyjne XXIV Sympozjum Polarne, Warszawa, 26-27 września 1997, Pałac Staszica 1997: 26.

 • Głowacki, P. & Niedźwiedź, T.,1997: Warunki klimatyczne w Hornsundzie (Spitsbergen) w czasie kolejnych Polskich Wypraw Polarnych. In: Materiały Konferencyjne XXIV Sympozjum Polarne, Warszawa, 26-27 września 1997, Pałac Staszica 1997: 27.

 • Burzyk, J. & Głowacki, P.,1998: Heavy metals in the surface waters of the raised beach areas of SW Spitsbergen. In: P.Głowacki & J.Bednarek (Eds.) POLISH POLAR STUDIES 25th International Polar SymposiumWarszawa, 1998. Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, Warszawa: 75-85.

 • Głowacki, P.,1998: 25th International Polar Symposium. In: P.Głowacki & J.Bednarek (Eds.) POLISH POLAR STUDIES 25th International Polar SymposiumWarszawa, 1998. Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, Warszawa: 295-296.

 • Głowacki, P., 1998: XXIV Sympozjum Polarne. Biuletyn Polarny 6: 51-52.

 • Głowacki, P. & Rudowski, S., 1998: Sprawozdanie z wyjazdu na Międzynarodową Konferencję LOIRA Land-Ocean Interaction in the Russian Arctic, International Workshop, Moskwa, 15-18 stycznia 1998. Biuletyn Polarny 6: 59-61.

 • Caputa, Z. & Głowacki, P.,: Short-wave solar radiation at Hornsund (South Spitsbergen) in the 1989-1994 period. Materiały Konferencyjne XXV Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Warszawa,16-17 września 1998,Pałac Staszica 1998: 21.

 • Głowacki, P.,1998: The cryochemical processes and mass balance of Hans Glacier. In: Abstracts. POLAR ASPECTS OF GLOBAL CHANGE. International symposium Tromso, Norway, 24-28 August,1998: S5/7.

 • Moore, J.C., Pälli, A., Ludwig, F., Blatter, H., Jania, J., Gądek, B., Głowacki, P., Mochnacki, D., & Isaksson, E., 1999: High resolution hydrothermal structure of Hansbreen, Spitsbergen mapped by ground penetrating radar. Journal of Glaciology, 45 (151): 524-532.

 • Głowacki, P., 1999: XXV Sympozjum Polarne. Biuletyn Polarny 7: 35-36.

 • Głowacki, P., 1999: Międzynarodowa Konferencja Glacjologiczna w Dubnej pod Moskwą. Biuletyn Polarny 7: 45-46.

 • Głowacki P. & Pulina M., 2000: The physico-chemical properties of the snow cover of Spitsbergen (Svalbard) based on investigations during the winter season 1990/1991. Polish Polar Research. 21 (2): 65-88.

 • Głowacki, P., 2000: Zanieczyszczenie opadów atmosferycznych w rejonie Południowego Spitsbergenu. In: XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów (materiały konferencyjne). Toruń, 2000. Pracownia Sztuk Plastycznych Sp.z o.o. Toruń : 8.

 • Leszkiewicz,J. & Głowacki, P., 2001: Metamorfoza pokrywy śnieżnej w rejonie południowego Spitsbergenu w sezonie 1992/1993. Problemy Klimatologii Polarnej, Gdynia, 11: 41-54.

 • Burzyk, M., Burzyk, J., Głowacki, P. & Zjawiony, I., 2001: Zmiany zawartości ołowiu i cynku w wodach powierzchniowych SW Spitsbergenu w latach 1993-2000. Annals of the Polish Chemical Society, XLIV Zjazd Naukowy PTChem, Katowice 9-13.09.2001 r : 140.

 • Burzyk, M., Burzyk, J. & Głowacki, P., 2001: Comparative chemical characteristics of precipitation in the Hornsund region (SW Spitsbergen) in the years 1993-1994 and 1998-1999. Polish Polar Research. 22 (3-4): 233-247.

