dr inż. Marzena Osuch

Profesor PAN w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-856, e-mail: marz@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 1990-1995 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Specjalizacja Hydrologia i Gospodarka Wodna
 • 1995 - tytuł: magister inżynierii środowiska, specjalność: hydrologia i gospodarka wodna, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • 2008 - tytuł: doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2017- tytuł: doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Zatrudnienie

 •  Od 1994 IGF PAN – Zakład Zasobów Wodnych obecnie Hydrologii i Hydrodynamiki

 

Zainteresowania badawcze

 • Ocena wpływu zmian klimatu na warunki hydrologiczne na terenie Polski
 • Modelowanie hydrologiczne między innymi opad-odpływ, transformacja fali wezbraniowej, transport zanieczyszczeń w rzekach
 • Zastosowanie nowoczesnych techniki analizy wrażliwości oraz szacowania niepewności w modelowaniu hydrologicznym
 • Wykorzystanie teorii systemów do modelowania hydrologicznego
 • Modelowanie hydrologiczne w warunkach niestacjonarności

 

Projekty naukowe

 • “Climate change impact on hydrological extremes”o akronimie CHIHE, Norway Grants, wykonawca
 • „Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)” NCN 2011/01/B/ST10/06866, wykonawca
 • Projekt KLIMADA "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu" realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska- PIB na zamówienie Ministra Środowiska i finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kierownik zespołu realizacyjnego w zakresie sektora „Zasoby i gospodarka wodna”
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”. Charakter udziału: wykonawca
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”,. Short Term Scientific Mission EDF, DTG, Grenoble France, 2011.
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”, Short Term Scientific Mission, Cemagref, Lyon, France, 2011
 • COST Action ES0901: „Europejskie procedury szacowania częstości powodzi (FloodFreq)”, Grant na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji 6th International Conference on Water Resources and Environment Research in Koblenz, Germany: Osuch M., Romanowicz R.J., Statistical analysis of low flow indices under varying climatic conditions”
 • „Opracowania operatu szczegółowego zasobów wodnych w ramach planów ochrony: Narwiańskiego Parku Narodowego (w skrócie NPN) i obszaru Natura 2000 „Narwiańskie Bagna” (PLH200002) oraz planu ochrony obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB (PLB200001)”, wykonawca
 • „Zarządzanie zbiornikiem retencyjnym wpływającym na chronione środowisko przyrodnicze na przykładzie systemu rzecznego górnej Narwi” KBN 2 P04D 009 29 (0531/P04/2005/29), wykonawca.
 • “Recognition of Hydrological Processes in the Upper Narew Multichannel River System and their Influence on Sustainable Development of the Region” w ramach Technology Transfer Project, 2003-2004, wykonawca.

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

Piotrowski, A.P., Osuch, M., Napiórkowski, M.J., Rowiński, P.M., Napiórkowski, J.J., 2014, “Comparing large number of metaheuristics for artificial neural networks training to predict water temperature in a natural river”, Computer & Geosciences, 64, 136-151.
Kiczko, A., Romanowicz, R. J., Osuch, M., Karamuz, E., 2013, “Maximizing the usefulness of flood risk assessment for the River Vistula in Warsaw”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13(12), 3443–3455.
Romanowicz, R.J., Osuch, M., Grabowiecka, M., 2013, “On the choice of calibration periods and objective functions: a practical guide to model parameter identification”, ACTA GEOPHYSICA, Volume: 61, Issue: 6, Pages: 1477-1503, DOI: 10.2478/s11600-013-0157-6.
Romanowicz, R.J., Osuch, M., Wallis, S., 2013, “Modelling of solute transport in rivers under different flow rates: a case study without transient storage”, ACTA GEOPHYSICA, Volume: 61, Issue: 1, Pages: 98-125, DOI: 10.2478/s11600-012-0050-8.
Romanowicz R.J., Osuch M., Wallis S., 2012, “Modelling of Solute Transport in Rivers Under Different Flow Rates: A Case Study Without Transient Storage”, Acta Geophysica, DOI: 10.2478/s11600-012-0050-8
Wallis S.G., Osuch M., Manson J.R., Romanowicz R.J., Demars B.O.L., 2013, “On the Estimation of Solute Transport Parameters for Rivers”, In Book Editor(s): Rowinski, P, Experimental and Computational solutions of hydraulic problems, GeoPlanet-Earth and Planetary Sciences, 415-425.
Kiczko, A., Romanowicz, R.J., Osuch, M., 2011, „Impact of water management policy on flow conditions in wetland areas”. J. Phys. Chem. Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.07.004
Mrokowska M., Osuch M., 2011, “Assessing validity of the dead zone model to characterize transport of contaminants in Wkra River”, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, 1, Volume 1, Experimental Methods in Hydraulic Research, 235-245.
Luks B., Osuch M., Romanowicz R.J., 2011, “The relationship between snowpack dynamics and NAO/AO indices in SW Spitsbergen”, Physics and Chemistry of the Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.06.004.
Romanowicz R.J., Osuch M., 2011, “Assessment of land use and water management induced changes in flow regime of the Upper Narew”, Physics and Chemistry of the Earth, doi:10.1016/j.pce.2011.04.012.

