EPOS-PL

 

TYTUŁ PROJEKTU EPOS:

SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ
 

Celem projektu EPOS - PL jest zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowę i integrację infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym oraz jej ścisłą integrację z międzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (Europen Plate Observing System), a także wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi.

Wymienione wyżej cele projektu realizowane są poprzez:
1. Budowę niezbędnej krajowej infrastruktury badawczej na potrzeby badań z dziedziny Nauk o Ziemi;
2. 
Budowę Centrów Infrastruktury Badawczej. W ramach projektu planowane jest wytworzenie bądź istotna rozbudowa istniejących CIB dla:

 • sejsmiczności indukowanej
 • obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych
 • laboratoriów analitycznych
 • sejsmicznych badań litosfery
 • danych GNSS
 • obserwacji grawimetrycznych

3. Kompleksowe wsparcie IT budowanej infrastruktury poprzez:

 • integrację Centrów Infrastruktury Badawczej

 • integrację krajowych sieci pomiarowych (m.in. GGOS-PL) z budowaną infrastrukturą,

 • budowę zintegrowanej platformy informatycznej na potrzeby prowadzenia badań naukowych w tym dostarczenie środowiska oraz serwisów dostępu, analizy i wizualizacji danych gromadzonych w CIB,

 • zapewnienie interoperacyjności platformy i CIB z infrastrukturą EPOS.

Prowadzone projekty

 • chihe