 • Krawczyk, W. E., Głowacki, P. & Niedźwiedź, T., 2002: Carakterystyka chemiczna opadów atmosferycznych w rejonie Hornsundu (SW Spitsbergen) latem 2000 r. Na tle cyrkulacji atmosferycznych. In: A. Kostrzewski & G. Rachlewicz (Eds.) POLISH POLAR STUDIES – Funkcjonowanie I monitoring geoekosystemów obszarów polarnych. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2002: 187-202.

 • Głowacki, P., Krawczyk, W. E. & Niedźwiedź, T., 2002: Precipitation in Hornsund (SW Spitsbergen) in Summers of 2000 and 2001 – its chemistry and influence of atmospheric circulation. In: G.G. Matishov & G.A. Tarasov (Eds.) International Conference Proceedings Collection – The complex investigations of the Spitsbergen Nature. Russian Acadey of Sciences, Kola Science Centre, Apatity 2002: 112-116

 • Głowacki, P. & Krawczyk, W. E., 2002: Long range transport of pollutants - evidence from rainfall chemistry in Hornsund (Svalbard). In: The Changing Physical Environment.Proceedings from the sixth Ny-Ålesund International Scientific Seminar. Tromso, Norway, 8-10 October 2002. Norsk Polarinstitutt , Internraport, Nr.10: 65-68.

 • Caputa, Z. & Głowacki, P., 2002: Pomiary termiki gruntu oraz promieniowania słonecznego w latach 1989-1995 Hornsund, SW Spitsbergen. Problemy Klimatologii Polarnej, Toruń, 8: 111-123.

 • Birkenmajer, K., Gaździcki, A., Głowacki, P., Górski, M., Grad, M., Guterch, A., Jania. J., Jażdżewski, K., Kwarecki, K., Ligowski, R., Machowski, J., Pękala. K., Rakusa-Suszczewski, S., Siciński, J., Węsławski, M. And Zalewski, M. 2002: Ramowy Narodowy Program Badań Polarnych 2002-2010. In: A. Guterch (Ed.), Komitet Badań Polarnych PAN, Warszawa 2002, 101 stron

 • Birkenmajer, K., Gaździcki, A., Głowacki, P., Górski, M., Grad, M., Guterch, A., Jania. J., Jażdżewski, K., Kwarecki, K., Ligowski, R., Machowski, J., Pękala. K., Rakusa-Suszczewski, S., Siciński, J., Węsławski, M. and Zalewski, M. 2002: Arctic and Antarctic Research Programme of Poland 2002-2010. In: A. Guterch (Ed.), Committee on Polar Research PAS, Warszawa 2002, 95 stron

 • Pälli A., Moore J.C., Jania J. and Glowacki P., 2003: Glacier changes in southern Spitsbergen, Svalbard 1901-2000. Annals of Glaciology, 37: 219-225.

 • Winther, J-G., Bruland, O., Sand, K., Gerland, S., Marechal, D., Ivanov, B., Głowacki, P. and König, M., 2003: Snow research in Svalbard – an overview. Polar Research. 22 (2): 125-144.

 • Pälli A., Moore J.C., Jania J., Kolondra L. and Glowacki P., 2003: The drainage pattern of Hansbreen and Werenskioldbreen two polythermal glaciers in Svalbard. Polar Research. 22 (2): 355-371

 • Szafraniec J., Jania J., Głowacki P., 2003: „A new assessment of the Hansbreen (Spitsbergen) mass balance using recent data and simple degree-days models.” In: Workshop on Arctic Glaciology and the MAGICS Annual Meeting, Abstracts, Zakopane, Poland, 22-26 February 2003: 32.

 • Głowacki, P., 2003: Polskie tradycje w badaniach Arktyki. In: A.Kostrzewski i Z. Zwoliński (Eds.) Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003 - Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań-Logyearbyen, 10-21 lipca 2003: V-14.

 • Głowacki, P., 2003: Hornsund. In: A.Kostrzewski i Z. Zwoliński (Eds.) Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003 - Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań-Logyearbyen, 10-21 lipca 2003: VI-89-94.