Inne publikacje

Osuch M., Romanowicz R.J., 2014, Ocena wpływu zmian klimatu na zasoby wodne –wyniki z projektu Klimada, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. XX,  II Kongres Hydrologiczny, Hydrologia w inżynierii wodnej, Tom 1, 201-213.
Romanowicz R.J., Osuch M., Karamuz E., 2014, Stochastyczny system transformacji fali wezbraniowej na odcinku Wisły pomiędzy Zawichostem a Warszawą, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, , z. XX, II Kongres Hydrologiczny, Hydrologia w inżynierii wodnej, Tom 1, 115-126.
Liszewska M., Osuch M., Romanowicz R., 2012, "ZASTOSOWANIE REGIONALNEGO MODELU KLIMATU DO BADANIA WPŁYWU ZMIAN UŻYTKOWANIA TERENU" W: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.) Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Romanowicz R.J., Osuch M, Napiórkowski J.J., 2012, Wpływ zmian użytkowania terenu oraz zbiornika retencyjnego na przepływy w zlewni Górnej Narwi, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN ‘Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych’
Osuch M., Romanowicz R.J., Paquet E., Garavaglia F., 2012, Zastosowania metody SCHADEX do estymacji przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewni Nysy Kłodzkiej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN ‘Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych’
Mrokowska M., Osuch M., 2011, „Modelowanie transportu zanieczyszczeń w korytach rzecznych z uwzględnieniem niepewności na przykładzie modelu martwych stref” Przegląd naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20(51), 3-14.
Romanowicz R., Osuch M., Wallis. S., 2010, “Modelling Of Pollutant Transport In Rivers Under Unsteady Flow” Proceedings IAHR European Division Conference, Wielka Brytania 2010
Romanowicz R., Osuch M., 2010, “Assessment of the land use and water management induced changes in baseflow series” EGU General Assembly 2010, Wiedeń
Luks B., Osuch M., 2010, "Parameter variability in transfer function modelling of snow depth dynamics" EGU General Assembly 2010, Wiedeń
Liszewska M., Osuch M., Romanowicz R., 2010, "Simulating land use changes in the Upper Narew catchment using the RegCM model" EGU General Assembly 2010, Wiedeń
Osuch M., Luks B., Romanowicz R., 2010, “Stochastic transfer function modelling of snow depth at Polish Polar Station in Hornsund”, Spitsbergen EGU General Assembly 2010, Wiedeń
Kiczko A., Napiórkowski J., Osuch M., 2010, „Impact of water management policy on flow conditions in wetland areas” EGU General Assembly 2010, Wiedeń
Romanowicz R., Kiczko A., Osuch M., 2010, „Wyznaczanie map zagrożenia powodziowego: teoria i praktyka.” Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej, 68, 337-346.
Romanowicz R., Osuch M., Wallis S., 2010 „Modelowanie transportu zanieczyszczeń rozpuszczonych w warunkach zmieniającego się przepływu”, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej, nr 68, 417-428.
Romanowicz R.J., Osuch M., Kiczko A., and J.J. Napiórkowski, 2009, An Integrated Lowland Catchment Model for the Upper Narew, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9177-2, EGU General Assembly 2009.
Osuch M., Romanowicz R., and J.J. Napiórkowski, 2009, Assessing uncertainties in solute transport models: Upper Narew case study, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9164-1, EGU General Assembly 2009
Romanowicz R.J., Osuch M., Wallis S., Napiórkowski J.J., 2009, Uncertainty in the relationship between flow and parameters in models of pollutant transport, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-9146-2, EGU General Assembly 2009
Romanowicz R.J., Osuch M., 2008, An Integrated Data Based Mechanistic Lowland Catchment Model for the Upper Narew, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES, E-9 (405), pp 57-74.
Osuch M., Romanowicz R.J., Napiórkowski J.J., 2008, “Solute Transport Processes in Wetlands - Application of Data Based Mechanistic and Transient Storage Models”, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES, E-9 (405), pp. 89-106.
Osuch M., Romanowicz R.J., Wallis S., 2008, “Uncertainty in the Relationship Between Flow and Parameters in Models of Pollutant Transport”, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, E-10 (406), pp. 127-138.
