Propozycja tematów badawczych

Szczegółowych informacji udzielają promotorzy, dane kontaktowe w opisie tematu pracy doktorskiej

KOORDYNATOR SZKOŁY DOKTORSKIEJ

DR HAB. KRZYSZTOF KOCHANEK, PROF. PAN

tel.: +48 22 6915-862
e-mail: studia.doktoranckie@igf.edu.pl

Hindcasting and Projections of Hydro-Climatic Conditions of Southern SPITSBERGEN

Cellular automata modeling inter-event time distributions for earthquakes”

Podatność zlewni rzeki San na zmiany wielkości i rozkładu przestrzenno-czasowego opadów

Asymilacja danych radarowych do analizy przestrzenno-czasowych wzorów opadów powodujących największe powodzie w zlewni rzeki San.

Stacjonarna i niestacjonarna analiza górnych kwantyli rozkładu maksymalnych przepływów sezonowych i rocznych w wybranych węzłach hydrologicznych Wisły i jej dopływów oraz odcinkach rzek między węzłami.

Numeryczna analiza dynama hydromagnetycznego generowanego przez niestabilność wyporności magnetycznej

Numeryczna analiza nowych mechanizmów wielkoskalowego dynama hydromagnetycznego

Numeryczną analiza równań magnetohydrodynamiki, tzn. równania Naviera-Stokesa z siłą Lorentza oraz równania indukcji wynikającego z praw Maxwell’a oraz prawa Ohm’a.

Analiza tzw. fal MAC (Magnetic-Achimedean-Coriolis) generowanych w płynnym jądrze Ziemi przy granicy jądro-płaszcz przez siły Lorentz’a, wyporu oraz Coriolisa.

Elektromagnetyczne sondowanie wnętrza Ziemi

Modelowanie niemarkowowskich szeregów czasowych za pomocą zmodyfikowanego nieliniowego równania Langevina

Procesy pękania i ich związek z naturalnymi lub indukowanymi zjawiskami sejsmicznymi w oparciu o zaawansowane symulacje numeryczne. Symulacje prowadzone będą przy użyciu techniki DEM – ang. Discrete element methods.

Zastosowanie techniki ' Time Reversal' do inwersji tensora momentu sejsmicznego dla indukowanych wstrząsów sejsmicznych.

Struktura litosfery i tektonika ultra powolnego grzbietu śródoceanicznego oraz pasywnej krawędzi kontynentalnej na przykładzie Grzbietu Knipowicza w rejonie Svalbardu na podstawie sejsmicznych metod aktywnych i pasywnych

Non-DC components of full moment tensor solution as an artifact of P and S wave amplitude inversion.

Looking for characteristic footprints in seismic process evolution as the tool in discrimination between tectonic and reservoir triggered seismicity.

Sejsmiczność stref subdukcji w świetle hierarchicznego modelu spojeń

Nieliniowe oddziaływania fal w atmosferze tropikalnej

Prowadzone projekty

  • chihe