 • Jania J., Głowacki, P., Kolondra L., Perski Z., Piwowar B.,Pulina M., Szafraniec J., Bukowska-Jania E., Dobiński W., 2003: Lodowce Hornsundu. In: A. Kostrzewski i Zwoliński (Eds.) Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003 - Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań-Logyearbyen, 10-21 lipca 2003: VI-94-117.

 • Pulina M., Bukowska-Jania E., Jania J., Głowacki, P., Krawczyk W., Rehak J., Pereyma J., Kostrzewski A., Karczewski A., Burzyk J., Burzyk M., 2003: Hornsund-Isbjornhamna. In: A. Kostrzewski i Z. Zwoliński (Eds.) Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 2003 - Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań-Logyearbyen, 10-21 lipca 2003: VI-119-145.

 • Głowacki P., 2004: Research Operations in Remote Arctic Islands – The model of the Polish Polar Station Hornsund in Spitsbergen. In: S Skreslet (ed.), Jan Mayen Island in Scientific Focus. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Nedtherlands, 2004: 249-259.

 • Burzyk J., Zjawiony I., Burzyk M., & Głowacki P., 2004: Changes of heavy metals’ concentrations in the surface waters of SW Spitsbergen as an effect of volcanic eruptions in subpolar zone. Ecohydrology & Hydrobiology, 4(1): 27 33.

 • Migała K., Klementowski J., & Głowacki P., 2004: Dynamika rozmarzania warstwy aktywnej zmarzliny w rejonie Hornsundu (SW Spitsbergen) i jej przyczyny. In: A. Styszyńska , A.A. Marsz (eds)Polish Polar Studies, XXX Miedzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 2004: 251-262.

 • Guterch A., Gaździcki A., Głowacki P., Grad M., 2004: Polskie ślady w wiecznych lodach. Sprawy Nauki XII 2004, 12(105): 24-25.

 • Migała K., Klementowski J., & Głowacki P., 2004: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na dynamikę rozmarzania warstwy aktywnej zmarzliny w rejonie Hornsundu, SW Spitsbergen. In: A. Styszyńska i A.A. Marsz (Eds.) XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Streszczenia, Gdynia, 23-25 września 2004: 120-121.

 • Jania J., Macheret Yu., Navarro F., Glazowsky A.E., Vasilenko E., Lapazaran J., Głowacki P., Migała K., Bałut A. and Piwowar B.A., 2004: Temporal changes in the radiophysical properties of a polythermal glacier in Spitsbergen. In: International Symposium on Arctic Glaciology, Geilo, Norway, 22-28 August 2004, Abstracts, July 2004: 140.

 • Jania J., Perski Z., Puczko D., Głowacki P., Bałut A. and Vieli A., 2004:Temporal and spatial variations of the flow velocity of Spitsbergen tidewater glaciers. In: International Symposium on Arctic Glaciology, Geilo, Norway, 22-28 August 2004, Abstracts, July 2004: 141.

 • Głowacki, P., 2004: Polskie tradycje w badaniach Arktyki. In: A.Kostrzewski, M. Pulina i Z. Zwoliński (Eds.) Warsztaty Glacjologiczne Spitsbergen 2004 – Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec-Poznań-Logyearbyen, 2004: V-15.

 • Głowacki, P., 2004: Polska Stacja Polarna w Hornsundzie. In: A.Kostrzewski, M. Pulina i Z. Zwoliński (Eds.) Warsztaty Glacjologiczne Spitsbergen 2004 – Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec-Poznań-Logyearbyen, 2004: V- 16-21.

 • Jania J., Głowacki P., Bukowska-Jania E., Kolondra L., Perski Z., Pulina M., Piechota A.M., Szafraniec J., Dobiński W., Piwowar B.A., 2004: Lodowce otoczenia Hornsundu. In: A.Kostrzewski, M. Pulina i Z. Zwoliński (Eds.) Warsztaty Glacjologiczne Spitsbergen 2004 – Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec-Poznań-Logyearbyen, 2004: VI- 68-97.