Osuch M., Kiczko A., Napiórkowski J.J., Romanowicz R.J., 2007, “Sensitivity analysis of transient storage model predictions – Narew National Park case study”, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. E-7(401), 197-205.
Osuch M., Romanowicz R., Napiórkowski J.J., 2007, “Study of the dispersion processes in a wetland system - application of data based mechanistic and transient storage models”, Proceedings 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection, September 12-14, 2007, Warsaw, Poland, Shaker Verlag, 167-174.
Kiczko A., Osuch M., Romanowicz R.J., 2006, “Estimation of flood risk in Warsaw”, PUBLS. INST. GEOPHYS. POL. ACAD. SC., E-6 (390).
Rowiński P.M., Napiórkowski J.J., Osuch M., 2005, „Recognition of hydrological processes in the Upper Narew multichannel river system and their influence on region sustainable development”, in “Computational Modeling for the Development of Sustainable Water-Resources Systems in Poland”, Monographic Volume, Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Ser. E-5 (387), US-Poland Technology Transfer Program, pp.27-55,
Ostrowski M., Ostaficzuk S., Osuch M., 2003, “The basic approach to understanding the interaction between the protection of environment and the infrastructure (the flood case)”, ECO FLOOD Towards natural flood reduction strategies, Warszawa, 6-13 wrzesień 2003.
Osuch M., 2003, “Rainfall-Runoff Modeling of the Nysa Kłodzka Catchment using Geographic Information System (GIS)” Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, E-3 (365) Modelling and control of floods.
Osuch M., 2003, “Regionalization parameters of conceptual rainfall-runoff model” EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nicea, P0785; EAE03-A-13696; HS3-1FR3P-0785
Strupczewski W.G., Osuch M., 2001, „O dynamice lagun liberyjskich w czasie pory suchej”. Przegląd Geofizyczny, zeszyt 4, 339-349.
Liszewska M., Osuch M., 2002, “Climate changes in Central Europe projected by General Circulation Models”, GeoJournal, 2002 (Vol. 57) (No. 3) 139-147
Belokurow A., R. Fealy, T. Hickler, M. Osuch, S. Vidyakina, 2001, “Design and Implementation of an Integrated Assessment for the Impact of Climate Change on Forestry-dependent Communities in Northern Sweden”, 289-295. Proceedings of an Advanced Study Course at Abisko Reasearch Station, Sweden, on July 4-16, 1999. Institute for Geophysics, University of Muenster, Germany 2001
Belokurow, R. Fealy, T. Hickler, M. Osuch, S. Vidyakina, 2001, “Uncertainties related to Marine Ecosystem Processes”, 319 – 326. Proceedings of an Advanced Study Course at Abisko Reasearch Station, Sweden, on July 4-16, 1999. Institute for Geophysics, University of Muenster, Germany 2001
Belokurow, R. Fealy, T. Hickler, M. Osuch, S. Vidyakina, 2001, “Forest Carbon Sequestration – The Impacts of Climate Change on the Forestry Sector in Northern Sweden, 353- 360. Proceedings of an Advanced Study Course at Abisko Reasearch Station, Sweden, on July 4-16, 1999. Institute for Geophysics, University of Muenster, Germany 2001
Osuch M., 2000, “Comparison of mean sea level pressure from GCMs against re-analysis for Central Europe”, Prace Geograficzne Instytut Geografii UJ, zeszyt 107, 415-422.
Liszewska M., Osuch M., 2000, “Analysis of results of global climate models for Central Europe and Poland”, Geographia Polonica 73, 2, 49-63.
Liszewska M., Osuch M., 1999, „Analiza wyników globalnych modeli klimatu dla Europy Środkowej i Polski”, Zmiany i zmienność klimatu Polski, Konf. Łódz, 4-6.11.1999, 129-141.
Liszewska M., Osuch M., 1998, “Regional Climate Scenarios and their Applications”, Geographia Polonica 71, 39-56.
Osuch M., Liszewska M., 1997, “Climate change impact on water resources in three Polish catchments: Narew, Warta and Upper Vistula”, Book of abstracts, European Water Resources and Climate change Processes, University College Cork, Irlandia.
Liszewska M., Osuch M., 1997, “Assessment of the Impact of Global Climate Change Simulated by the ECHAM1/LSG General Circulation Model onto Hydrological Regime of Three Polish Catchments”, Acta Geophysica Polonica XLV, 4,363-386.
Kaczmarek Z., Liszewska M., Osuch M., 1997, “Water Management in South Asia in the 21st Century”, Geographia Polonica 70, 7-24.
Kaczmarek Z., Niestępski M., Osuch M., 1995, “Climatic Change Impact on Water Availability and Use”, WP-95-48, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, 18 pp.

 

Prowadzone projekty