Otwarte przewody doktorskie

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej              

Data otwarcia przewodu

Nazwisko promotora/promotora pomocnicznego

Recenzje rozprawy doktorskiej Streszczenie rozprawy doktorskiej
mgr Mikołaj Karpiński „Modelowanie pola prędkości wody nad formami dennymi w korytach rzecznych metodą siatkową Boltzmanna” 23.10.2012

Promotor                           prof. dr hab. Paweł Rowiński

Promotor pomocniczy                       dr hab. Robert Bialik

   
mgr inż. Anna Adamczyk „Application of full-waveform inversion to land datasest: how much does the acquisition matter?” 11.09.2014 Promotor
dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

Recenzja prof. Jeana Virieuxa

Recenzja dr hab. inż. Tomasza Danek

Streszczenie rozprawy
mgr  Joanna Doroszkiewicz ,, An adaptation strategy for flood risk management in future climates in Poland" 09.05.2016 Promotor                              prof. dr hab. Renata Romanowicz    
mgr Magdalena Boch ,,Określenie zawartości pary wodnej w atmosferze dla rejonu Południowego Spitsbergenu" 09.05.2016 Promotor                              prof. dr hab. Piotr Głowacki    
mgr  Jacek Trojanowski ,,Advanced migration and filtration techniques for microseismic data" 07.06.2016 Promotor                              dr hab. inż.  Michał Malinowski    
mgr inż. Marta Cyz ,,Azimuthal anisotropy of the Lower Paleozoic shales in Baltic Basin from the analysis of the 3D wide - azimuth seismic data" 07.06.2016 Promotor                              dr hab. inż. Michał Malinowski    
mgr Joanna Sziło

,,Wpływ recesji lodowców na rzeźbę obszaru i warunki hydrologiczne zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)”.

,,The impact of the recession of glaciers on the relief and hydrological conditions on the western shore of Admiralty Bay”

11.04.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

   
mgr Mariusz Burzyński

,,Paleomagnetyzm, własności magnetyczne oraz petrografia skał meta-magmowych Zachodniego Spitsbergenu”.

,,Palaeomagnetic, rock–magnetic and petrographic investigations of meta-magmatic rocks of the Western Spitsbergen”

11.04.2017

Promotor:

prof. dr hab. Marek Lewandowski

promotor pomocniczy:

dr Krzysztof Michalski

   
mgr Joanna Ćwiąkała

,,Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geofizycznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjørnhamna i Hansbukta, Hornsund, południowy Spitsbergen”.

11.04.2017

Promotor:

dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Promotor pomocniczy:

dr Mateusz Moskalik

   
mgr Jakub Guzikowski ,,Modelowanie czasu ekspozycji na promieniowanie UV Słońca na potrzeby zdrowia publicznego" 09.05.2017

Promotor:

prof. dr hab. Janusz Krzyścin

recenzja   dr hab. n. med. Piotra Tyszko

recenzja   dr hab. Krzysztofa Markowicza

Streszczenie rozprawy
mgr inż. Piotr Klejment ,,Analiza parametrów mikroskopowych procesu pękania materiałów kruchych przy pomocy Metody Elementów Dyskretnych" 09.05.2017

Promotor:

Prof. dr hab. Wojciech Dębski

   
mgr Łukasz Przyborowski ,,Analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepywu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej" 09.05.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

   
mgr inż. Anna Maria Łoboda

,,Wpływ sezonowej zmienności właściwości biomechanicznych wybranych gatunków roślin zakorzenionych w wodach płynących na opory przepływu"

,,The influence of seasonal variability of biomechanical properties of selected plant species rooted in the flowing waters on the flow resistance"

29.06.2017

Promotor:

dr hab. Robert Bialik

recenzja dr hab. inż. Tomasza Tymińskiego

recenzja    dr hab. inż. Tomasz Kałuża

Streszczenie
mgr Artur Szkop ,,Identyfikacja obszarów źródłowych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów parametrów fizycznych aerozoli oraz analizy statystycznej trajektorii wstecznych mas powietrza" 26.09.2017

Promotor:

dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN

Recenzja prof. dr hab. Joanny Wibig

Recenzja prof. dr hab. Jacka Piskozuba

Streszczenie rozprawy
mgr inż Szymon Oryński ,,Analiza głębokich struktur litosfery w obrębie stref uskokowych Dolska i Odry, w wyniku zintegrowanej interpretacji 1-D, 2-D oraz 3-D danych magnetotellurycznych" 13.02.2018

Promotor:

dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN

Promotor pomocniczy:

dr Wojciech Klityński
 

   
mgr Iga Szczepaniak - Wnuk

,, Badania zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów rzeki Wisły na wybranych jej odcinkach z zastosowaniem metod magnetycznych ”.

19.04.2018

Promotor:

dr hab. Beata Górka- Kostrubiec, prof. PAN
 

   
mgr inż. Wojciech Gajek

,,Określenie anizotropii sejsmicznej dolnopaleozoicznych formacji łupkowych Basenu Bałtyckiego z wykorzystaniem danych mikrosejsmicznych"

,,Anisotropy estimation of Lower Paleozoic shales from northern Poland using microseismic data"
 

19.04.2018

Promotor:

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN
 

   

 

Prowadzone projekty

  • chihe