 • Guterch A., Gaździcki A., Głowacki P., Grad M., 2005: White Ends of the Earth. Academia, Polish Academy of Sciences, 1(5) 2005: 16-19.

 • Grabiec M., Leszkiewicz J., Jania J.,Głowacki P., 2005: Akumulacja śniegu na lodowcach Svalbardu. In: M Jóźwiak i R. Kozłowski (Eds.Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. XXXI Sympozjum Polarne, Kielce 12-14 września 2005 r: 38-43.

 • Puczko D., Piwowar A., Jania J., Głowacki P., Bałut A., 2005: Analiza prędkości powierzchniowej Lodowca Hansa (Spitsbergen) – zastosowanie metod GPS i tachymetru elektronicznego. In: M Jóźwiak i R. Kozłowski (Eds.Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. XXXI Sympozjum Polarne, Kielce 12-14 września 2005 r: 113-117.

 • Jania J., Macheret Yu.Ya., Navarro F.J., Głazovsky A.F., Vasilenko E.V., Lapazaran J., Głowacki P., Migała K., Bałut A., and Piwowar B.A., 2005: Varyacii gidrotermicheckoy struktury politermicheskogo lednika na Szpitsbergenye. Materiały Glacjołogicheskich Issledovanij, 99: 75-88.

 • Jania J., Macheret Yu., Navarro F., Glazovsky A., Vasilenko E., Lapazaran J., Glowacki P., Migala K., Balut A., and Piwowar B.A., 2005: Temporal changes in the radiophysical properties of a polythermal glacier in Spitsbergen. Annnals of Glaciology. 42: 125-134.

 • Bukowska-Jania E., J. Jania, Glowacki P., Kolondra L., Grabiec M., 2006: Focus on the Arctic calving glaciers: Promotion of the IPY GLACIODYN project and glaciological knowledge within tourists - our taxpayers. InThe Mass Budget of Arctic Glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN Planning Meeting, Obergurgl, Austria, 29 January - 3 February 2006: 26–29.

 • Greuell W., Kohler J., Obleitner F., Głowacki P., Melvold K., Bernsen E. and Oerlemans J., 2006: Assessment of the surface mass balance of 18 Svalbard glaciers from the MODIS/Terra albedo product InThe Mass Budget of Arctic Glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN Planning Meeting, Obergurgl, Austria, 29 January - 3 February 2006: 45–48.

 • Jania J., Grabiec M., Gajek G., Kolondra L., Głowacki P., Puczko D., 2006: Changes in the topography of selected glaciers in southern Spitsbergen in the light of the GPS survey in 2005 InThe Mass Budget of Arctic Glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN Planning Meeting, Obergurgl, Austria, 29 January - 3 February 2006: 54–59.

 • Puczko D., Jania J., Głowacki P., Migała K., 2006: Considerations on short-term and seasonal fluctuations of Hansbreen - a Svalbard tidewater glacier. InThe Mass Budget of Arctic Glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN Planning Meeting, Obergurgl, Austria, 29 January - 3 February 2006: 73–77.

 • Grabiec M., Leszkiewicz J., Głowacki P. & Jania J., 2006: Distribution of snow accumulation on some glaciers of Spitsbergen.Polish Polar Research, 27(4): 309 326.

 • Głowacki P., Macheret Yu.Ya, Navarro F.J., 2006: Temporal changes in radiophysical properties of a polythermal glacier in Spitsbergen.Ice, 141(2): 6.

 • Jania J., Piwowar B.A., Macheret Yu.Ya., Glazovsky A.F., Vasilenko E.V., Navarro F.J., Lapazaran J., Glowacki P., Migala K., Balut A., 2006: Variation in hydrothermal structure of a polythermal glacier in Spitsbergen. Ice, 141(2): 7.

 • Głowacki P., 2007: Polish activity at Svalbard in the 4th International Polar Year – an invitation to Asian partners for a common research. InProceedings of the International Symposium Asian Collaboration in IPY 2007 – 20081st March 2007, Tokyo, Japan, National Institute of Polar Research: 27-30.

