Wydarzenia

16.042021

Różnorodność tematyczna dla teoretyków i praktyków- cel webinarium EMLIH został osiągnięty

Warsztaty "Metody eksperymentalne i oprzyrządowanie laboratoryjne w hydraulice" odbywały się on-line, w dniach 13-15 kwietnia z inicjatywy IGF PAN we współpracy z IAHR (TC on Experimental Methods and Instrumentation) oraz IAHR Poland YPN.

Głównym założeniem webinaru było zgromadzenie oraz wzmocnienie komunikacji wszystkich zaangażowanych w tematykę Hydrauliki Eksperymentalnej (Experimental Hydraulics). Poszczególne dni zostały podzielone na dwie części. Pierwsza z nich rozpoczynała się dwoma wykładami tematycznymi wygłoszonymi przez uznanych i młodych naukowców, którzy aktywnie przesuwają granice laboratoryjnych technik pomiarowych w hydraulice, a kończyła prezentacjami przedstawicieli  branży przemysłowej. Druga część zaś była przeznaczona na pięciominutowe wystąpienia wyłącznie młodych naukowców i studentów. Dwadzieścia siedem krótkich prezentacji skupiało się głównie na nowych lub znanych technikach, mających zastosowanie zarówno w laboratorium, jak i w terenie, omówieniu ich zastosowania, skuteczności, wstępnych wyników itp. Zwieńczeniem webinarium była ożywiona dyskusja prelegentów, wykładowców, studentów i pozostałych uczestników dotycząca przyszłości dyscypliny, która wykazała jak ważne jest pogłębianie wiedzy i zwiększanie powszechnego dostępu do narzędzi eksperymentalnych i pokonywanie barier finansowych. Zakres tematów poruszonych w prezentacjach i udział uczestników webinarium w dyskusjach pokazał  jak aktywna i żywa jest ta dziedzina oraz jak kluczowe są zarówno dla praktyków  jak i badaczy na różnych etapach kariery wzajemne interakcje i uczenie się od siebie. Zaskakująco mimo ograniczeń jakie narzuca format on-line, webinar skupił szerszą publiczność, która w innym przypadku byłaby wykluczona ze względu np. na ograniczenia finansowe lub czas.  Patrząc na to z tej strony, technologia może obniżyć koszty i ułatwić dostęp do efektywniejszej wymiany informacji w ramach społeczności i między naukowcami. Nie można o tym zapomnieć gdy wznowimy osobiste spotkania. Drzwi stoją otworem dla przyszłych takich inicjatyw.