Szkoła Doktorska Geoplanet

AKTUALNA REKRUTACJA:

  Poszukujemy kandydatki/kandydata na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej GeoPlanet, w Instytucie of Geofizyki, Polskiej Akademii Nauk do projektu NCN OPUS 22 pt.: Understanding of the influence of petit-spot volcanism on the structure of the lithosphere on the basis of multi-parameter, high-resolution seismic imaging of seismic data from the Japanese Trench

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce w dziedzinie badań fizyki Ziemi. Program badawczy Instytutu obejmuje badania eksperymentalne i teoretyczne w obszarach naukowych, takich jak sejsmologia, geomagnetyzm, fizyka atmosfery, obrazowanie geofizyczne, badania litosfery, hydrologia i hydrodynamika oraz badania polarne i morskie. Instytut zatrudnia około 200 osób (w tym ponad 60 pracowników naukowych) i jest członkiem najważniejszych międzynarodowych gremiów geofizycznych.

Jako członek Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, Instytut Geofizyki prowadzi studia doktoranckie z geofizyki. Kurs trwa 4 lata, prowadzony jest w języku angielskim i kończy się rozprawą doktorską. W trakcie zajęć student uczęszcza na wykłady oraz uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w formie konkursu.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien wybrać temat badawczy z załączonej listy i skontaktować się z promotorem;

Składanie ofert trwa do 01.10.2022.

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej w jednym pliku pdf przesyłając go na adres e-mailowy: studia.doktoranckie@igf.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet Application to the DS GeoPlanet

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

3.Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.

4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. CV form

5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego A cover letter form

6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.

7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

  • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
  • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

  • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
  • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
  • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie mogą być przyjęte do szkoły doktorskiej.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 14 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli we wskazanym terminie rekrutacji nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba kandydatów, Instytut ogłosi dodatkowy nabór.

Warunki finansowe oferowane w ogłoszeniach rekrutacyjnych są na poziomie regularnych stypendiów na wstępnym etapie kariery naukowej w Polsce.

Oprócz podstawowego stypendium istnieje wiele możliwości zwiększenia kwoty stypendium poprzez ubieganie się o granty wewnętrzne i zewnętrzne. W tej sprawie proszę się kontaktować z promotorem.

Instytut Geofizyki nie bierze udziału w kosztach przeprowadzki i osiedlenia się w Warszawie/Krakowie. Dlatego kandydat powinien być przygotowany finansowo na pokrycie kosztów podróży, wynajmu mieszkania lub pokoju i życia przez kilka tygodni, aż pierwsze pieniądze ze stypendium zasilą konto (staramy się szybko załatwić formalności, ale nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć nieoczekiwanych problemów administracyjnych ).

Aby oszacować przybliżone koszty utrzymania w Warszawie, zapoznaj się z „Przewodnikiem dla doktorantów”

Dodatkowych informacji udzielają:

Dr hab. inż. Krzysztof Kochanek - Koordynator Szkoły Doktoranckiej GeoPlanet w Instytucie Geofizyki, PAN kochanek@igf.edu.pl

Anna Cygan - Kierownik Sekretariatu Naukowego sn@igf.edu.pl

 

REKRUTACJA W TOKU:

3 kandydatki/kandydaci na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej GeoPlanet, w Instytucie of Geofizyki, Polskiej Akademii Nauk