 • Greuell W., Kohler J., Obleitner F., Głowacki P., Melvold K., Bernsen E. and Oerlemans J., 2007: Assessment of interannual variations in the surface mass balance of 18 Svalbard glaciers from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer/Terra albedo product. Journal of Geophysical Research, Vol. 112, D07105, doi:10.1029/2006JD007245.

 • Glowacki P., Vasilenko E., Macheret Y., Glazovsky A., Moore J., Hagen J.O., and Navarro F., 2007: Structure of Amundsenisen, Spitsbergen, from ground based radio echo sounding. In: J.Oerlemans and C.H. Tijm-Reijmer (Eds). The dynamics and mass budget of Arctic glaciers. Extended abstractsWorkshop and GLACIODYN (IPY) Meeting 15-18 January 2007, Pontresina (Switzerland). Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht, Utrecht University, The Nederlands: 43-44.

 • Machio F., Lapazaran J., Dolnicki P., Pętlicki M., Głowacki P., and Nawarro F., 2007: Preliminary results from radio-echo sounding At Ariebreen, Hornsund, Spitsbergen. In: J.Oerlemans and C.H. Tijm-Reijmer (Eds). The dynamics and mass budget of Arctic glaciers. Extended abstractsWorkshop and GLACIODYN (IPY) Meeting 15-18 January 2007, Pontresina (Switzerland). Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht, Utrecht University, The Nederlands: 64-67.

 • Migała K., Puczko D., Jania J., Głowacki P., 2007: Ablation of Hans Glacier (Svalbard) estimated using energy balance from the AWS data. In: J.Oerlemans and C.H. Tijm-Reijmer (Eds). The dynamics and mass budget of Arctic glaciers. Extended abstractsWorkshop and GLACIODYN (IPY) Meeting 15-18 January 2007, Pontresina (Switzerland). Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht, Utrecht University, The Nederlands: 67-70.

 • Głowacki P., Zwoliński Z., 2007: Recent and present-day glaciological and geomorphological processes at Hornsund. Landform Analysis, 5: 187-207.

 • Luks B., Głowacki P., 2007: Zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi w rejonie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. In: R. Przybylak, M. Kejna A. Araźny, P. Głowacki (Eds). Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Instytut Geofizyki PAN, Toruń: 267-279.

 • Głowacki P., 2007: Rola procesów fizyczno-chemicznych w kształtowaniu struktury wewnętrznej i obiegu masy lodowców Spitsbergenu. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Science, Warszawa 2007, Monographic Volume M 30 (400): 147pp.

 • Jania J., Grabiec M., Kolondra L., Puczko D., Głowacki P., Migała K., Budzik T., 2007: Wyniki najnowszych studiów nad współczesną ewolucją lodowców Svalbardu (ze szczególnym uwzględnieniem południowego Spitsbergenu). In: A. Guterch (Ed). Struktura, Ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w Europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (2004-2007), Warszawa, 29-30 października 2007: 16-21.

 • Głowacki P., Luks B., Migała K., Puczko D., 2007: Zanieczyszczenia środowiska w rejonie południowego Spitsbergenu. In: A. Guterch (Ed). Struktura, Ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w Europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (2004-2007), Warszawa, 29-30 października 2007: 22-24.

 • Guterch, A., Birkenmajer, K., Cisak, J., Gaździcki, A., Głowacki, P., Grad, M., Grześ, M., Jania, J., Kostrzewski, A., Krajewski, K., Pękala, K., Węsławski, M., 2007: Wkład Polski do badań struktury i ewolucji litosfery i kriosfery Arktyki i Antarktyki w kontekście zadań 4-go Międzynarodowego Roku Polarnego. In: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, Wydział 7 PAN: 339-368.

