Digi-Science

 

PROJEKT DIGI-SCIENCE

Projekt Digi-Science: Developing innovative practices in a digital era for the teaching of Natural Sciences (KA226 Strategic Partnership 2020-1-EE01-KA226-SCH-093387) stawia czoła wyzwaniom związanym z nauczaniem online, przygotowując nauczycieli do prowadzenia efektywnych zajęć z zakresu nauk ścisłych w trybie online/stacjonarnym i hybrydowym, głównie poprzez eksperymenty online oraz wykorzystanie wirtualnych i zdalnych laboratoriów naukowych, które mają na celu wspieranie rozwoju umiejętności uczniów, przy jednoczesnym podejmowaniu wyzwań związanych z równością, różnorodnością i włączeniem społecznym.

W szczególności celem Digi-Science jest zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie:

1. Wyposażenia nauczycieli w umiejętności, metodologię, narzędzia i zasoby niezbędne do przystosowania się do uczenia się online/stacjonarnie i oferowania uczniom wysokiej jakości nauczania;

2. Oferowania wysokiej jakości, w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne działań i zasobów open source - w szczególności z wykorzystaniem wirtualnych i zdalnych laboratoriów do eksperymentów naukowych - które można bezpośrednio wykorzystać podczas zajęć z przedmiotów ścisłych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych uczniów;

3. Projektowania metod, które harmonijnie łączą nauczanie bezpośrednie z nauczaniem online/stacjonarnym, w tym możliwości uczenia się synchronicznego i asynchronicznego;

4. Umożliwienia nauczycielom podejmowania wyzwań związanych z równością, różnorodnością i integracją w warunkach nauczania online/stacjonarnego i hybrydowego.

Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele, w ramach projektu powstanie:

a) Digi-Science Teachers' Online Workroom - cyfrowa infrastruktura dla nauczycieli, dzięki której będą mieli dostęp do zasobów i materiałów służących efektywnemu wykorzystaniu narzędzi ICT oraz tworzeniu integracyjnego środowiska nauczania w celu wdrożenia nauczania online, stacjonarnego i hybrydowego,
b) 20 pakietów edukacyjnych dla szkół podstawowych i średnich, które koncentrują się na eksperymentach naukowych online,
c) 20 krótkich filmów wideo ze wskazówkami i przykładami eksperymentów online oraz d) narzędzie do ewaluacji dla nauczycieli i uczniów oceniające rozwój ich kompetencji cyfrowych.