 • Migała K., Luks B., Puczko D., Sikora S., Drzeniecka–Osiadacz A., Grabiec M. and Głowacki P., 2008: Ablation and vertical gradients of air temperature – a study from Hans Glacier, SW Spitsbergen. In: J.Oerlemans and C.H. Tijm-Reijmer (Eds).The Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN (IPY) meeting, 29 - 31 January 2008, Obergurgl (Austria). IASC Working group on Arctic Glaciology. Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht, Utrecht University, The Nederlands: 74-77

 • Petlicki M., Lapazaran J., Navarro F., Glowacki P. and Machío F., 2008: Ice volume changes of Ariebreen, Spitsbergen, During 1936-1990-2007. In: J. Oerlemans and C.H. Tijm-Reijmer (Eds).The Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN (IPY) meeting, 29 ‑ 31 January 2008, Obergurgl (Austria). IASC Working group on Arctic Glaciology. Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht, Utrecht University, The Nederlands: 89-92.

 • Krawczyk W.E, Głowacki P., 2008: The scavenging of atmospheric pollutants by snowfall At Hornsund, Svalbard. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-5632, 2008 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-05632 EGU General Assembly 2008.

 • Głowacki P. and Jania J., 2008: Nature of rapid response of glaciers to climate warming in Southern Spitsbergen, Svalbard. In: Extended Abstract, The First International Symposium on the Arctic Research, Drastic Change under the Global Warming, 4‑6 November 2008, Miraikan, Tokyo, Japan: 257-260.

 • Glowacki P., Vasilenko E.B., Glazovsky A.F., Macheret Y.Y., Navarro F.H., Moore J.K., Hagen J.O., 2008: Stroyenye i gidrotermicheskaya struktura lednikovo plato Amundsena na Szpitsbergenye po dannym nazyemnogo radiozondirowanya. Materiały Glacjołogicheskich Issledovanij, 105: 97-104.

 • Hole L.R., Christensen J. H., Ruoho-Airola T., Tørseth K., Ginzburg V., Głowacki P., 2009: Past and future trends in concentration of sulphur and nitrogen compounds in the Arctic. Atmospheric Environment, 43: 928-939.

 • Benn D., Gulley J., Luckman A., Adamek A., Głowacki P.S., 2009: Englacial drainage systems formed by hydrologically driven crevasse propagation. Journal of Glaciology, 55: 513-523.

 • Pohjola V., Głowacki P., 2009: Kinnvika – A multidisciplinary and multinational platform for Arctic warming and impact research during the fourth International Polar Year. Ǻrsbok 08, Polarforskningssekretariatet: 54-57.

 • Głowacki P., 2009: Międzynarodowa platforma badawcza na Spitsbergenie. Sprawy nauki, Biuletyn Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Nr 1 (142), styczeń 2009: 18-21.

 • Witkowski A., Głowacki P., 2010: A Record of Pink Salmon, Oncorhynchus Gorbuscha (Actinopterygii, Salmoniformes, Salmonidae), in the Revelva River, Hornsund Area (Sw Spitsbergen). Acta Ichthyologica et Piscatoria, 40 (1): 87–89. Doi: 10.3750/Aip2010.40.1.14

 • Migala K., Luks B., Głowacki P., Puczko D., 2010: Extreme pollution events as markers In snow cover stratification. In: Ahlstrom, A. i Sharp, M., (eds), The dynamics and mass budget of Arctic glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN (IPY) meeting, Kananaskis Country, Alberta, Canada: 16-19 February 2009, Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 127: 46-48.

 • Navarro, F., Głowacki, P., Lapazaran, J., Petlicki, M., Machío, F., 2010. On the hydrothermal state of Ariebreen, Spitsbergen. In: Ahlstrom, A. i Sharp, M., (Eds), The dynamics and mass budget of Arctic glaciers. Extended abstracts. Workshop and GLACIODYN (IPY) meeting, Kananaskis Country, Alberta, Canada: 16-19 February 2009, Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 127: 49-53.

 • Pohjola V., Głowacki P., 2010: Kinnvika and Vestfonna expeditions 2009. Ǻrsbok 09, Polarforskningssekretariatet: 55-59.

 • Jania J.A., Kolondra L., Ignatiuk D., Blaszczyk M., Głowacki P., Sikora S., Kostka S., Puczko D., Adamek A., 2010: New survey of dynamics of the frontal zone of Hansbreen, Svalbard tidewater glacier. Preliminary results. International Arctic Science Committee Network on Arctic Glaciology 2010, Annual Meeting Obergurgl, Austria, Abstract Volume, 21.

 • Sikora S., Puczko D., Soroka J., Głowacki P., 2010: Nowa automatyczna stacja meteorologiczna w Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego (Hornsund, Svalbard). Problemy klimatologii Polarnej, 20: 187-196.

 • Glowacki P., E.V. Vasilenko, A.F. Glazovsky, Yu.Ya. Macheret, J. Moore, F. Navarro and J.O. Hagen, 2010: Subglacial Lakes in Spitsbergen. Nature of the shelf and archipelagos of the European Arctic. Complex investigations of the Svalbard Archipelago nature, issue 10 - Proceedings of the International Scientific Conference, Murmansk, Russia, 27-30 Oct. 2010: 368-374.

 • Zemp, M., Paul, F., Andreassen, L.M., Arino, O., Bippus, G., Bolch, T., Braithwaite, R., Braun, L., Cáceres, B.E., Casassa, G., Casey, K.A., Ceballos, C.L., Citterio, M., Delgado, H., Demuth, M., Espizua, L.E., Farokhnia, A., Fischer, A., Foppa, N., Frey, H., Fujita, K., Gärtner-Roer, I., Glowacki, P., Haeberli, W., Hagen, J.O., Hoelzle, M., Holmlund, P., Giesen, R.H., Kääb, A., Khromova, T., Kotlarski, S., Le Bris, R., Li, Z., Meier, M., Meneghel, M., Mool, P., Nussbaumer, S.U., Peduzzi, P., Plummer, S., Popovnin, V.V., Prinz, R., Rack, W., Rastner, P., Raup, B., Rinne, E., Seifert, F.M., Seiz, G., Severskiy, I., Shepherd, A., Sigurðsson, O., Strozzi, T., Vincent, C., Wheate, R. and Yakovlev, A., 2011: Summary of international glacier monitoring summit. The Earth Observer, 23 (4): p. 28-31.

 • Birkenmajer K., Gaździcki A., Głowacki P., Grad M., Guterch A., Jania J., Krajewski K., Migala K., Piechura J., Porębski S., Przybylak R., Siciński J., Szafraniec J., Walczowski W., Węsławski M., 2010: Polskie badania polarne. Potencjał intelektualny, instytucjonalny i osobowy. In: M. Grabianowski A Guterch (Eds). Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN. Warszawa 2010: 615-696.

 • Petlicki M., Hock R., Glowacki P., Nawrot A., 2011: Reconstruction of mass balance of Ariebreen, Hornsund, in 1983-2008. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-13275.

 • Otero J., Navarro F.J., Lapazaran J.J., Vasilenko E. and Glowacki P., 2011: A three-dimensional dynamical model of Amundsenisen icefield. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-6257.

 • Bucchignani E., Mansutti D., Navarro J.F., Otero J., Glowacki P., 2012: Numerical modelling of Amundsenisen Icefield for compatibility check of a subglacial lake. Preliminary tests. Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012-8148.

 • Grabiec M., Budzik T., Głowacki P. 2012: Modelling and Hindcasting of the Mass Balance of Werenskioldbreen (Southern Svalbard). Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 44(2):164-179.

 • Gulley J.D., Grabiec M., Martin J.B.,. Jania J., G. Catania G., P. Głowacki P., 2012: The effect of discrete recharge by moulins and heterogeneity in flow-path efficiency at glacial beds on subglacial hydrology. Journal of Glaciology, 58(211):926-940.

 • Sikora S., Migała K., Budzik T., Głowacki P., Puczko D., Ignatiuk D, Jania J., 2012: System gromadzenia danych meteorologicznych i glacjologicznych w obszarach polarnych –infrastruktura pomiarowa Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego (Sw Spitsbergen). Przegląd Geofizyczny, LVII (1): 35-47.

 • Głowacki P., 2012: Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych - Sieć Polarna. Academia, Nr 3(31): 48-49.

Projects